Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

U skladu s Uredbom Bruxelles II odbor za socijalnu skrb u općini u kojoj će dijete biti smješteno ispituje smještaj djeteta u Švedskoj.

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Odbor za socijalnu skrb može dati odobrenje tijelu u inozemstvu da smjesti dijete u Švedsku samo:

  1. ako je u najboljem interesu djeteta da bude smješteno u Švedskoj, posebice na temelju povezanosti djeteta sa Švedskom
  2. ako je utvrđen djetetov stav prema smještaju u mjeri u kojoj je to moguće procijeniti
  3. ako djetetov skrbnik i dijete, ako je starije od 15 godina, pristanu na smještaj
  4. ako je odbor za socijalnu skrb ispitao uvjete u pojedinom kućanstvu i uvjete za skrb u tom kućanstvu
  5. ako dijete ima boravišnu dozvolu, ako je ona potrebna i
  6. ako se smještaj temelji na Uredbi Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (Uredba Bruxelles II) i Haškoj konvenciji od 19. listopada 1996. o nadležnosti, primjenjivom pravu, priznanju, izvršenju i suradnji na području roditeljske odgovornosti i mjera za zaštitu djece.

Predmetna općina dostavlja podatke o dokumentima koji su potrebni u pojedinim predmetima. Kontaktirajte središnje tijelo u Švedskoj za više informacija.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Ne, to se pravilo ne primjenjuje.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 09/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.