Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Vaikui gali reikėti naujos šeimos dėl to, kad jis yra našlaitis, arba dėl to, kad jo tėvai yra nepajėgūs juo rūpintis.

Į Reglamento „Briuselis IIb“ taikymo sritį patenka bet koks vaiko įkurdinimas su kitu asmeniu nei vienas iš tėvų – globos namuose su vienu ar keliais asmenimis, arba globos įstaigose, pavyzdžiui, našlaičių namuose arba vaikų namuose – kitoje ES šalyje. Tai taip pat apima įkurdinimą auklėjamaisiais tikslais teismo nutartimi arba kompetentingos institucijos organizuotą gavus tėvų arba vaiko sutikimą arba jų prašymą, jei vaikas elgiasi antisocialiai.

Teismas ar institucija, ketinanti įkurdinti vaiką kitoje ES šalyje, prieš nurodydami įkurdinimą arba jį suorganizuodami, turi gauti tos šalies valdžios institucijų sutikimą. Siekiant nustatyti, kuomet konsultuotis būtina, reglamente daroma nuoroda į nacionalinę teisę:

  • konsultuotis nebūtina tais atvejais, kai vaikas turi būti įkurdintas kartu su vienu iš tėvų;
  • kiekvienos ES šalies nacionalinė teisė ir tvarka gali numatyti, kad įkurdinant jų teritorijoje vaikus su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais, neskaitant tėvų, jų sutikimas nebūtinas.

Į prašymą duoti sutikimą turėtų būti įtraukta bent ataskaita apie vaiką kartu su siūlomo įkurdinimo ar globos suteikimo priežastimis, numatoma įkurdinimo trukme, informacija apie bet kokį numatomą finansavimą. Ši informacija turi būti papildyta bet kokia kita informacija, kurią prašomoji valstybė narė galėtų laikyti svarbia, pavyzdžiui, bet kokia numatoma priemonės priežiūra, bendravimo su tėvais, kitais giminaičiais ar kitais asmenimis, su kuriais vaikas palaiko artimus santykius, tvarka arba priežastys, dėl kurių toks ryšys nenumatytas.

Sutikimo dėl įkurdinimo gavimo tvarka reglamentuojama kiekvienos ES šalies nacionaline teise ir tvarka.

Reglamento „Briuselis IIb“ taikymo praktinis vadovas pateikiamas šioje svetainėje: ETT leidiniai

Norėdami gauti išsamios informacijos apie šalį, pasirinkite atitinkamos šalies vėliavą.

Paskutinis naujinimas: 03/04/2024

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.