Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Čekija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Institucija, kompetentinga duoti sutikimą dėl vaiko įkurdinimo Tarybos reglamente (ES) 2019/1111 numatytos procedūros tikslais, yra Čekijos Respublikos centrinė institucija, kaip tai suprantama tame reglamente, t. y. Tarptautinės vaikų teisinės apsaugos biuras (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí) pagal Įstatymo Nr. 359/1999 dėl vaikų socialinės ir teisinės apsaugos su pakeitimais 35 straipsnio 2 dalies k punktą.

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Biuras, gavęs informaciją apie vaiką ir paprašytas pateikti nuomonę, visada nagrinėja šeimos ryšius Čekijos Respublikoje, kad nustatytų, ar Čekijoje yra giminaičių arba vaikui artimų asmenų, galinčių ir norinčių juo rūpintis, ir juos vertina pasitelkęs instituciją, atsakingą už vaikų socialinę ir teisinę apsaugą. Jei giminaičių ar artimų asmenų nėra, nagrinėjama ir galimybė skirti globą šeimoje, o kraštutiniu atveju – įkurdinti vaiką globos įstaigoje. Jei vaiką galima tinkamai įkurdinti Čekijoje, biuras informuoja prašančiąją instituciją (teismą, centrinę instituciją, užsienio instituciją, atsakingą už vaikų socialinę ir teisinę apsaugą, ir t. t.) ir, jei reikia, ambasadą ir pasiūlo sprendimą. Vykstant administracinėms procedūroms biuras taip pat duoda leidimą įkurdinti vaiką konkrečioje vietoje.

Jei užsienio institucija nusprendžia, kad vaikas turi būti įkurdintas Čekijoje, turi būti susitarta dėl vaiko perdavimo ir nuvežimo. Jei vaiko negali nuvežti jį iki to laiko prižiūrėję asmenys, o ateityje jį prižiūrėsiantys asmenys negali nuvažiuoti jo pasiimti į užsienį, vaiko nuvežimas gali būti organizuojamas bendradarbiaujant su ambasada ir Čekijos institucija, atsakinga už vaikų socialinę ir teisinę apsaugą (pagal Įstatymo Nr. 359/1999 dėl vaikų socialinės ir teisinės apsaugos su pakeitimais 36 straipsnį).

Derantis su užsienio partneriu (centrine institucija, užsienio institucija, atsakinga už vaikų socialinę ir teisinę apsaugą, užsienio globėju arba giminaičiu, iš kurio perimama vaiko globa), turi būti aptariama, koks perdavimas vaikui sukeltų mažiausiai sunkumų ir kaip padėti jam apsiprasti naujoje vietoje. Tai, kaip vaikas bus perduodamas, biuras iš anksto aptaria su kompetentinga užsienio institucija.

Vaikas turi turėti kelionės dokumentą (pasą arba laikinąjį kelionės dokumentą) ir, jei įmanoma, gimimo liudijimą (jei yra gimęs ne Čekijos Respublikoje), teismo sprendimą, įskaitant pažymą, nurodytą reglamento „Briuselis IIb“ 36 straipsnyje, arba kitą dokumentą, patvirtinantį galimybę pripažinti teismo sprendimą, medicininius dokumentus, įskaitant skiepijimo kortelę ir draudimo kortelę, ir mokyklos lankymo pažymėjimą.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Ne.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 11/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.