Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Estija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Socialinio draudimo valdyba – info@sotsiaalkindlustusamet.ee

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Sutikimas gaunamas pateikus prašymą Socialinio draudimo valdybai; jame visų pirma pateikiama ši informaciją ir dokumentai:

 1. vaiko vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė ir gimtoji kalba;
 2. visų vaiko pagalbos poreikių įvertinimas, įskaitant informaciją apie vaiko fizinę, su sveikata susijusią, psichologinę, emocinę būklę ir kognityvinę, išsilavinimo ir ekonominę padėtį;
 3. įkurdinimo Estijoje aplinkybės ir priežastys;
 4. numatoma įkurdinimo trukmė;
 5. vaiko nuomonės santrauka arba, jei vaiko nuomonės negauta, paaiškinimas, kodėl tai nebuvo padaryta;
 6. informacija apie vykstančias su vaiku susijusias procedūras;
 7. informacija apie įkurdintino vaiko teisinį atstovą;
 8. asmens, su kuriuo ketinama įkurdinti vaiką, vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė ir gimtoji kalba bei jo kontaktiniai duomenys;
 9. socialinės paramos priemonių, kurių reikės įkurdinus Estijoje, apžvalga;
 10. vaiko bendravimo su tėvais ir kitais giminaičiais arba su kitais jam artimais asmenimis tvarkos apžvalga;
 11. informacija apie vaiko įkurdinimo finansavimą;
 12. teismo sprendimai dėl tėvų pareigų įkurdintinam vaikui;
 13. kiti susiję dokumentai.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Atskiro sprendimo nebuvo. Jei vaiką reikia apgyvendinti su artimu giminaičiu, vis tiek turi būti įvertinti ir pagrįsti vaiko gerovės ir įkurdinimo poreikiai atitinkamomis aplinkybėmis. Sutikimo dėl vaiko įkurdinimo pas kitą tėvą nereikia, jei jis (ji) turi globos teises.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Šiame etape – ne.

Paskutinis naujinimas: 22/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.