Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Slovačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

Centar za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

p. p. 57

814 99 Bratislava

Telefon: +421 220458200

+421 220458201

E-adresa: info@cipc.gov.sk

Internetska stranica: http://www.cipc.gov.sk

Jezici: slovački, češki i engleski

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Središnje tijelo države koja podnosi zahtjev dostavlja središnjem tijelu Slovačke Republike sljedeće:

  1. izvješće o djetetu koje sadržava:

– podatke za identifikaciju djeteta, njegovih roditelja i srodnika te njihovu lokaciju

– razloge intervencije centra za socijalnu skrb i sažetak poduzetih mjera

– podatke o trenutačnom tjelesnom i psihosocijalnom stanju djeteta

– podatke o posebnim potrebama djeteta, uključujući liječnički nalaz ako dijete ima neku bolest ili poremećaj

– mišljenje djeteta i roditelja

– informacije o kontaktima djeteta s roditeljima i srodnicima

  1. razloge predloženog smještaja ili pružanja skrbi
  2. očekivano trajanje smještaja
  3. dogovore o kontaktu s roditeljima, srodnicima ili drugim osobama s kojima je dijete u bliskom odnosu ili razloge zbog kojih se takav kontakt ne razmatra u kontekstu članka 8. Europske konvencije o ljudskim pravima
  4. predviđeni nadzor mjere
  5. informacije o planiranom financiranju
  6. druge relevantne informacije.

Središnje tijelo Slovačke Republike proslijedit će zahtjev, zajedno s prilozima, Središnjem uredu za rad, socijalna pitanja i obitelj (Ustredie práce, sociálnych vecí a rodiny) kako bi upitalo može li dati potreban pristanak.

U pravilu pristanak treba dati ako je:

  • smještaj u najboljem interesu djeteta
  • dijete saslušano u postupku u inozemstvu, osim ako bi to bilo neprimjereno zbog dobi ili stupnja zrelosti djeteta
  • nadležno tijelo ili fizička osoba kojoj je dijete povjereno dala pristanak i ne postoje razlozi protiv takvog smještaja.

Kad se dijete smješta u ustanovu za prihvat djece i obitelji, Središnji ured ima posebnu zadaću odabrati primjerenu ustanovu za skrb o djeci u Slovačkoj i pobrinuti se da dijete bude smješteno u tu ustanovu.

Središnji ured za rad, socijalna pitanja i obitelj dostavlja preporuku za davanje ili nedavanje pristanka Centru za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih, koji će na temelju pribavljenih dokaza dati ili uskratiti pristanak. Odluka se s obrazloženjem šalje središnjem tijelu koje je podnijelo zahtjev, centru za prihvat obitelji i djece u koji se dijete treba smjestiti ili fizičkoj osobi kojoj se dijete povjerava. Protiv te odluke nema pravnog lijeka.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Da, kad je riječ o smještaju kod bake ili djeda, brata ili sestre maloljetnika ili brata ili sestre roditelja maloljetnika (vidjeti komentar Slovačke na članak 82. stavak 2.).

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 06/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.