Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

Saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir iespējami dažādi scenāriji.

a) Pārcelšana uz ārvalstīm. Ja aizgādības tiesības ir piešķirtas divām personām, tām, savstarpēji vienojoties, principā ir arī jānosaka nepilngadīgā dzīvesvieta. Šo savstarpējās vienošanās principu piemēro bez ierobežojumiem, t. i., arī gadījumos, kad nepilngadīgais pārceļas Austrijas teritorijā, un jo īpaši tad, ja pārcelšanās ir saistīta ar būtiskām pārmaiņām viņa dzīvē. Turklāt jo īpaši gadījumos, kad nepilngadīgais pārceļas uz dzīvi ārvalstīs, vecākam, kurš vēlas pārcelties, būs nepieciešama otra vecāka piekrišana vai tiesas apstiprinājums. Tiesai ir jāņem vērā gan nepilngadīgā labklājības intereses, gan vecāku intereses.

Saskaņā ar Austrijas Vispārējā Civilkodeksa (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) 162. panta 2. punktu, ja vienam no vecākiem ar tiesas lēmumu vai vienošanos ir piešķirtas pamataizgādības tiesības, tam vienam pašam ir tiesības noteikt nepilngadīgā dzīvesvietu. Attiecīgi nav nepieciešama otra vecāka piekrišana, nepilngadīgajam pārceļoties Austrijas teritorijā.

Tomēr saskaņā ar spēkā esošo judikatūru šādos gadījumos — jo īpaši, ja nepilngadīgā dzīvesvietas maiņa ir būtisks jautājums, — vecākam ar pamataizgādības tiesībām ir jāinformē arī otrs vecāks un jāņem vērā nepilngadīgā labklājība. Turklāt dzīvesvietas maiņai nevajadzētu būtiski ietekmēt otra vecāka aizgādības tiesību īstenošanu. Šis ierobežojums attiecas jo īpaši uz pārcelšanos uz ārvalstīm.

Tas pats attiecas uz audžuvecākiem ar aizgādības tiesībām; tomēr praksē tas notiek reti, jo aizgādības tiesības parasti saglabājas jauniešu labklājības iestādei (Kinder- und Jugendhilfeträger).

b) Ievietošana aprūpes iestādē vai pie audžuvecākiem. Ievietošanai ar aizgādības tiesību turētāja(-u) (parasti vecāku) piekrišanu ir tikai jāatbilst spēkā esošo tiesību aktu valsts noteikumiem par bērnu un pusaudžu aizsardzību, un tai nav nepieciešams tiesas rīkojums. Ievietošanai bez aizgādības tiesību turētāja(-u) piekrišanas, kas saskaņā ar ABGB 211. pantu ir ārkārtas līdzeklis, ir nepieciešama pārskatīšana tiesā.

c) Ievietošana citā dalībvalstī. Ja tiesa vai kompetentā iestāde (regulas “Brisele IIb” 2. panta 2. punkta pirmā teikuma nozīmē) apsver iespēju ievietot nepilngadīgo (t. i., personu, kas jaunāka par 18 gadiem, saskaņā ar regulas “Brisele IIb” 2. panta 2. punkta sesto teikumu) citā dalībvalstī, tai vispirms jāsaņem piekrišana no šīs citas dalībvalsts kompetentās iestādes saskaņā ar regulas “Brisele IIb” 82. panta 1. punktu. Ievietošanu norīko vai organizē tikai pēc tam, kad tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurai izteikts lūgums, ir piekritusi ievietošanai (regulas “Brisele IIb” 82. panta 5. punkts). Prasība par iepriekšēju piekrišanu ir iepriekš minēto ES tiesību normu dabiskas sekas.

Tāpēc piekrišanas lūgumi parasti ir jānosūta ar lūgumu iesniedzējas dalībvalsts centrālās iestādes starpniecību tās lūguma saņēmējas dalībvalsts centrālajai iestādei, kurā nepilngadīgais jāievieto (regulas “Brisele IIb” 82. panta 1. punkts). Piekrišanas saņemšanas procedūru katrā gadījumā regulē attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

Ja vien tas nav gadījums, kad piekrišana nav nepieciešama (sk. 3. punktu) vai nav veikti dažādi administratīvi pasākumi (sk. 4. punktu), piekrišanas lūgumi ar centrālās iestādes starpniecību ir jānosūta jaunatnes labklājības iestādei (sk. 2. punktu).

Austrijā ir deviņas federālās zemes, kas darbojas kā jaunatnes labklājības iestādes, izmantojot dažādas struktūras, piemēram, federālās zemes valdības biroju (Amt der Landesregierung), pašvaldības iestādi (Magistrat), rajona iestādi (Bezirkshauptmannschaft). Piekrišanu pārrobežu ievietošanai piešķir jaunatnes labklājības iestādes tajā apgabalā, kurā tiek veikta ievietošana.

Federālā zeme

Adrese

Kontaktpersona

Burgenlande

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Burgenlandes federālās zemes valdības birojs)

Abteilung 6 — Soziales und Gesundheit (6. departaments — Sociālās lietas un veselība)

Kinder- und Jugendhilfe (Jauniešu labklājība)

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt, Austria

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Karintija

Amt der Kärntner Landesregierung (Karintijas federālās zemes valdības birojs)

Abteilung 4 — Soziale Sicherheit (4. departaments — Sociālais nodrošinājums)

Mießtaler Straße 1

9021 Klagenfurt, Austria

abt4.kjh@ktn.gv.at

Lejasaustrija

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Lejasaustrijas federālās zemes valdības birojs)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Veselība un sociālās lietas)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Jauniešu labklājības departaments)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

post.gs6@noel.gv.at

Dr. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Augšaustrija

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Augšaustrijas federālās zemes valdības birojs)

reģionālā valdība

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit (Sociālo lietu un veselības departaments)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Bērnu un jauniešu labklājības nodaļa)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Austria

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Zalcburga

Amt der Salzburger Landesregierung (Zalcburgas federālās zemes valdības birojs)

Kinder- und Jugendhilfe (Jauniešu labklājība)

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 Salzburg, Austria

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Štīrija

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Štīrijas federālās zemes valdības birojs)

Kinder- und Jugendhilfe (Jauniešu labklājība)

Hofgasse 12

8010 Graz

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Tirole

Amt der Tiroler Landesregierung (Tiroles federālās zemes valdības birojs)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Bērnu un jauniešu labklājības nodaļa)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Forarlberga

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Forarlbergas federālās zemes valdības birojs)

Fachbereich Jugend und Familie (Jauniešu un ģimenes lietas)

Landhaus

Römerstraße 15

6901 Bregenz, Austria

jugend.familie@vorarlberg.at

Vīne

MA 11 Amt für Jugend und Familie (Jauniešu un ģimenes lietas)

Rüdengasse 11

1030 Vienna

gr@ma11.wien.gv.at

Mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Ar centrālās iestādes — t. i., Federālās Tieslietu ministrijas — starpniecību konsultēšanās procedūrā ir jāvēršas pie kompetentās jauniešu labklājības iestādes. Centrālā iestāde nosūta lūgumu tās federālās zemes jaunatnes labklājības iestādei, kurā plānota ievietošana (sk. 1. punktu). Visa informācija un apliecinošie dokumenti ir jātulko vācu valodā.

Saskaņā ar regulas “Brisele IIb” 82. pantu lūgumā jāiekļauj ziņojums par nepilngadīgo un ierosinātās ievietošanas vai aprūpes sniegšanas iemesliem, informācija par jebkādu iecerēto finansējumu un jebkāda cita informācija, kas tiek uzskatīta par svarīgu.

Visas jaunatnes labklājības iestādes par svarīgu uzskata šādu informāciju:

 • ziņas par nepilngadīgo, ģimenes locekļiem (vecākiem, brāļiem un māsām utt.) un aizgādības tiesību turētājiem,
 • iemeslus, kāpēc ievietošana ir nepilngadīgā interesēs, piemēram, tāpēc, ka nepilngadīgajam ir īpaša saikne ar Austriju,
 • ievietošanas datumu un plānoto ilgumu,
 • ziņas par iestādi/audžuģimeni (adrese, kontaktinformācija), kurā paredzēts ievietot nepilngadīgo,
 • iestādes vai audžuvecāka(-u) piekrišanu,
 • pilnīgu informāciju par kompetento iestādi lūguma iesniedzējā dalībvalstī, arī kontaktinformāciju,
 • lūguma iesniedzējas iestādes saistošu vienošanos par izmaksu segšanu,
 • veselības apdrošināšanas vai sociālā nodrošinājuma apliecinājumu.

Kompetentās jaunatnes labklājības iestādes uzskata, ka, dodot piekrišanu, ir svarīgas arī turpmāk minētās prasības un informācija, taču patur tiesības atsevišķos gadījumos pieprasīt papildu informāciju un/vai dokumentus.

Prasības

Nepieciešamie dokumenti

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Burgenlandes federālās zemes valdības birojs)

 • Informācija par problēmu (mērķi, slēdzieni, novērtējumi, sertifikāti, tiesas nolēmumi)
 • Aizgādības tiesību turētāja(-u) piekrišanas apliecinājums

Amt der Kärntner Landesregierung (Karintijas federālās zemes valdības birojs)

 • Audžuģimenes piemērotība
 • Saskaņā ar imigrācijas likumu nepieciešamais apstiprinājums
 • Nepilngadīgā un aizgādības tiesību turētāja(-u) piekrišana
 • Pārskats par līdz šim sniegto palīdzību audzināšanā
 • Slēdzieni, diagnozes, novērtējumi
 • Spēkā esošās saskarsmes tiesības
 • Visi tiesu nolēmumi
 • Lēmums par aizgādību ar norādi: “Ievietojot .. .., atbildība par aprūpi un audzināšanu tiek nodota iestādei/audžuģimenei.”
 • E-kartes kopija

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Lejasaustrijas federālās zemes valdības birojs)

 • Nepieciešamais nepilngadīgā labklājībai, un/vai Lejasaustrijā ir persona, kas atbildīga par nepilngadīgā labklājību
 • Ievietošana piemērotai aprūpei
 • Lejasaustrijā spēkā esošo profesionālo standartu atzīšana
 • Lūguma iesniedzēja iestāde regulāri pārskata atbalsta plānu, t. sk. audzināšanas mērķus
 • Kontaktpersonas apliecinājums gadījumā, ja pasākumu nepieciešams izbeigt
 • Jaunākie ziņojumi par fizisko, emocionālo, sociālo, izglītības/profesionālo attīstību
 • Jaunākie medicīniskie slēdzieni
 • Nepilngadīgā būtisko dokumentu kopijas, e-karte
 • Informācija par medikamentozām terapijām
 • Atbalsta plāns, tai skaitā līdz šim sniegtais atbalsts
 • Problēmas apraksts, sociālā un psiholoģiskā diagnoze, mērķu nospraušana, pasākuma ilgums un prognoze
 • Nepilngadīgā uzklausīšanas protokols par plānoto pasākumu
 • Aizgādības tiesību turētāja(-u) rakstiska piekrišana
 • Vienošanās par to, kā sakārtot iespējamās apmeklējuma tiesības

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Augšaustrijas federālās zemes valdības birojs)

 • Iepriekš noteikts uzturēšanās statuss
 • Skaidrs atbildības nošķīrums starp lūgumu iesniedzēju dalībvalsti (veids, apmērs un apmaksa) un lūgumu saņēmēju dalībvalsti (iestādes pārraudzība)
 • Augšaustrijā spēkā esošo profesionālo standartu atzīšana lūguma iesniedzējā iestādē
 • Pārskats par līdz šim sniegto palīdzību audzināšanā
 • Slēdzieni, diagnozes, ziņojumi, novērtējumi
 • Nepilngadīgā uzklausīšanas protokols
 • Norāde par bioloģisko vecāku saskarsmes tiesībām
 • Aizgādības tiesību turētāja(-u) oficiāla piekrišana
 • Tiesas nolēmumi
 • Nepilngadīgā būtisko dokumentu kopijas

Amt der Salzburger Landesregierung (Zalcburgas federālās zemes valdības birojs)

 • Ievietošanas gadījumā vietējās kompetentās jauniešu labklājības iestādes piekrišana
 • Pārskats par līdz šim sniegto palīdzību audzināšanā
 • Medicīniskie/psihiatriskie slēdzieni, diagnozes, novērtējumi
 • Nepilngadīgā uzklausīšanas protokols
 • Norāde par bioloģisko vecāku saskarsmes tiesībām
 • Aizgādības tiesību turētāja(-u) oficiāla piekrišana
 • Tiesas nolēmumi
 • Nepilngadīgā e-kartes kopija

Amt der Steiermärkischen (Štīrijas federālās zemes valdības birojs)

 • Iepriekš noteikts uzturēšanās statuss
 • Likumiskā aizbildņa piekrišana
 • Tiesas nolēmumi
 • Medicīniskie slēdzieni
 • Kompetentās lūguma iesniedzējas iestādes nodošanas ziņojums (lietas vēsture, pašreizējā sociālā un ģimenes situācija, problēmu un resursu apraksts, sociālā darbinieka secinājumi un prognozes, mērķu sasniegšana, īss novērtējums)

Amt der Tiroler Landesregierung (Tiroles federālās zemes valdības birojs)

 • Atbalsta plāns, personas lieta un līdz šim piemērotie pasākumi
 • Visi būtiskie ziņojumi, psiholoģiskie novērtējumi utt.
 • Aizgādības tiesību turētāja(-u) rakstiska piekrišana
 • Aprūpē esošā nepilngadīgā pierādīta piekrišana, izņemot gadījumu, kad nepilngadīgā vecuma dēļ vai (pierādītas) brieduma pakāpes dēļ uzklausīšana šķiet nepiemērota
 • Nepilngadīgā personas apliecības kopija
 • Nepilngadīgā turpmākā situācija pēc atgriešanās

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Forarlbergas federālās zemes valdības birojs)

 • Lēmums par aizgādību ar norādi: “Ievietojot .. .., atbildība par aprūpi un audzināšanu tiek nodota iestādei/audžuģimenei.”
 • Līdz šim sniegtais atbalsts audzināšanā
 • Vienošanās par atbalsta plānu; turpmākās prognozes
 • Bērnu un jauniešu psihiatra slēdzieni/diagnozes un/vai psihologa atzinumi
 • Nepilngadīgā uzklausīšana
 • Aizgādības tiesību turētāja(-u) piekrišana

Magistrat der Stadt Wien (Vīnes pilsētas pašvaldība)

 • Slēdzieni, diagnozes, ziņojumi, novērtējumi
 • Nepilngadīgā uzklausīšanas protokols
 • Saskaņā ar imigrācijas likumu nepieciešamais apstiprinājums

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Līdzīgi kā ievietošanai pie vecākiem (regulas “Brisele IIb” 82. panta 1. punkts) Austrijā piekrišana nav nepieciešama ievietošanai pie šādiem tuviem radiniekiem:

 • vecvecākiem,
 • vecāku brāļiem un māsām,
 • nepilngadīgā pieaugušajiem brāļiem un māsām.

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Centrālajai iestādei nav informācijas par šādiem līgumiem.

Lapa atjaunināta: 10/05/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.