Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Slovėnija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Išankstinių konsultacijų ir sutikimo prieš tarpvalstybinį vaiko įkurdinimą procedūros vykdomos pagal 2019 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) 82 straipsnį kartu su Hagos konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje 33 straipsniu.

Kompetentingos institucijos sutikimo nereikalaujama, jei vaikas įkurdinamas su vienu iš tėvų.

Jeigu vaikas įkurdinamas Slovėnijos teritorijoje, išankstinį sutikimą išduoda centrinė institucija, gavusi palankią socialinių paslaugų centro nuomonę.

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Kompetentinga centrinė institucija sutikimui perduoti pagal 2019 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) 82 straipsnio 1 dalį, yra:

Darbo, šeimos, socialinių reikalų ir lygių galimybių ministerija

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

gp.mddsz@gov.si

Centrinė institucija perduoda prašymus socialinių paslaugų centrui nagrinėti ir nuomonei pateikti.

Prašančiosios valstybės centrinė institucija, siekdama konsultuotis ir gauti sutikimą, turi pateikti šiuos dokumentus:

 • informacija apie vaiką, šeiminę padėtį ir teisinius atstovus;
 • informacija apie nepilnamečio asmeninę padėtį, įskaitant nepilnamečio asmeninių ir šeiminių aplinkybių aprašymą;
 • vaiko įkurdinimo užsienyje priežastys;
 • įkurdinimo data ir planuojama trukmė;
 • asmenų, paskirtų globėjais, asmens duomenys arba informacija apie siūlomą įstaigą ar vaiką priimančius asmenis;
 • informacija apie įkurdinimą įstaigoje (išvykimas, patikrinimai, apgyvendinimas);
 • gydytojo arba globėjo patvirtinimas;
 • sveikatos draudimo įrodymas;
 • prašančiosios institucijos įsipareigojimas padengti įkurdinimo išlaidas;
 • apgyvendinimo stebėsenos tvarka;
 • išsami informacija apie prašančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją, įskaitant kontaktinius duomenis.

Dokumentai turi būti pateikti prieš įkurdinimą pagal Reglamentą 2019/1111.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Sutikimo visada reikia.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Tokių susitarimų nėra.

Paskutinis naujinimas: 20/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.