Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Belgium
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyik hatósággal kell konzultálni, és melyik hatóság előzetes hozzájárulását kell beszerezni a gyermeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez?

A kérelmet a belga központi hatósághoz kell benyújtani. A központi hatóság továbbítja a kérelmet az érintett belga közösség illetékes hatóságának.

A kérelmet a rendeltetési hely szerinti belga közösség nyelvén (németül, franciául vagy hollandul) kell elkészíteni. A megkereső államoknak előzetesen egyeztetniük kell a belga központi hatósággal, hogy a kérelmet milyen nyelven kell benyújtaniuk.

A hozzájárulást az érintett belga közösség illetékes hatósága adja meg.

A belga központi hatóság elérhetőségei a következők:

Szövetségi Igazságügyi Minisztérium (Service Public Fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie)

Jogalkotási, Alapvető Jogok és Szabadságok Főigazgatósága (Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux / Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden)

Nemzetközi polgári jogi együttműködési szolgálat (Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken)

Boulevard de Waterloo 115

B-1000 Bruxelles/Brussel (Brüsszel)

Tel.: + 32 (2) 542 65 11

E-mail: dh1996@just.fgov.be

2 Kérjük, röviden ismertesse a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezésére vonatkozó konzultációs eljárást és a hozzájárulás beszerzését (beleértve a szükséges dokumentumokat, határidőket, az eljárás részletes szabályait és egyéb vonatkozó részleteket).

Belgiumi Francia Közösség (Fédération Wallonie-Bruxelles)

 • A kérelem tartalma a következő:
  • a gyermek személyazonossága (vezetéknév, utónév/utónevek, születési dátum, állampolgárság),
  • a gyermek származási országbeli közigazgatási státuszára vonatkozó lényeges információk, különösen a szociális jogai tekintetében: a gyermek egészségbiztosítása és családi pótlék,
  • a szülői felelősséget viselők személyazonossága (vezetéknév, utó/utónevek, születési idő, állampolgárság, cím),
  • a szülői felügyeletet gyakorló (természetes vagy jogi) személyre vonatkozó információk, ha az eltér a fentiektől,
  • a nevelőcsaládra vonatkozó információk (vezetéknév, utónév/utónevek, születési idő, állampolgárság, lakcím),
  • a javasolt elhelyezésre vonatkozó adatok: az elhelyezésért felelős hatóság, a vonatkozó bírósági határozat, az illetékes ifjúságsegítő szolgálat (Service d'aide à la jeunesse) által készített előkészítő dokumentumok, az elhelyezés tervezett időtartama és a tervezett nyomon követési intézkedések, valamint a finanszírozási szabályok,
  • szociális jelentés (rapport social), amely tartalmazza az elhelyezés indokait, a származási országban korábban hozott intézkedéseket, a jelenlegi helyzetet, a fiatal háttértörténetét és adott esetben a gyermek sajátos szükségleteire vonatkozó információkat (oktatás és egészségügyi ellátás [pszichológia, logopédia stb.]),
  • adott esetben indokolás arról, hogy miért sürgős a külföldi elhelyezés;
  • adott esetben a megkereső tagállam által az elhelyezés előkészítése érdekében tett lépések.
 • Határidők:

A 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet 82. cikkének (4) bekezdésével összhangban, kivéve, ha kivételes körülmények ezt lehetetlenné teszik, a hozzájárulást megadó vagy elutasító határozatot legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 3 hónapon belül továbbítják a megkereső központi hatóságnak. Ez egy tájékoztató jellegű határidő (délai d'ordre).

 • Eljárási szabályok:

Az alkalmazandó eljárás a 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet 82. cikkében előírt eljárás.

Azon esetek kivételével, amikor a gyermeket valamelyik szülőjénél kívánják elhelyezni, a megkereső tagállam központi hatóságának a belga központi hatóság részére meg kell küldenie a hozzájárulás iránti kérelmet, amely tartalmazza a gyermekről szóló jelentést, a gyermeknek a Belgiumi Francia Közösségben (Fédération Wallonie-Bruxelles) történő tervezett elhelyezésének vagy ellátásának indokait, a tervezett finanszírozásra vonatkozó információkat, valamint minden egyéb, általa lényegesnek tartott információt, például az elhelyezés várható időtartamát.

A kérelemhez és minden további dokumentumhoz francia nyelvű fordítást kell csatolni.

A Belgiumi Francia Közösség (Fédération Wallonie-Bruxelles) összegyűjt minden olyan információt és dokumentumot, amely a kérelmező tagállam kérelmének feldolgozásához szükséges, figyelembe véve annak tárgyát, a határokon átnyúló elhelyezés előkészítése és az összehangolás szükség szerinti megkönnyítése céljából. A szociális igazgatási hatóságok által lefolytatott vizsgálatok lehetővé teszik, hogy később döntést hozzanak arról, hogy megadják-e vagy megtagadják a gyermek területükön történő elhelyezéséhez szükséges hozzájárulást.

A hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról szóló határozatot a Belgiumi Francia Közösség (Fédération Wallonie-Bruxelles) kapcsolattartója továbbítja a belga központi hatóságnak, amely gondoskodik az ügy nyomon követéséről a megkereső tagállammal.

Az elhelyezéshez való elvi hozzájárulást egy hatóság adja meg. Ezután, miután a külföldi elhelyezési határozatot meghozták, a helyi tisztviselőknek további döntést kell hozniuk, akik a gyakorlati intézkedéseket megteszik a szóban forgó gyermeknek az érintett családnál vagy intézménynél történő elhelyezése érdekében. A gyermek elhelyezése előtt tehát két egymást követő „megállapodást” kell kötni.

A 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet 39. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben hozott határozat elismerését megtagadják, ha nem tartották be a 82. cikkben meghatározott eljárást, valamint ha a határozatot anélkül hozták meg, hogy a saját véleményének kialakítására képes gyermeknek a 21. cikkel összhangban lehetőséget adtak volna véleményének kifejtésére, kivéve, ha súlyos okok álltak fenn, figyelembe véve különösen az ügy sürgősségét (39. cikk (2) bekezdésének b) pontja).

A megkeresett és a megkereső tagállam tiszteletben tartja az egymás között a központi hatóságokon keresztül kicserélt információk bizalmas jellegét. A szóban forgó információk nem használhatók fel más célra, mint amire azokat gyűjtötték vagy továbbították.

Flamand Közösség (Vlaamse Gemeenschap)

 • A kérelem tartalma a következő:
  • a gyermek személyazonossága (vezetéknév, utónév/utónevek, születési dátum, állampolgárság),
  • a gyermek származási országbeli közigazgatási státuszára vonatkozó lényeges információk, különösen a betegbiztosítása,
  • a szülők személyazonossága (vezetéknév, utónév/utónevek, születési dátum, állampolgárság, cím),
  • a szülői felügyeletet gyakorló (természetes vagy jogi) személyre vonatkozó információk, ha az eltér a fentiektől,
  • a nevelőcsaládra vonatkozó információk (vezetéknév, utónév/utónevek, születési idő, állampolgárság, lakcím),
  • a javasolt elhelyezésre vonatkozó adatok: az elhelyezésért felelős hatóság, a vonatkozó bírósági határozat, az illetékes ifjúságvédelmi szolgálat által készített előkészítő dokumentumok, az elhelyezés tervezett időtartama és a tervezett nyomon követési intézkedések, valamint a finanszírozási/térítési szabályok;
  • hogy az ügyirat teljes egészében vagy csak iránymutatások kerülnek-e átvitelre,
  • szociális jelentés, amely tartalmazza az elhelyezés okait, a származási országban korábban hozott intézkedéseket, a jelenlegi helyzetet, a fiatal háttértörténetét, és adott esetben a gyermek sajátos szükségleteire vonatkozó információkat (az oktatás tekintetében); adott esetben indokolás arról, hogy miért sürgős a külföldi elhelyezés.
 • Az alkalmazandó eljárási szabályok a következők:

Az elhelyezésről szóló elvi megállapodást és az elhelyezés finanszírozásáról szóló határozatot egy hatóság adja meg. A külföldi elhelyezésről szóló döntés meghozatalát követően a helyi tisztviselőknek további döntést kell hozniuk, akik gyakorlati intézkedéseket tesznek a szóban forgó gyermeknek az érintett családnál vagy intézménynél történő elhelyezésére. A gyermek elhelyezése előtt tehát két egymást követő „megállapodást” kell kötni.

Német ajkú közösség (Deutschsprachige Gemeinschaft)

 • A kérelem tartalma a következő:
  • a gyermek személyazonossága (vezetéknév, utónév/utónevek, születési dátum, állampolgárság),
  • a gyermek származási országbeli közigazgatási státuszára vonatkozó lényeges információk, különösen az egészségbiztosítása,
  • a szülők vagy törvényes gyám(ok) személyazonossága (vezetéknév, utónév/utónevek, születési idő, állampolgárság, cím),
  • szociális jelentés, amely tartalmazza a következőket: az elhelyezés okai, a származási országban korábban hozott intézkedések, a jelenlegi helyzet, annak igazolása, hogy a gyermeket a külföldi eljárás keretében meghallgatták, kivéve, ha a meghallgatás a gyermek életkorára vagy érettségére tekintettel nem tekinthető megfelelőnek,
  • adott esetben indokolás arról, hogy miért sürgős a külföldi elhelyezés,
  • a származási ország illetékes hatóságának elérhetőségei (név, cím, telefonszám),
  • a nevelőcsalád/nevelőintézmény elérhetőségei (név, cím, telefonszám),
  • a javasolt elhelyezésre vonatkozó adatok: az elhelyezés célja, az elhelyezés ellenőrzésére vonatkozó információk (Mikor tettek látogatást a gyermekvédelmi szolgálatok? Milyen rendszerességgel tervezik a gyermekvédelmi szolgálatok a látogatásokat? Ha még nem történt személyes látogatás, mikorra tervezik?), az iskoláztatás tervezett helye (különleges oktatási igények esetén a vonatkozó dokumentumokra van szükség, kivéve, ha az iskoláztatást Belgiumban tervezik), az elhelyezés időtartama és a tervezett nyomonkövetési intézkedések, valamint a finanszírozási intézkedésekre vonatkozó információk.
 • Eljárási szabályok:

A hatóságok Belgium német ajkú közösségének vonatkozó jogszabályi alapjaival összhangban ellenőrzik a helyhez kötött elhelyezés elismerésének feltételeit.

3 Az Ön tagállama úgy döntött-e, hogy nincs szükség hozzájárulásra a gyermekeknek az Ön országa területén történő, határon átnyúló elhelyezéséhez, amennyiben a gyermeket közeli hozzátartozók bizonyos kategóriáinál helyezik el? Ha igen, mik ezek a közeli hozzátartozói kategóriák?

Nem.

4 Rendelkezik-e az Ön tagállama olyan megállapodásokkal vagy rendszerekkel, amelyek egyszerűsítik a gyermekek határokon átnyúló elhelyezéséhez való hozzájárulás beszerzésére irányuló konzultációs eljárást?

Nem.

Utolsó frissítés: 15/02/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.