Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Lenkija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Prašymas dėl sutikimo turi būti pateiktas centrinei institucijai, kuri jį perduos kompetentingam teismui.

Dėl vaiko įkurdinimo, remdamasis užsienio valstybės teismo ar kitos institucijos priimtu sprendimu, sutikimą duoda globos teismas, kurio jurisdikcijai priklauso būsima įkurdinimo vieta, kai nustatoma, kad:

  • įkurdinimas atitinka vaiko interesus ir kad vaikas
  • turi esminį ryšį su Lenkija arba
  • yra Lenkijos pilietis.

Jeigu užsienio šalies teismas ar kita institucija nurodė kandidatus, kurie gali būti globėjų šeima arba vadovauti šeimos tipo vaikų namams, specialiai švietimo ir priežiūros įstaigai, regioninei priežiūros ir terapijos įstaigai arba intervencijos prieš įvaikinimą įstaigai, kurioje vaikas turi būti įkurdintas, globos bylas nagrinėjantis teismas, pasikonsultavęs su apylinkės vykdomosios valdybos (starosta), kurios jurisdikcijai priklauso būsima įkurdinimo vieta, pirmininku, gali duoti sutikimą dėl vaiko įkurdinimo. Jeigu užsienio šalies teismas ar kita institucija nenurodė kandidatų, kurie gali būti globėjų šeima arba vadovauti šeimos tipo vaikų namams, specialiai švietimo ir priežiūros įstaigai, regioninei priežiūros ir terapijos įstaigai arba intervencijos prieš įvaikinimą įstaigai, globos bylas nagrinėjantis teismas, pasikonsultavęs su sostinės Varšuvos meru, gali duoti sutikimą dėl vaiko įkurdinimo.

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Kartu su prašymu turi būti pateikti dokumentai, nuomonės ir informacija apie vaiką, ypač apie vaiko šeimos padėtį, sveikatos būklę ir specialiuosius poreikius. Jeigu užsienio šalies teismo ar kitos institucijos prašyme nenurodyta, kaip vaikas bus atvežtas į Lenkiją ir kaip bus padengtos su tuo susijusios išlaidos, o jeigu vaikas įkurdinamas laikinai, kaip vaikas bus grąžintas ir kaip bus padengtos grąžinimo išlaidos, globos bylas nagrinėjantis teismas prašo pateikti šią informaciją.

Prašymai išnagrinėjami ir sprendimas priimamas per vieną mėnesį nuo pateikimo teismui dienos.

Vaikas įkurdinamas globėjų šeimoje arba šeimos tipo vaikų namuose gavus globėjų arba šeimos tipo vaikų namus valdančio asmens sutikimą.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Kalbant apie artimus giminaičius, nurodytus Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 82 straipsnyje, Lenkija neatsisakė reikalavimo gauti išankstinį sutikimą įkurdinti vaiką su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais; ji išlaiko esamą teisinę padėtį ir prievolės gauti kompetentingos centrinės institucijos sutikimą dėl vaiko įkurdinimo kitoje valstybėje narėje netaiko tik tėvams.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Lenkijoje nėra susitarimų ar tvarkos, kuria būtų supaprastinta konsultavimosi procedūra siekiant gauti sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo.

Paskutinis naujinimas: 29/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.