Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Latvija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Prieš nurodant įkurdinti vaiką kitoje valstybėje, turi būti konsultuojamasi su kompetentingu šeimos teismu (latv. bāriņtiesa), turinčiu jurisdikciją teritorijoje, kurioje vaikas bus įkurdinamas, ir turi būti gautas jo sutikimas.

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Latvijos teisingumo ministerija yra centrinė ryšių palaikymo institucija, kuri nagrinėja sprendimus dėl įkurdinimo ir perduoda juos kompetentingai Latvijos institucijai, kuri priima sprendimus dėl įkurdinimo.

Reikalingų dokumentų sąrašas:

1. informacija apie vaiko teisinį statusą, visų susijusių teismo sprendimų kopijos ir jų vertimas į latvių k.;

2. informacija apie vaiko paėmimo iš šeimos priežastis ir jos vertimas į latvių k.;

3. vaiko gimimo liudijimo kopija;

4. informacija apie vaiko poreikius (sveikatos būklę, išsilavinimą, emocinius poreikius ir kalbas, kuriomis galima susikalbėti su vaiku) ir jos vertimas į latvių k.;

5. mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymo pažymėjimas, medicinos dokumentai (informacija apie sveikatos patikrinimus, skiepijimą ir diagnozuotas ligas) ir jų vertimas į latvių k.;

6. informacija apie asmenį, pas kurį įkurdinamas vaikas, arba apie šeimą, kurioje jis įkurdinamas;

7. jeigu vaikas įkurdinamas nustatytam laikotarpiui socialinei reabilitacijai ar socialinei adaptacijai, reikia ne tik pateikti teisėto globėjo sutikimą dėl įkurdinimo ir bylos santrauką, kurioje išdėstyta bylos istorija, dabartinė socialinė ir šeiminė padėtis, problemų ir išteklių aprašymas, socialinio darbuotojo išvados ir prognozės, pasiekti tikslai ir trumpas įvertinimas, bet ir įrodyti, kad prašančioji šalis padengs išlaidas;

8. jeigu asmuo, su kuriuo ketinama įkurdinti vaiką, neturi Latvijos kompetentingos institucijos suteikto globojančios šeimos, globėjo ar priimančiosios šeimos statuso, prašančioji valstybė narė turi pateikti įvertinimą, ar asmuo yra tinkamas globoti vaiką, taip pat pareiškimą, patvirtinantį, kad teisėsaugos institucijos nestebi asmens dėl galimų vaiko teisių pažeidimų ar nusikalstamų veikų, kurios galėtų turėti įtakos jo gebėjimui rūpintis vaiku;

9. informacija apie bendravimo su tėvais, kitais giminaičiais ar kitais asmenimis, su kuriais vaiką sieja artimi ryšiai, tvarką arba priežastis, dėl kurių tokio bendravimo nenumatoma;

10. Latvijos kompetentinga institucija pasilieka teisę prireikus prašyti papildomos informacijos.

*Jei užsienio institucija nenurodė konkretaus asmens Latvijoje, pas kurį turėtų būti įkurdintas vaikas, šeimos teismas, atsižvelgdamas į vaiko ryšių su Latvija svarbą, padės rasti tinkamą globėją arba vaikus globojančią šeimą Latvijoje.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Paprastai pagal Latvijos reguliavimo sistemą norint vaiką įkurdinti pas jo giminaičius, asmenis, su kuriais vaikas palaiko glaudžius ryšius, arba kitus asmenis, reikalingas sutikimas. Tačiau įkurdinimo trukmei taikoma išimtis. Būtent pagal Vaiko teisių apsaugos įstatymo 451 straipsnį tėvai gali perduoti vaiką kito asmens priežiūrai Latvijoje konkrečiam, ne ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui. Tokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų turi parengti įgaliojimus, kuriuose nurodoma, kokiais klausimais tėvai suteikia kitam asmeniui įgaliojimus atstovauti jų vaiko interesams.

Ši sąlyga taikoma tik tėvų prižiūrimiems vaikams ir bylose, kuriose vaiko priežiūra perduota kitam asmeniui ne ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Susitarimų ar tvarkos, kuriais būtų supaprastinama konsultavimosi procedūra, nėra.

Paskutinis naujinimas: 05/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.