Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Pagal 2019 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 103 straipsnį paskirta centrinė institucija taip pat yra kompetentinga institucija, iš anksto patvirtinanti vaiko įkurdinimą Liuksemburge:

Valstybės generalinis prokuroras

Cité judiciaire, CR pastatas

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Liuksemburgas

Telefono numeris +352 47 59 81 – 2335

Faksas +352 47 05 50

El. pašto adresas: parquet.general@justice.etat.lu

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Taikoma 2019 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 82 straipsnyje nustatyta procedūra.

Prašančiosios valstybės narės centrinė institucija Liuksemburgo centrinei institucijai turi nusiųsti prašymą dėl sutikimo, kuriame pateikiama ataskaita apie vaiką ir siūlomo įkurdinimo Liuksemburge priežastis, taip pat visa kita informacija, kurią ji laiko svarbia, pavyzdžiui, numatoma įkurdinimo trukmė.

Turi būti pateiktas prašymo ir visų papildomų dokumentų vertimas į prancūzų, vokiečių arba anglų kalbą.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Ne.

Įgyvendinant Reglamentą (ES) 2019/1111, vaiko įkurdinimas Liuksemburge globėjų šeimoje arba pas patikimą asmenį vykdomas laikantis tos pačios tvarkos ir turi būti iš anksto konsultuojamasi su Liuksemburgo centrine institucija ir gaunamas jos sutikimas.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 11/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.