Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Švedija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Į kokią instituciją reikia kreiptis ir gauti jos išankstinį sutikimą prieš įkurdinant vaiką kitoje valstybėje narėje?

Leidimą įkurdinti vaiką Švedijoje pagal Reglamentą „Briuselis II“ nagrinėja savivaldybės, kurioje ketinama įkurdinti vaiką, Socialinės gerovės valdyba.

2 Trumpai aprašykite konsultacijų ir sutikimo gavimo procedūrą (nurodykite reikiamus dokumentus, terminus, procedūrų tipus ir kitą svarbią informaciją), taikomą tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo jūsų šalies teritorijoje atveju.

Socialinės gerovės valdyba gali suteikti leidimą užsienio institucijai įkurdinti vaiką Švedijoje tik jeigu:

  1. vaikui geriausia būti įkurdintam Švedijoje, visų pirma atsižvelgiant į jo ryšius su Švedija;
  2. buvo nustatytas vaiko požiūris į įkurdinimą tiek, kiek tai buvo įmanoma išsiaiškinti;
  3. vaiko globėjas ir pats vaikas, jei jis yra ne jaunesnis kaip 15 metų, sutinka su įkurdinimu;
  4. Socialinės gerovės valdyba ištyrė padėtį individualiame name ir priežiūrai namuose sudarytas sąlygas;
  5. vaikas turi leidimą gyventi šalyje, jeigu jis reikalingas, ir
  6. įkurdinimas grindžiamas 2019 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (ES) 2019/1111 dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (Reglamentas „Briuselis II“) ir 1996 m. spalio 19 d. Hagos konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje.

Informaciją apie atskirais atvejais pateiktinus dokumentus teikia susijusi savivaldybė. Išsamesnės informacijos galima gauti iš Švedijos centrinės valdžios institucijų.

3 Ar jūsų valstybėje narėje yra nuspręsta, kad vaikų tarpvalstybiniam įkurdinimui jūsų šalies teritorijoje sutikimo nereikia, jei vaikas įkurdinamas su tam tikrų kategorijų artimais giminaičiais? Jei taip, kokios tų artimų giminaičių kategorijos?

Ne, ši taisyklė netaikoma.

4 Ar jūsų valstybė narė yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama supaprastinti konsultacijų procedūrą gaunant sutikimą dėl tarpvalstybinio vaikų įkurdinimo?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 09/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.