Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Slovenija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

Postupci povezani s prethodnim savjetovanjem i pristankom prije prekograničnog smještaja djeteta provode se u skladu s člankom 82. Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) u vezi s člankom 33. Haške konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece.

Pristanak nadležnog tijela nije potreban ako se dijete povjerava na skrb jednome od roditelja.

Ako se dijete smješta na državno područje Slovenije, prethodni pristanak daje središnje tijelo na temelju pozitivnog mišljenja centra za socijalnu skrb.

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Za potrebe dostave pristanka u skladu s člankom 82. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) nadležno je središnje tijelo:

Ministarstvo rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

gp.mddsz@gov.si

Središnje tijelo dostavlja zahtjeve centru za socijalnu skrb radi obrade i davanja mišljenja.

Za potrebe savjetovanja i dobivanja pristanka središnje tijelo države koja upućuje zahtjev mora dostaviti sljedeće dokumente:

 • podatke o djetetu, obiteljskoj situaciji i pravnim zastupnicima
 • podatke o osobnoj situaciji maloljetnika, uključujući opis osobnih i obiteljskih okolnosti maloljetnika
 • razloge za smještaj djeteta u inozemstvu
 • datum i predviđeno trajanje smještaja
 • podatke o identitetu osoba imenovanih kao udomitelja ili podatke o predloženoj instituciji ili osobama kod kojih se dijete smješta
 • podatke o smještaju ako se radi o instituciji (izlazak, pregledi, prostor)
 • odobrenje liječnika ili skrbnika
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o tome da tijelo koje podnosi zahtjev preuzima obvezu pokrivanja troškova smještaja
 • mehanizam praćenja smještaja
 • sveobuhvatne podatke o nadležnom tijelu države članice koja podnosi zahtjev, uključujući podatke za kontakt.

Dokumenti se moraju dostaviti prije smještaja u skladu s Uredbom 2019/1111.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Pristanak je uvijek potreban.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Ne postoje takvi dogovori.

Posljednji put ažurirano: 20/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.