Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Austrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Pagal nacionalinę teisę galimi įvairūs scenarijai:

a) perkėlimas į užsienį. Jeigu globos teisė suteikiama dviem asmenims, iš esmės jie taip pat privalo tarpusavyje susitarti ir nustatyti gyvenamąją vietą. Šis tarpusavio susitarimo principas taikomas be apribojimų, t. y. taip pat kai nepilnametis persikelia Austrijos viduje, ypač jeigu dėl persikėlimo jo gyvenime įvyksta reikšmingų pokyčių. Be to, ypač jeigu keičiant gyvenamąją vietą persikeliama į užsienį, vienam iš tėvų, pageidaujančiam kraustytis į užsienį, reikės kito iš tėvų sutikimo arba teismo leidimo. Teismas privalo atsižvelgti ir į nepilnamečio gerovę, ir į tėvų interesus.

Jeigu teismo sprendimu arba pagal susitarimą pagrindinė globos teisė suteikiama vienam iš tėvų, tik jis turi teisę nustatyti gyvenamąją vietą, kaip nustatyta Austrijos Bendrojo civilinio kodekso (vok. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) 162 straipsnio 2 dalyje. Taigi kraustantis Austrijos viduje sutikimo nereikia.

Tačiau pagal suformuotą teismų praktiką tokiais atvejais, ypač kai nepilnamečio kraustymasis yra reikšmingas įvykis, pagrindinę globos teisę turintis vienas iš tėvų taip pat privalo informuoti kitą iš tėvų ir atsižvelgti į vaiko gerovę. Be to, gyvenamosios vietos pakeitimas neturėtų daryti reikšmingo poveikio kito iš tėvų naudojimuisi globos teise. Šis apribojimas taikomas visų pirma kraustantis į užsienį.

Tas pats taikoma globos teisę turintiems globėjams, tačiau praktikoje tai retas atvejis, nes globos teisė paprastai priklauso vaikų gerovės institucijai (vok. Kinder- und Jugendhilfeträger).

b) vaiko patikėjimas globos įstaigai arba globėjams. Vaiko patikėjimas gavus globos teisės turėtojo (-ų) (iš esmės tėvų) sutikimą turi atitikti tik nacionalines galiojančių įstatymų dėl vaikų ir nepilnamečių apsaugos nuostatas, tam teismo nutarties nereikia. Tačiau vaiką patikint negavus globos teisės turėtojo (-ų) sutikimo, turi būti imamasi neatidėliotinos priemonės pagal ABGB 211 skirsnį – teisminės peržiūros.

c) vaiko perkėlimas į kitą valstybę narę. Jeigu teismas arba kompetentinga institucija (kaip apibrėžta reglamento „Briuselis IIb“ 2 straipsnio 2 dalies pirmajame sakinyje) svarsto nepilnamečio (t. y. jaunesnio nei 18 metų amžiaus asmens pagal reglamento „Briuselis IIb“ 2 straipsnio 2 dalies 6 sakinį) perkėlimą į kitą valstybę narę, jis pirmiausia turi gauti tos kitos valstybės narės kompetentingos institucijos sutikimą pagal reglamento „Briuselis IIb“ 82 straipsnio 1 dalį. Nutartis dėl perkėlimo bus priimta arba perkėlimas bus organizuojamas tik po to, kai prašomos valstybės narės kompetentinga institucija sutiks dėl perkėlimo (reglamento „Briuselis IIb“ 5 straipsnis). Reikalavimas gauti išankstinį sutikimą yra natūrali minėtų ES teisinių nuostatų pasekmė.

Todėl prašymai dėl sutikimo paprastai per prašančiosios valstybės narės centrinę instituciją perduodami prašomos valstybės narės, į kurią perkeliamas nepilnametis, centrinei institucijai (reglamento „Briuselis IIb“ 82 straipsnio 1 dalis). Sutikimo gavimo procedūra kiekvienu atveju reglamentuojama pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinius įstatymus.

Jei tai nėra atvejis, kai sutikimo gauti nereikia (žr. 3 punktą) arba nepriimtas kitoks administracinis susitarimas (žr. 4 punktą), prašymai dėl sutikimo turi būti perduodami per centrinę instituciją vaikų gerovės institucijai (žr. 2 punktą).

Austrijoje yra devyni regionai, kurie veikia kaip vaikų gerovės institucijos per įvairias įstaigas, pvz., regiono vyriausybę (Amt der Landesregierung), miesto savivaldybę (Magistrat), rajono savivaldybę (Bezirkshauptmannschaft). Sutikimą dėl tarpvalstybinio perkėlimo suteikia vietovės, kurioje vykdomas perkėlimas, vaikų gerovės institucijos.

Regionas

Adresas

Kontaktinis asmuo

Burgenlandas

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Burgenlando regiono vyriausybė)

Abteilung 6 – Soziales und Gesundheit (6 departamentas – socialiniai reikalai ir sveikata)

Kinder- und Jugendhilfe (Jaunimo gerovės tarnyba)

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt, Austrija

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Karintija

Amt der Kärntner Landesregierung (Karintijos regiono vyriausybė)

Abteilung 4 – Soziale Sicherheit (4 departamentas – socialinė apsauga)

Mießtaler Straße 1

9021 Klagenfurt, Austrija

abt4.kjh@ktn.gv.at

Žemutinė Austrija

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Žemutinės Austrijos regiono vyriausybė)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Sveikatos ir socialiniai reikalai)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Jaunimo gerovės departamentas)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

post.gs6@noel.gv.at

Dr. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Aukštutinė Austrija

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Aukštutinės Austrijos regiono vyriausybė)

Regiono vyriausybė

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit (Socialinių reikalų ir gerovės departamentas)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Vaikų ir jaunimo gerovės departamentas)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Austrija

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Zalcburgas

Amt der Salzburger Landesregierung (Zalcburgo regiono vyriausybė)

Kinder- und Jugendhilfe (Jaunimo gerovės tarnyba)

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 Salzburg, Austrija

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Štirija

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Štirijos regiono vyriausybė)

Kinder- und Jugendhilfe (Jaunimo gerovės tarnyba)

Hofgasse 12,

8010 Graz

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Tirolis

Amt der Tiroler Landesregierung (Tirolio regiono vyriausybė)

Abteilung Kinder und Jugendhilfe (Vaikų ir jaunimo gerovės departamentas)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Forarlbergas

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Forarlbergo regiono vyriausybė)

Fakhbereich Jugend und Familie (Jaunimo ir šeimos reikalai)

Landhaus

Römerstraße 15

6901 Bregenz, Austrija

jugend.familie@vorarlberg.at

Viena

MA 11 Amt für Jugend und Familie (Jaunimo ir šeimos reikalai)

Rüdengasse 11

1030 Vienna

gr@ma11.wien.gv.at

Mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Konsultacijų procedūra turi būti perduota kompetentingai vaikų gerovės institucijai per centrinę instituciją, federalinę teisingumo ministeriją. Centrinė institucija perduoda prašymą regiono, kuriame planuojamas perkėlimas, vaikų gerovės institucijai (žr. 1 punktą). Visa informacija ir patvirtinamieji dokumentai turi būti išversti į vokiečių kalbą.

Vadovaujantis reglamento „Briuselis IIb“ 82 straipsniu, prašyme turi būti pateikiama ataskaita apie nepilnametį, siūlomo perkėlimo ar priežiūros teikimo priežastys, informacija apie planuojamą finansavimą ir kita informacija, kuri laikytina aktualia.

Visos jaunimo gerovės institucijos aktualia laiko tokią informaciją:

 • informaciją apie nepilnametį, šeimos narius (tėvus, brolius, seseris ir kt.) ir globos teisės turėtojus;
 • priežastis, dėl kurių perkėlimas atitinka nepilnamečio interesus, pvz., dėl to, kad nepilnametis turi ypatingą ryšį su Austrija;
 • perkėlimo datą ir planuojamą trukmę;
 • informaciją apie instituciją ar globėjų šeimą (adresas, kontaktiniai duomenys), į kurią perkeliamas nepilnametis;
 • institucijos ar globėjo (-ų) sutikimą;
 • išsamią informaciją apie prašančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją, įskaitant kontaktinius duomenis;
 • įpareigojantį prašančiosios institucijos sutikimą padengti išlaidas;
 • sveikatos draudimo arba socialinio draudimo įrodymą.

Išduodamos sutikimą kompetentingos vaikų gerovės institucijos aktualia laiko ir toliau nurodytus reikalavimus bei informaciją, tačiau pasilieka teisę atskirais atvejais prašyti papildomos informacijos ir (arba) dokumentų.

Reikalavimai

Reikalingi dokumentai

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Burgenlando regiono vyriausybė)

 • Informacija apie esamą problemą (tikslai, išvados, vertinimai, pažymos, teismo sprendimai)
 • Globos teisės turėtojo (-ų) sutikimo deklaracija

Amt der Kärntner Landesregierung (Karintijos regiono vyriausybė)

 • Globėjų šeimos tinkamumas
 • Pagal imigracijos teisės aktus reikalingas patvirtinimas
 • Nepilnamečio ir globos teisės turėtojo (-ų) sutikimas
 • Iki šiol auklėjant vaiką suteiktos pagalbos apžvalga
 • Išvados, diagnozės, vertinimai
 • Esamos teisės kontaktuoti
 • Visi teismo sprendimai
 • Sprendimas dėl globos su komentaru: „Perkėlus ... į ..., atsakomybė už priežiūrą ir auklėjimą perduodama institucijai / globėjų šeimai.“
 • E. kortelės kopija

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Žemutinės Austrijos regiono vyriausybė)

 • Tai būtina vaiko gerovei užtikrinti ir (arba) Žemutinėje Austrijoje yra kontaktinis asmuo nepilnamečio gerovės klausimais
 • Tinkamas patikėjimas globoti
 • Žemutinės Austrijos profesinių standartų pripažinimas
 • Reguliari paramos plano, įskaitant auklėjimo tikslus, peržiūra, kurią atlieka prašančioji institucija
 • Kontaktinio asmens pareiškimas, jei priemonės taikymą būtina nutraukti
 • Naujausios ataskaitos apie fizinį, emocinį, socialinį, mokyklinį / profesinį ugdymą
 • Naujausios medicininės išvados
 • Pagrindinių nepilnamečio dokumentų, e. kortelės kopija
 • Informacija apie gydymą vaistais
 • Paramos planas, įskaitant iki šiol skirtą paramą
 • Problemos aprašymas, socialinė ir psichologinė diagnozė, tikslinė priemonės taikymo aplinka, trukmė ir prognozės
 • Nepilnamečio klausymo dėl planuojamos priemonės įrašas
 • Rašytinis globos teisės turėtojo (-ų) sutikimas
 • Susitarimas, kaip organizuoti galimas lankymo teises

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Aukštutinės Austrijos regiono vyriausybė)

 • Iš anksto nustatytas gyvenamosios vietos statusas
 • Aiškus pareigų pasidalijimas tarp prašančiosios valstybės narės (tipas, mastas ir mokėjimas) ir prašomos valstybės narės (įstaigos priežiūra)
 • Prašančioji institucija pripažįsta Aukštutinės Austrijos profesinius standartus
 • Iki šiol auklėjant vaiką suteiktos pagalbos apžvalga
 • Išvados, diagnozės, ataskaitos, vertinimai
 • Nepilnamečio klausymo įrašas
 • Kontaktų su biologiniais tėvais teisių apžvalga
 • Oficialus globos teisės turėtojo (-ų) sutikimas
 • Teismo sprendimai
 • Pagrindinių nepilnamečio dokumentų kopija

Amt der Salzburger Landesregierung (Zalcburgo regiono vyriausybė)

 • Vietos kompetentingos vaikų gerovės institucijos sutikimas perkėlimo atveju
 • Iki šiol auklėjant vaiką suteiktos pagalbos apžvalga
 • Medicininės / psichiatrinės išvados, diagnozės, vertinimai
 • Nepilnamečio klausymo įrašas
 • Kontaktų su biologiniais tėvais teisių apžvalga
 • Oficialus globos teisės turėtojo (-ų) sutikimas
 • Teismo sprendimai
 • Nepilnamečio e. kortelės kopija

Amt der Steiermärkischen (Štirijos regiono vyriausybė)

 • Iš anksto nustatytas gyvenamosios vietos statusas
 • Teisėtų globėjų sutikimas
 • Teismo sprendimai
 • Medicininės išvados
 • Kompetentingos prašančiosios institucijos vaiko perdavimo ataskaita (istorija, dabartinė socialinė ir šeimos padėtis, problemų ir išteklių aprašymas, socialinio darbuotojo išvados ir prognozės, tikslų įgyvendinimas, trumpas įvertinimas)

Amt der Tiroler Landesregierung (Tirolio regiono vyriausybė)

 • Paramos planas, atvejo istorija ir iki šiol taikytos priemonės
 • Visos svarbios ataskaitos, psichologiniai įvertinimai ir kt.
 • Rašytinis globos teisės turėtojo (-ų) sutikimas
 • Įrodytas globojamo nepilnamečio sutikimas, nebent klausymas atrodo netinkamas dėl vaiko amžiaus arba (įrodyto) brandos laipsnio
 • Nepilnamečio tapatybės kortelės kopija
 • Būsima nepilnamečio padėtis grįžus

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Forarlbergo regiono vyriausybė)

 • Sprendimas dėl globos su komentaru: „Perkėlus ... į ..., atsakomybė už priežiūrą ir auklėjimą perduodama institucijai / globėjų šeimai.“
 • Iki šiol auklėjant vaiką suteikta parama
 • Susitarimas dėl paramos plano; ateities perspektyvos
 • Vaikų ir jaunimo psichiatro išvados / diagnozės ir (arba) psichologo nuomonės
 • Nepilnamečio klausymas
 • Globos teisės turėtojo (-ų) sutikimas

Magistrat der Stadt Wien (Vienos miesto savivaldybė)

 • Išvados, diagnozės, ataskaitos, vertinimai
 • Nepilnamečio klausymo įrašas
 • Pagal imigracijos teisės aktus reikalingas patvirtinimas

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Kaip ir tuo atveju, kai vaikas perkeliamas pas vieną iš tėvų (reglamento „Briuselis IIb“ 82 straipsnio 1 dalis), Austrijoje sutikimo nereikia ir perkeliant vaiką pas šiuos artimus giminaičius:

 • senelius;
 • tėvų brolius ir seseris;
 • suaugusius nepilnamečio brolius ir seseris.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Centrinei institucijai tokie susitarimai nežinomi.

Paskutinis naujinimas: 10/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.