Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Suomija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Suomijoje sutikimą dėl vaiko įkurdinimo pagal Reglamento (ES) 2019/1111 82 straipsnį duoda rajono, kuriame vaikas turi būti įkurdintas, gerovės paslaugų skyrius. Jei prašyme nenurodyta jokia vieta, sutikimą duoda rajono, nustatyto pagal Vaikų gerovės įstatymo (417/2007) 17 straipsnį, gerovės paslaugų skyrius, t. y. rajono, kuriame vaikas arba jo tėvai paskutiniu metu gyveno arba buvo apsistoję, gerovės paslaugų skyrius. Jeigu vaikas arba jo tėvai anksčiau negyveno arba nebuvo apsistoję Suomijoje, sprendimus priima Helsinkio miesto institucijos.

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Sutikimo procedūrai netaikomos jokios konkrečios taisyklės. Reglamento 82 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija yra labai svarbi, kad rajono gerovės paslaugų skyrius galėtų organizuoti paslaugas ir patenkinti vaiko poreikius bei stebėti įkurdinimą. Rajono gerovės paslaugų skyrius registruoja jo teritorijoje įkurdintus vaikus. Suomijoje įkurdintas vaikas turi konkrečias teises, pavyzdžiui, teisę į tinkamą elgesį ir kokybišką globą šeimoje.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Suomijoje reikalaujama išankstinio sutikimo dėl visų įkurdinimo atvejų pagal reglamento 82 straipsnį.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 19/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.