Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Portugalija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Portugalijos centrinė institucija, atsakinga už Reglamento (EB) Nr. 2019/1111 taikymą, yra:

DGRSP – Reabilitacijos ir įkalinimo įstaigų generalinis direktoratas (port. Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – DGRSP)

Teisinės pagalbos ir ginčų skyrius (port. Gabinete Jurídico e Contencioso, GJC)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisbon

Telefonas +351 218 812 200

Faksas (+351) 218 853 653

E paštas gjc@dgrsp.mj.pt

Interneto svetainė

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Nepilnamečio įkurdinimo Portugalijoje etapai yra šie:

1 etapas. Išankstinis leidimas taikyti įkurdinimo priemonę, jį išduoda Portugalijos centrinė institucija (port. Autoridade Central Portuguesa, ACP)

  • Prašančiosios valstybės centrinės institucijos prašymas suteikti išankstinį leidimą;
  • pateiktų dokumentų peržiūra ir vertinimas atsižvelgiant į vaiko įkurdinimo kriterijus ir sąlygas;
  • ACP sprendimas dėl išankstinio leidimo patvirtinimo arba atsisakymo jį išduoti;
  • tik orientacinio pobūdžio terminas: priklausomai nuo bylos sudėtingumo – 1–3 mėnesiai nuo visų dokumentų, reikalingų prašymui pagrįsti, gavimo.

2 etapas. Teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu

  • Vaikus globojanti šeima, institucija, kuriai tenka bendra atsakomybė, arba institucija, kuriai buvo patikėta vaiko globa, teismui (teritorijos, kurioje gyvena vaikus globojanti šeima arba yra įsisteigusi institucija, šeimos ir nepilnamečių bylų skyriui (port. Juízo de Família e Menores)) pateikia prašymą dėl teismo sprendimo pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu. Prie šio prašymo reikia pridėti dokumentus, patvirtinančius išankstinį ACP sutikimą, ir patvirtinamuosius dokumentus, kuriuose būtų pateikta informacija apie vaiko įkurdinimo priemonę: trukmę, intervencinį planą, vaikus globojančios šeimos pareiškimą, kad jos nariai save finansiškai išlaiko.

Arba:

Portugalijos centrinei institucijai siunčiamas kilmės valstybės administracinės arba teisminės institucijos priimtas sprendimas dėl vaiko įkurdinimo kartu su papildomais dokumentais, kuriuose būtų pateikta informacija apie vaiko įkurdinimo priemonę: trukmę, intervencinį planą, vaikus globojančios šeimos pareiškimą, kad jos nariai save finansiškai išlaiko.

Prašymą dėl priemonės paskelbimo vykdytina ACP persiunčia prokuratūrai (port. Ministério Público) ir kompetentingam teismui, kuriame tas prašymas bus oficialiai pateiktas vaiko vardu.

  • Teismas priima sprendimą. Jei priemonė paskelbiama vykdytina, teismas gali nurodyti, kad Socialinės apsaugos institutas (port. Instituto da Segurança Social (ISS, IP)) yra institucija, atsakinga už priemonės įgyvendinimo Portugalijoje stebėseną.

3 etapas. Įkurdinimo priemonės vykdymas Portugalijoje

  • Priėmus sprendimą dėl priemonės paskelbimo vykdytina, vaikas arba jaunuolis gali atvykti į Portugaliją ir galima pradėti vykdyti jo įkurdinimo priemonę.
  • Jei prašymas dėl priemonės paskelbimo vykdytina buvo siunčiamas per ACP (ir bet kuriuo atveju, kai teismas ACP informuoja apie savo sprendimą), ACP teismo sprendimą turėtų persiųsti atitinkamai kitos valstybės institucijai.
  • Socialinės apsaugos institutas stebi priemonės vykdymą ir rengia periodines ataskaitas dėl priemonės įgyvendinimo, kurios turi būti siunčiamos teismui ir ACP (jei teismas tai nurodo).
  • Norint pratęsti priemonės galiojimą, reikalingas naujas išankstinis ACP leidimas ir taikoma likusi pirmiau nurodyta procedūra.

Informaciją ir dokumentų, kuriuos reikia pateikti ACP, kad ši leistų įkurdinti vaiką vaikus globojančioje šeimoje arba įstaigoje Portugalijoje, sąrašą anglų kalba galima rasti šiuo adresu.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Konsultuotis ir gauti išankstinį sutikimą nebūtina, jei vaiko globa patikima asmeniui, su kuriuo vaiką sieja giminystės ryšys, pvz., seneliams, dėdėms ir tetoms arba vyresniems broliams ir seserims. Tokiais atvejais institucijai, priimančiai sprendimą dėl vaiko įkurdinimo, pakanka informuoti Portugalijos centrinę instituciją.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Portugalija konsultavimosi procedūrą, atliekamą prieš išduodant tarpvalstybinio vaiko įkurdinimo leidimą, supaprastina, taikydama procedūrą, apibrėžtą atsakyme į 2 klausimą.

Susiję teisės aktai:

2019 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2019/1111.

 

Pastaba.

Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose kontaktinis asmuo, teismai ir kitos įstaigos bei institucijos šioje informacijos suvestinėje pateikta informacija vadovautis neprivalo. Taip pat vis tiek reikia susipažinti su galiojančiais teisės aktais. Šie teisės aktai reguliariai atnaujinami ir naujai aiškinami atsižvelgiant į teismų praktiką.

Paskutinis naujinimas: 20/09/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.