Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Horvātija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

Pirms bērna pārrobežu ievietošanas Horvātijas Republikas teritorijā vispirms ir jāvēršas Darba, pensiju sistēmas, ģimenes un sociālās politikas ministrijā (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) un jāsaņem tās piekrišana. Šim nolūkam ministrijā darbojas komisija, kas konstatē, vai ir izpildīti nosacījumi bērna pārrobežu ievietošanai, un izskata individuālus lūgumus iepriekšējas piekrišanas saņemšanai bērna pārrobežu ievietošanai Horvātijas Republikas teritorijā (Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za prekogranični smještaj djece te razmatranje pojedinačnih zahtjeva za davanje prethodnog pristanka za prekogranični smještaj djece na području Republike Hrvatske).

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Darba, pensiju sistēmas, ģimenes un sociālās politikas ministrija, kas ir centrālā iestāde darbību veikšanai atbilstoši Padomes Regulai (ES) 2019/1111, izveidoja komisiju piecu cilvēku sastāvā, kuras uzdevums ir konstatēt, vai ir izpildīti nosacījumi bērna pārrobežu ievietošanai, un kura izskata individuālus pieprasījumus iepriekšējas piekrišanas saņemšanai bērna pārrobežu ievietošanai Horvātijas Republikas teritorijā. Komisijas sēdēs pieņem individuālus lēmumus attiecībā uz saņemtajiem individuālajiem pieprasījumiem.

Lūgumu iesniedz, pievienojot visaptverošu ziņojumu par bērnu, ekspertu grupas pārrobežu ievietošanas lietās atzinumu un slēdzienu, tostarp medicīnisko dokumentāciju, un iemeslus pārrobežu ievietošanai; pakalpojumu sniedzēja vārdu/nosaukumu, caur kuru tiek lūgta ievietošana; informāciju par ievietošanas plānoto sākuma un beigu datumu; pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu par gatavību bērnam sniegt konkrēto pakalpojumu un segt visas bērna ceļojuma (izbraukšanas un iebraukšanas) un uzturēšanās, veselības apdrošināšanas un izglītības izmaksas; bērna apliecinājumu par piekrišanu pārrobežu ievietošanai un apstiprinājumu par iepazīšanos ar ievietošanas programmu; lūguma iesniedzējas valsts apliecinājumu par garantiju, ka pakalpojumu sniedzēja pārstāvis būs pilnvarots pārstāvēt bērnu, lai reģistrētu viņa pagaidu uzturēšanos, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības bērna aizsardzībai; informāciju par lūguma iesniedzējas valsts iestādi, kura ir kompetenta pieņemt lēmumus par ievietošanu; tiesas lēmumus, kas pieņemti attiecībā uz bērnu (piem., lēmumus par vecāku aizgādības tiesībām attiecībā uz bērnu utt.), un citus dokumentus, kurus lūguma iesniedzēja valsts uzskata par nepieciešamiem šīs procedūras veikšanai.

Iesniedz dokumentu oriģinālus tās valsts valodā, kas izteikusi lūgumu, tiem pievieno tulkojumu horvātu valodā. Procedūra ir steidzama, tāpēc komisija lēmumu pieņem nekavējoties pēc tam, kad tā ir iepazinusies ar lūgumu un pievienotajiem dokumentiem. Pamatojoties uz minēto lēmumu, Darba, pensiju sistēmas, ģimenes un sociālās politikas ministrija pieņem galīgo lēmumu, apmierinot vai noraidot lūgumu sniegt iepriekšēju piekrišanu bērna pārrobežu ievietošanai Horvātijas Republikas teritorijā.

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Atbilstoši Padomes Regulas (ES) 2019/1111 82. pantam Horvātijas piekrišana nav nepieciešama, ja bērns ir jāievieto pie vecāka vai tuva radinieka. Padomes Regulas (ES) 2019/1111 82. panta 2. punkta nolūkā par tuviem radiniekiem uzskata vecvecākus, vecāku brāļus/māsas, brāļus/pusbrāļus, māsas/pusmāsas un pilnīgu/daļēju radinieku bērnus.

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Horvātijai nav noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai.

Lapa atjaunināta: 20/05/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.