Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Kroatija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Prieš atliekant tarpvalstybinį vaiko įkurdinimą Kroatijos Respublikos teritorijoje pirmiausia turi būti konsultuojamasi su Darbo, pensijų sistemos, šeimos ir socialinės politikos ministerija (kroat. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) ir turi būti gautas jos sutikimas. Siekiant šio tikslo, ministerijoje veikia tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo sąlygų laikymosi nustatymo ir individualių prašymų suteikti išankstinį sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo Kroatijos Respublikos teritorijoje nagrinėjimo komisija (kroat. Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za prekogranični smještaj djece te razmatranje pojedinačnih zahtjeva za davanje prethodnog pristanka za prekogranični smještaj djece na području Republike Hrvatske).

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Darbo, pensijų sistemos, šeimos ir socialinės politikos ministerija, kaip centrinė veiksmų pagal Tarybos reglamentą (ES) 2019/1111 įstaiga, įsteigė iš penkių narių sudarytą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo sąlygų laikymosi nustatymo ir individualių prašymų suteikti išankstinį sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo Kroatijos Respublikos teritorijoje nagrinėjimo komisiją. Komisija susirenka priimti individualius sprendimus dėl gautų prašymų.

Pateikiamas prašymas kartu su: išsamiu pranešimu apie vaiką su tarpvalstybinio įkurdinimo ekspertų grupės nuomone ir išvada, įskaitant medicininius dokumentus ir tarpvalstybinio įkurdinimo priežastis; paslaugų teikėjo, pas kurį siekiama įkurdinti vaiką, vardu ir pavarde (pavadinimu), planuojamomis įkurdinimo pradžios ir pabaigos datomis bei paslaugų teikėjo deklaracija, kuria paslaugų teikėjas sutinka teikti paslaugą vaikui ir padengti visas vaiko kelionės (atvykimo ir išvykimo) ir pragyvenimo išlaidas, sveikatos draudimo ir švietimo išlaidas; vaiko deklaracija, kuria suteikiamas sutikimas dėl tarpvalstybinio įkurdinimo ir patvirtinama, kad vaikas žino apie įkurdinimo programą; prašančiosios valstybės deklaracija, kuria garantuojama, kad paslaugų teikėjo atstovas bus įgaliotas atstovauti vaikui siekiant užregistruoti vaiko laikiną viešnagę bei imtis visų veiksmų, kurie yra būtini siekiant apsaugoti vaiką; informacija apie prašančiosios valstybės instituciją, kuri yra kompetentinga priimti sprendimus dėl įkurdinimo; vaiko atžvilgiu priimtais teismo sprendimais (pvz., sprendimais dėl vaiko globos ir kt.); kitais dokumentais, kuriuos prašančioji valstybė laiko reikšmingais šiai procedūrai atlikti.

Pateikiami dokumentų originalai prašančiosios valstybės kalba kartu su vertimu į kroatų kalbą. Procedūra yra skubi, todėl komisija priima sprendimą iš karto po to, kai išnagrinėja prašymą ir patvirtinamuosius dokumentus. Remdamasi šiuo sprendimu Darbo, pensijų sistemos, šeimos ir socialinės politikos ministerija priima galutinį sprendimą patenkinti arba atmesti prašymą dėl išankstinio sutikimo dėl tarpvalstybinio įkurdinimo Kroatijos Respublikos teritorijoje.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Pagal Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 82 straipsnį sutikimo iš Kroatijos gauti nereikia, jei vaikas įkurdinamas pas kurį nors iš tėvų ar artimą giminaitį. Pagal Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 82 straipsnio 2 dalį artimais giminaičiais laikomi seneliai, dėdės, tetos, broliai ir pusbroliai, seserys ir pusseserės, brolių ir seserų bei pusbrolių vaikai.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Kroatija nėra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo.

Paskutinis naujinimas: 20/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.