Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Beļģija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

Pieprasījums jāadresē Beļģijas centrālajai iestādei. Centrālā iestāde pieprasījumu pārsūtīs attiecīgās Beļģijas kopienas kompetentajai iestādei.

Pieprasījums jāsagatavo galamērķa Beļģijas kopienas valodā (vācu, franču vai nīderlandiešu valodā). Pieprasījuma iesniedzējām valstīm iepriekš būtu jānoskaidro Beļģijas centrālajā iestādē, kurā valodā ir jāiesniedz pieprasījums.

Piekrišanu dod attiecīgās Beļģijas kopienas kompetentā iestāde.

Beļģijas centrālās iestādes kontaktinformācija ir šāda:

Federālais tieslietu departaments (Service Public Fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie)

Tiesību aktu, pamattiesību un brīvību ģenerāldirektorāts (Généralede la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux/Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden)

Starptautiskās tiesiskās sadarbības dienests civillietās (Service de Coopération internationale civile/Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken)

Boulevard de Waterloo 115

B-1000 Bruxelles/Brussel

Tālr.: + 32 (2) 542 65 11

E-pasts: dh1996@just.fgov.be

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Franču valodas kopiena (Valonijas-Briseles federācija)

 • Pieprasījuma saturs ir šāds:
  • bērna identitāte (uzvārds, vārds(-i), dzimšanas datums, valstspiederība);
  • attiecīga informācija par bērna administratīvo statusu viņa izcelsmes valstī, jo īpaši attiecībā uz bērna sociālajām tiesībām: bērna veselības apdrošināšana un ģimenes pabalsts;
  • personu, kurām ir vecāku atbildība, identitāte (uzvārds, vārds(-i), dzimšanas datums, valstspiederība, adrese);
  • informācija par (fizisku vai juridisku) personu, kas īsteno vecāku varu, ja tā atšķiras no iepriekš minētās informācijas;
  • informācija par audžuģimeni (uzvārds, vārds(-i), dzimšanas datums, valstspiederība, adrese);
  • sīkāka informācija par ierosināto ievietošanu: iestāde, kas atbild par ievietošanas organizēšanu, attiecīgais tiesas nolēmums, sagatavošanas dokumenti, ko sagatavojis kompetentais Jaunatnes atbalsta dienests (Service d’aide à la jeunesse), plānotais ievietošanas ilgums un plānotie turpmākie pasākumi, kā arī finansēšanas kārtība;
  • sociālais ziņojums (rapport social), kurā norādīts ievietošanas pamatojums, pasākumi, kas iepriekš veikti izcelsmes valstī, pašreizējā situācija, jaunieša dzīvesstāsts un attiecīgā gadījumā informācija par bērna īpašajām vajadzībām (attiecībā uz izglītību un veselības aprūpi (psiholoģija, runas terapija u. c.);
  • attiecīgā gadījumā pamatojums, kāpēc ievietošana ārvalstīs ir steidzama;
  • attiecīgā gadījumā pasākumi, ko pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts veikusi, lai sagatavotu ievietošanu.
 • Termiņi

Saskaņā ar Padomes 2019. gada 25. jūnija Regulas (ES) 2019/1111 82. panta 4. punktu, izņemot gadījumus, kad ārkārtas apstākļu dēļ tas nav iespējams, lēmums, ar kuru piešķir vai atsaka piekrišanu, tiek nosūtīts centrālajai iestādei, kas iesniegusi pieprasījumu, ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Tas ir orientējošs termiņš (délai d’ordre).

 • Procesuālā kārtība

Piemērojamā procedūra ir tā, kas paredzēta Padomes 2019. gada 25. jūnija Regulas (ES) 2019/1111 82. pantā.

Izņemot gadījumus, kad bērns tiks ievietots pie viena no vecākiem, pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts centrālajai iestādei ir jānosūta Beļģijas centrālajai iestādei piekrišanas pieprasījums, kas ietver ziņojumu par bērnu, iemeslus ierosinātajai bērna ievietošanai vai viņa aprūpes sniegšanai franču valodas kopienā (Valonijas-Briseles federācija), informāciju par paredzēto finansējumu un jebkādu citu informāciju, ko tā uzskata par būtisku, piemēram, par paredzamo ievietošanas ilgumu.

Pieprasījumam un visiem papildu dokumentiem jāpievieno tulkojums franču valodā.

Franču valodas kopiena (Valonijas-Briseles federācija) vāc visu informāciju vai dokumentus, kas vajadzīgi pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts pieprasījuma apstrādei, pienācīgi ņemot vērā pieprasījuma priekšmetu, lai attiecīgā gadījumā sagatavotu pārrobežu ievietošanu un atvieglotu koordināciju. Sociālo administratīvo iestāžu veiktā izmeklēšana ļaus tai pēc tam pieņemt lēmumu par to, vai piešķirt vai atteikt piekrišanu ierosinātajai bērna ievietošanai tās teritorijā.

Franču valodas kopienas (Valonijas-Briseles federācijas) kontaktpersona nosūta lēmumu par piekrišanas piešķiršanu vai atteikšanu Beļģijas centrālajai iestādei, kas nodrošina, ka lieta tiek izskatīta kopā ar pieprasījuma iesniedzēju dalībvalsti.

Piekrišanu par ievietošanu sniedz iestāde. Pēc tam, kad lēmums par ievietošanu ārvalstī ir iesniegts ārvalstīs, vietējiem ierēdņiem, kuri veiks praktiskus pasākumus attiecīgā bērna ievietošanai attiecīgajā ģimenē vai iestādē, ir jāpieņem jauns lēmums. Tādējādi ir divas secīgas “vienošanās”, kas ir jāpanāk, pirms var veikt bērna ievietošanu.

Saskaņā ar Padomes Regulas (ES) 2019/1111 (2019. gada 25. jūnijs) 39. panta 1. punkta f) apakšpunktu lēmuma atzīšana lietās par vecāku atbildību tiek atteikta, ja nav ievērota 82. pantā noteiktā procedūra, kā arī ja lēmums ir pieņemts, nedodot bērnam, kas spēj formulēt savu viedokli, iespēju paust savu viedokli saskaņā ar 21. pantu, izņemot gadījumus, kad ir bijuši nopietni iemesli, jo īpaši ņemot vērā lietas steidzamību (39. panta 2. punkta b) apakšpunkts).

Pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts un pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts ievēro tās informācijas konfidencialitāti, ar kuru tās savstarpēji apmainās ar savu attiecīgo centrālo iestāžu starpniecību. Attiecīgo informāciju var izmantot tikai tiem nolūkiem, kurIEm tā tika iegūta vai nosūtīta.

Flāmu valodas kopiena (Vlaamse Gemeenschap)

 • Pieprasījuma saturs ir šāds:
  • bērna identitāte (uzvārds, vārds(-i), dzimšanas datums, valstspiederība);
  • attiecīga informācija par bērna administratīvo statusu viņa izcelsmes valstī, jo īpaši attiecībā uz veselības apdrošināšanu;
  • vecāku identitāte (uzvārds, vārds(-i), dzimšanas datums, valstspiederība, adrese);
  • informācija par (fizisku vai juridisku) personu, kas īsteno vecāku varu, ja tā atšķiras no iepriekš minētās informācijas;
  • informācija par audžuģimeni (uzvārds, vārds(-i), dzimšanas datums, valstspiederība, adrese);
  • sīkāka informācija par ierosināto ievietošanu: iestāde, kas atbild par ievietošanas organizēšanu, attiecīgais tiesas nolēmums, sagatavošanas dokumenti, ko sagatavojis kompetentais jaunatnes aizsardzības dienests, plānotais ievietošanas ilgums un plānotie turpmākie pasākumi, kā arī finansēšanas/kompensēšanas kārtība;
  • vai lieta tiks nodota pilnībā vai tikai norādes;
  • sociālais ziņojums, kurā norādīts ievietošanas iemesli, pasākumi, kas iepriekš veikti izcelsmes valstī, pašreizējā situācija, jaunieša dzīvesstāsts un attiecīgā gadījumā informācija par bērna īpašajām vajadzībām (attiecībā uz izglītību); attiecīgā gadījumā pamatojums, kāpēc ievietošana ārvalstīs ir steidzama.
 • Piemērojamie procesuālie noteikumi ir šādi:

Piekrišanu par ievietošanu un lēmumu par ievietošanas finansēšanu sniedz iestāde. Pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par ievietošanu ārvalstīs, vietējiem ierēdņiem, kuri veiks praktiskus pasākumus attiecīgā bērna ievietošanai attiecīgajā ģimenē vai iestādē, ir jāpieņem jauns lēmums. Tādējādi ir divas secīgas “vienošanās”, kas ir jāpanāk, pirms var veikt bērna ievietošanu.

Vācu valodas kopiena (Deutschsprachige Gemeinschaft)

 • Pieprasījuma saturs ir šāds:
  • bērna identitāte (uzvārds, vārds(-i), dzimšanas datums, valstspiederība);
  • attiecīga informācija par bērna administratīvo statusu viņa izcelsmes valstī, jo īpaši attiecībā uz veselības apdrošināšanu;
  • vecāku vai likumīgā(-o) aizbildņa(-u) identitāte (uzvārds, vārds(-i), dzimšanas datums, valstspiederība, adrese);
  • sociālais ziņojums, kurā norādīti: ievietošanas iemesli, pasākumi, kas iepriekš veikti izcelsmes valstī, pašreizējā situācija, pierādījums tam, ka bērns ir uzklausīts procedūras ietvaros ārvalstīs, ja vien uzklausīšana netiek uzskatīta par nepiemērotu bērna vecuma vai brieduma dēļ;
  • attiecīgā gadījumā pamatojums, kāpēc ievietošana ārvalstīs ir steidzama;
  • izcelsmes valsts kompetentās iestādes kontaktinformācija (nosaukums, adrese, tālruņa numurs);
  • audžuģimenes / aprūpes iestādes kontaktinformācija (nosaukums, adrese, tālruņa numurs);
  • sīkāka informācija par ierosināto ievietošanu: ievietošanas mērķis, informācija par ievietošanas pārbaudi (Kad bērnu aizsardzības dienesti veica apmeklējumu? Cik regulāri bērnu aizsardzības dienesti plāno veikt apmeklējumus? Ja vēl nav veikts personisks apmeklējums, kad tas ir plānots?), paredzētā mācību vieta (īpašu izglītības vajadzību gadījumā ir vajadzīgi attiecīgie dokumenti, ja vien nav paredzēts, ka izglītība notiks Beļģijā), ievietošanas ilgums un plānotie turpmākie pasākumi, kā arī informācija par finansēšanas kārtību.
 • Procesuālā kārtība

Iestādes pārbauda stacionāro izmitināšanas vietu atzīšanas nosacījumus saskaņā ar Beļģijas vācu valodas kopienas attiecīgajiem juridiskajiem pamatiem.

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Nē.

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Nē.

Lapa atjaunināta: 15/02/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.