Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Slovakija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Vaikų ir jaunimo tarptautinės teisinės apsaugos centras (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Spitalska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

E. paštas: info@cipc.gov.sk

Svetainė:     http://www.cipc.gov.sk

Kalbos: slovakų, čekų ir anglų

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Prašančiosios valstybės centrinės institucijos Slovakijos Respublikos centrinei institucijai pateikiama informacija:

  1. ataskaita apie vaiką, kurioje nurodoma:

– duomenys, pagal kuriuos identifikuojamas vaikas, tėvai, giminaičiai ir jų buvimo vieta;

– socialinių tarnybų įsikišimo priežastys ir taikytų priemonių santrauka;

– informacija apie dabartinį vaiko fizinį, psichologinį ir socialinį išsivystymą;

– informacija apie specialius vaiko poreikius, įskaitant medicininę ataskaitą, jei vaikas turi sveikatos sutrikimą;

– vaiko ir tėvų nuomonė;

– informacija apie vaiko bendravimą su tėvais ir giminaičiais;

  1. siūlomo įkurdinimo ar teikiamos globos priežastys;
  2. numatoma įkurdinimo trukmė;
  3. bendravimo su tėvais, kitais giminaičiais ar kitais asmenimis, su kuriais vaiką sieja artimi ryšiai, tvarka arba priežastys, dėl kurių toks bendravimas nenumatytas atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnį;
  4. bet kokia numatoma priemonės stebėsena;
  5. informacija apie bet kokį numatomą finansavimą;
  6. kita svarbi informacija.

Slovakijos Respublikos centrinė institucija perduoda prašymą kartu su jo priedais Darbo, socialinių reikalų ir šeimos centrui (Ustredie práce, sociálnych vecí a rodiny) ir pasiteirauja, ar gali būti duotas reikiamas sutikimas.

Paprastai sutikimas turėtų būti duodamas, jeigu:

  • įkurdinimas atitinka vaiko interesus;
  • vaikas buvo išklausytas nagrinėjant bylą užsienyje, išskyrus atvejus, kai tai būtų netinkama dėl vaiko amžiaus ar brandos laipsnio;
  • kompetentinga institucija arba fizinis asmuo, kuriam patikėtas vaikas, davė savo sutikimą ir nesama tokiam įkurdinimui kliudančių priežasčių.

Įkurdinant vaiką vaiko ir šeimos centre, specifinė centro užduotis – parinkti tinkamą vaikų priežiūros įstaigą Slovakijoje ir užtikrinti vaikui vietą atitinkamoje įstaigoje.

Darbo, socialinių reikalų ir šeimos centras perduoda savo rekomendaciją duoti sutikimą arba jo neduoti Vaikų ir jaunimo tarptautinės teisinės apsaugos centrui, kuris, remdamasis gautais įrodymais, duoda sutikimą arba atsisako jį duoti. Sprendimas kartu su jį pagrindžiančiomis priežastimis nusiunčiamas prašančiajai centrinei institucijai, vaiko ir šeimos centrui, kuriame ketinama įkurdinti vaiką, arba fiziniam asmeniui, kuriam turi būti patikėtas vaikas. Šis sprendimas negali būti toliau apskundžiamas teismine tvarka.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Taip, jeigu įkurdinama pas senelį (-ę), pas nepilnamečio vaiko brolį (seserį) arba pas nepilnamečio vaiko tėvo (motinos) brolį (seserį) (žr. Slovakijos pastabą dėl 82 straipsnio 2 dalies).

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 06/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.