Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Vaiko iš kitos valstybės narės apgyvendinimui Nyderlanduose turi pritarti centrinė institucija. Šiuo tikslu centrinė institucija konsultuojasi su globėjų priežiūros paslaugų teikėju, kad patikrintų globėjų, kuriems vaikas bus patikėtas, tinkamumą.

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Jeigu kitos valstybės narės teismas ar kita institucija svarsto galimybę vaiką apgyvendinti Nyderlanduose, centrinei institucijai turi būti nusiųstas pagrįstas prašymas. Su šiuo prašymu reikia pateikti ataskaitą apie vaiką. Po to centrinė institucija konsultuojasi su globėjų priežiūros paslaugų teikėju, kad patikrintų globėjų, kuriems vaikas bus patikėtas, tinkamumą. Vaikų apsaugos taryba (nl. Raad voor de Kinderbescherming) centrinės institucijos prašymu išnagrinėja, ar galima išduoti pažymą dėl neprieštaravimo.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Ne, išankstinio leidimo reikalavimui išimčių nedaroma. Bet kokiam vaiko apgyvendinimui su asmenimis, kurie nėra vaiko tėvai, privalo būti taikoma patvirtinimo procedūra.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 09/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.