Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Belgija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Prašymas turi būti adresuotas Belgijos centrinei institucijai. Ji perduoda prašymą kompetentingai savivaldybės institucijai.

Prašymas turi būti parengtas paskirties savivaldybės kalba (vokiečių, prancūzų arba olandų). Prašančiosios valstybės raginamos iš anksto kreiptis į Belgijos centrinę instituciją, kad įsitikintų, kokia kalba turi būti parengtas prašymas.

Sutikimą duoda kompetentinga savivaldybės institucija.

Belgijos centrinės institucijos kontaktiniai duomenys:

Federalinė viešoji teisingumo tarnyba (pranc. k. Service Public Fédéral Justice)

Teisės aktų, pamatinių teisių ir laisvių direktoratas (pranc. k. Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux)

Tarptautinės teisinės pagalbos civilinėse bylose departamentas (pranc. k. Service de Coopération internationale civile)

Waterloolaan / Boulevard de Waterloo 115

B - 1000 BRUXELLES

Tel. + 32 (2) 542 65 11

El. paštas: dh1996@just.fgov.be

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Belgijos prancūzakalbės bendruomenės (pranc. k. Fédération Wallonie Bruxelles) atveju

 • Prašymo turinys:
  • vaiko tapatybė (pavardė, vardas (-ai), gimimo data, pilietybė)
  • svarbi informacija apie vaiko administracinę padėtį kilmės valstybėje, visų pirma apie jo socialines teises: sveikatos draudimas ir šeimos išmokos
  • tėvų teises turinčių asmenų tapatybė (pavardė, vardas (-ai), gimimo data, pilietybė, adresas)
  • arba informacija apie tėvų teises vykdantį (fizinį arba juridinį) asmenį
  • informacija apie vaikus globojančią šeimą (pavardė, vardas (-ai), gimimo data, pilietybė, adresas)
  • dėl įkurdinimo projekto: už įkurdinimą atsakinga institucija, teismo sprendimas, kompetentingos Jaunimo paramos tarnybos (pranc. k. service d’aide à la jeunesse) parengti parengiamieji dokumentai, planuojama įkurdinimo trukmė ir numatomos tolesnės priemonės, finansavimo tvarka
  • socialinė ataskaita, kurioje išdėstomos įkurdinimo priežastys, priemonės, kurių anksčiau buvo imtasi kilmės valstybėje, dabartinė padėtis, vaiko istorija ir, jei reikia, informacija apie konkrečius vaiko poreikius (susiję su švietimu ir sveikatos priežiūra (psichologija, kalbos terapija ir t. t.)
  • kai taikoma, skubaus įkurdinimo užsienyje priežastys
  • atitinkamais atvejais veiksmai, kurių ėmėsi prašančioji valstybė narė, kad pasirengtų įkurdinimui.
 • Terminai:

Pagal 2019 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 82 straipsnio 4 dalį sprendimas, kuriuo duodamas sutikimas arba atsisakoma jį duoti, prašančiajai centrinei institucijai perduodamas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai dėl išimtinių aplinkybių to padaryti neįmanoma. Tai yra prašymo nagrinėjimo terminas.

 • Procedūrinė tvarka:

Taikoma 2019 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 82 straipsnyje nustatyta procedūra.

Išskyrus atvejus, kai vaiką ketinama įkurdinti kartu su vienu iš jo tėvų, prašančiosios valstybės narės centrinė institucija turi pateikti Belgijos centrinei institucijai prašymą dėl sutikimo, įskaitant ataskaitą dėl vaiko, siūlomo vaiko įkurdinimo ar globos Belgijos prancūzakalbės bendruomenės teritorijoje priežastis, informaciją apie numatomą finansavimą ir visą kitą informaciją, kurią ji laiko svarbia, pavyzdžiui, numatomą įkurdinimo trukmę.

Turi būti pateiktas prašymo ir visų papildomų dokumentų vertimas į prancūzų kalbą.

Atsižvelgdama į prašančiosios valstybės narės prašymo dalyką, Belgijos prancūzakalbė bendruomenė renka visą informaciją ar dokumentus, reikalingus prašymui nagrinėti, kad prireikus būtų pasirengta tarpvalstybiniam įkurdinimui ir būtų sudarytos palankesnės sąlygos koordinavimui. Socialinės administracijos atlikti socialiniai tyrimai leidžia jai priimti sprendimą, ar duoti sutikimą siūlomam vaiko įkurdinimui jos teritorijoje, ar jo neduoti.

Belgijos prancūzakalbės bendruomenės ryšių palaikymo punktas praneša apie sprendimą dėl sutikimo arba nesutikimo Belgijos centrinei institucijai, kuri imasi tolesnių veiksmų prašančiosios valstybės narės atžvilgiu.

Iš esmės sutikimą dėl įkurdinimo duoda institucija, o tada, kai bus priimtas sprendimas dėl įkurdinimo užsienyje, vietos pareigūnai, kurie praktiškai organizuos tokio vaiko įkurdinimą šeimoje ar institucijoje, turės priimti naują sprendimą. Todėl prieš įkurdinimą turi būti gauti du vienas po kito einantys „sutikimai“.

Pagal 2019 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 39 straipsnio 1 dalies f punktą su tėvų pareigomis susijusį sprendimą atsisakoma pripažinti, jei nesilaikyta 82 straipsnyje nustatytos procedūros ir sprendimas buvo priimtas nesuteikus savo nuomonę gebančiam suformuluoti vaikui galimybės pareikšti savo nuomonę pagal 21 straipsnį, išskyrus atvejus, kai tam yra rimtų priežasčių, visų pirma atsižvelgiant į atvejo skubumą (39 straipsnio 2 dalies b punktas).

Prašomoji valstybė narė ir prašančioji valstybė narė užtikrina informacijos, kuria jos keičiasi tarpusavyje per savo centrinę instituciją, konfidencialumą. Ji negali būti naudojama jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kuriems ji buvo surinkta ar perduota.

Flandrijos bendruomenės atveju

 • Prašymo turinys:
  • vaiko tapatybė (pavardė, vardas (-ai), gimimo data, pilietybė)
  • svarbi informacija apie vaiko administracinę padėtį kilmės valstybėje, visų pirma apie sveikatos draudimą
  • abiejų tėvų tapatybė (pavardė, vardas (-ai), gimimo data, pilietybė, adresas)
  • kito asmens atveju – informacija apie tėvų teises turintį (fizinį arba juridinį) asmenį
  • informacija apie vaikus globojančią šeimą (pavardė, vardas (-ai), gimimo data, pilietybė, adresas)
  • dėl įkurdinimo projekto: už įkurdinimą atsakinga institucija, teismo sprendimas, kompetentingos Jaunimo paramos tarnybos parengti parengiamieji dokumentai, numatyta įkurdinimo trukmė ir numatomos tolesnės priemonės, finansavimo ir (arba) išlaidų apmokėjimo tvarka
  • priklauso nuo to, ar bus perduoti visi dokumentai, ar tik administracinės priemonės
  • socialinė ataskaita, kurioje išdėstomos įkurdinimo priežastys, priemonės, kurių anksčiau buvo imtasi kilmės valstybėje, dabartinė padėtis, vaiko istorija ir, jei reikia, informacija apie konkrečius vaiko poreikius (susijusius su švietimu) kai taikoma, skubaus įkurdinimo užsienyje priežastys.
 • Taikomos procesinės normos

Iš esmės sutikimą dėl įkurdinimo ir jo finansavimo duoda institucija, o tada, kai bus priimtas sprendimas dėl įkurdinimo užsienyje, vietos pareigūnai, kurie praktiškai organizuos tokio vaiko įkurdinimą šeimoje ar institucijoje, turės priimti naują sprendimą. Todėl prieš įkurdinimą turi būti gauti du vienas po kito einantys „sutikimai“.

Vokiškai kalbančios bendruomenės atveju

 • Prašymo turinys:
  • vaiko tapatybė (pavardė, vardas (-ai), gimimo data, pilietybė)
  • svarbi informacija apie vaiko administracinį statusą jo kilmės valstybėje, visų pirma susijusi su jo sveikatos draudimu
  • abiejų tėvų arba teisinio (-ių) atstovo (-ų) tapatybė (pavardė, vardas (-ai), gimimo data, pilietybė, adresas)
  • socialinė ataskaita, kurioje pateikiama ši informacija: įkurdinimo priežastys, ankstesnės priemonės, kurių buvo imtasi kilmės valstybėje, dabartinė padėtis, įrodymai, kad vaikas buvo išklausytas užsienyje vykusios procedūros metu, nebent apklausa laikoma netinkama dėl vaiko amžiaus ar brandos)
  • kai taikoma, skubaus įkurdinimo užsienyje priežastys
  • kilmės valstybės kompetentingos institucijos kontaktiniai duomenys (pavadinimas, adresas, telefono numeris)
  • vaikus globojančios šeimos kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris)
  • dėl įkurdinimo projekto: tikslas, informacija apie įkurdinimo patikrinimą (kada vaikų apsaugos tarnybos lankėsi vietoje)? Kaip dažnai vaikų apsaugos tarnybos planuoja lankytis? Jei asmeninis vizitas dar neįvyko, kada jis planuojamas?), planuojama mokymo vieta (specialių ugdymo poreikių atveju reikalingi atitinkami dokumentai, išskyrus atvejus, kai planuojama lankyti mokyklą Belgijoje), įkurdinimo trukmė ir numatomos tolesnės priemonės, informacija apie finansavimo tvarką.
 • Procedūrinė tvarka:

Institucijos tikrina stacionaraus apgyvendinimo formos pripažinimo sąlygas pagal Belgijos vokiškai kalbančios bendruomenės teisinius pagrindus.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Ne.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 15/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.