Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

DPJJ (Jaunimo teisminės apsaugos direkcijos) Europos ir tarptautinių reikalų skyrius yra atsakingas už prašymus dėl įkurdinimo Prancūzijoje ir jų patvirtinimą.

Prašymus galima siųsti paštu adresu 13, Place de Vendôme, 75041 Paris Cedex 01, arba elektroniniu paštu adresu saei.dpjj@justice.gouv.fr.

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Prašomosios valstybės kompetentinga centrinė institucija turi pateikti patvirtinimo prašymą Europos ir tarptautinių reikalų skyriui (SAEI).

Šiame prašyme kartu su vertimu į prancūzų kalbą turi būti pateikta ši informacija:

 • išsami informacija apie vaiko civilinę padėtį (ir civilinės būklės akto kopija);
 • vaiko asmeninės ir šeiminės padėties santrauka (teisminių institucijų sprendimai ir švietimo tarnybų ataskaitos ir pranešimai);
 • siūlomo įkurdinimo priežasčių paaiškinimas, atsižvelgiant į vaiko interesus;
 • tėvų pareigas vykdančių asmenų tapatybė ir kontaktiniai duomenys, gavus jų sutikimą dėl įkurdinimo projekto;
 • nepilnamečio sutikimas dėl siūlomo įkurdinimo (teisminio posėdžio protokolo kopija arba teismo posėdžio raštas), jei jis buvo pateiktas;
 • veiksmų, kurių imtasi siekiant pasirengti įkurdinimui, santrauka;
 • priimančiosios įstaigos arba vaikus globojančios šeimos patvirtinimas;
 • įkurdinimo tvarka (trukmė, vieta, priėmimo vietos nustatymas, susirašinėjimo, išvykų, lankytojų priėmimo teisių ir apgyvendinimo organizavimas);
 • priemonių po įkurdinimo ir galimų incidentų nagrinėjimo organizavimas;
 • įkurdinimo finansavimas.

Gavusi šią informaciją, SAEI imasi šių veiksmų:

 • jeigu remiantis teismo sprendimu pateikiamas prašymas dėl įkurdinimo, ši tarnyba konsultuojasi su prokuroru, kuris perduoda klausimą kompetentingam vaikų teisėjui, kad šis pareikštų savo nuomonę;
 • tuo atveju, kai ketinama įkurdinti profesionalioje šeimynoje, tarnyba įkurdinimo laikotarpiu patikrina departamento tarybos išduotą leidimą įstaigai;
 • jei ketinama apgyvendinti patvirtintoje globėjų šeimoje, tarnyba patikrina patvirtinimo galiojimą atitinkamoje departamento taryboje;
 • įkurdinimo pas šeimos narį atveju informacija apie namų ūkio asmenis perduodama atitinkamos departamento tarybos pirmininkui. Jei pateiktos informacijos pakanka, su kompetentingu padaliniu, atsakingu už pranešimą apie incidentus, atliekamas tikrinimas. To nepadarius, SAEI per nustatytą terminą pateikia departamento tarybai vertinimo prašymą.

Gavusi prašymą, SAEI priima sprendimą dėl patvirtinimo arba nepatvirtinimo ne vėliau kaip per tris mėnesius.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Prancūzija nepranešė Komisijai apie artimų šeimos, išskyrus tėvus, narių kategorijas, dėl kurių patvirtinimo nereikalaujama.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Šiuo metu Prancūzija netaiko jokio susitarimo ar tvarkos, kuria būtų supaprastinta prašymų dėl tarpvalstybinio įkurdinimo procedūra.

Paskutinis naujinimas: 19/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.