Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Vengrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Globos institucija, kurios kompetencijai priklauso būsimo globotinio gyvenamoji vieta Vengrijoje, sprendžia, ar, atsižvelgiant į išankstinį vertinimą, galima duoti sutikimą, kad nurodytas asmuo būtų skiriamas globėju.

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Siekdama pas globėją Vengrijoje įkurdinti įprastai užsienyje gyvenantį vaiką, remdamasi Vidaus reikalų ministerijos (Belügyminisztérium) prašymu, globos institucija, kurios kompetencijai priklauso būsimo globotinio gyvenamoji vieta, gavus prašančiosios užsienio valstybės centrinės globos institucijos užklausą, išnagrinėja, ar galima duoti sutikimą, kad nurodytas asmuo būtų skiriamas globėju.

Vidaus reikalų ministerijos, kaip Vengrijos centrinės institucijos, prašymu globos institucija imasi įstatymu nustatytų priemonių siekdama įvertinti būsimo globėjo tinkamumą. Ji atlieka arba paveda atlikti būsimo globėjo gyvenamosios vietos patikrinimą. Ji išnagrinėja, ar nurodytas asmuo teisiškai gali eiti globėjo pareigas. Atsižvelgdama į būsimo globėjo pajamų įvertinimą, ji sprendžia, ar vaiko priežiūra Vengrijoje bus didelė našta socialinėms tarnyboms. Prireikus ji prašo šeimos ir vaiko gerovės tarnybų pateikti informaciją apie bet kokius nurodyto asmens gebėjimo atlikti tėvo ar motinos pareigą aspektus, dėl kurių būtų nepatartina jų skirti globėjais. Globos institucija apklausia globėją dėl ateities planų ir prireikus įvertina, ar vaikas turės galimybę lankyti darželį ir mokymo įstaigą. Jeigu vaikas įkurdinamas pas giminaičius, taip pat rekomenduojama įvertinti jų ryšį su vaiku ir ar tie giminaičiai anksčiau vaiku rūpinosi. Remdamasi pirmiau nurodyta informacija globos institucija sprendžia, ar galima duoti sutikimą. Kai tik priimamas sprendimas duoti sutikimą, padedant Vengrijos centrinei institucijai, jis persiunčiamas užsienio centrinei institucijai.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Kadangi Vengrija pateikė deklaraciją pagal reglamento 82 straipsnio 2 dalį, visuomet turi būti gautas sutikimas dėl vaiko įkurdinimo Vengrijoje, jei vaikas įkurdinamas ne su tėvais.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Ne, taip nėra.

Paskutinis naujinimas: 15/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.