Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Kipras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Kompetentinga institucija, kuri turi duoti išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje, yra Socialinės gerovės viceministerijos socialinės gerovės tarnyba, o jos kontaktiniai duomenys:

Adresas Leoforos Prodromou 63, 2063 Strovolos, Nikosia

Telefonas +357 22406602 / +357 22406655

E. paštas central.sws@sws.dmsw.gov.cyhtapanidou@sws.dmsw.gov.cyPTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

Interneto svetainė: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Kalbos: graikų ir anglų

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Visi prašymai turi būti teikiami Kipro Respublikos centrinei institucijai, t. y. Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerijai.

Kartu su prašymu leisti įkurdinti vaiką prašančioji institucija turi nusiųsti toliau nurodytą informaciją kartu su oficialiu vertimu į graikų kalbą:

1) dėl vaiko parengtą ataskaitą, kurioje nurodoma:

  • vaiko, jo tėvų ir giminaičių tapatybės duomenys ir jų buvimo vieta;
  • priežastys, dėl kurių prašoma socialinės gerovės tarnybų įsikišimo, ir priemonių, kurių ėmėsi prašančioji institucija, santrauka;
  • informacija apie vaiko fizinį, psichologinį ir socialinį išsivystymą;
  • informacija apie konkrečius vaiko poreikius, įskaitant medicininę ataskaitą, jei vaikas serga tam tikra liga ir turi specialiųjų ugdymo poreikių;
  • vaiko (jei taikoma) ir tėvų nuomonė;
  • informacija apie vaiko bendravimą su jo tėvais ir giminaičiais;

2) siūlomo įkurdinimo ar globos priežastys;

3) numatoma įkurdinimo trukmė;

4) bendravimo su tėvais, kitais giminaičiais ar kitais asmenimis, su kuriais vaiką sieja glaudus ryšys, tvarka arba priežastys, kodėl toks bendravimas nerekomenduojamas;

5) planuojama priemonės priežiūra;

6) rašytinė vaiko globos teises turinčio fizinio ar juridinio asmens arba kitos kompetentingos įstaigos deklaracija, kad ji (-s) padengs visas vaiko įkurdinimo ir pragyvenimo išlaidas;

7) teismų ar kitų valdžios institucijų sprendimai dėl vaiko, jeigu tokių sprendimų yra priimta;

8) visa kita svarbi informacija.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Kai vaiką planuojama įkurdinti pas artimuosius giminaičius, reikalavimo gauti sutikimą dėl tarpvalstybinio vaiko įkurdinimo išimties nėra. Sutikimo reikia visais atvejais.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Tokių susitarimų nėra.

Paskutinis naujinimas: 20/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.