Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Kipra
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

Kompetentā iestāde, kurai jādod piekrišana pirms bērna pārrobežu ievietošanas, ir Sociālās labklājības ministrijas sociālās labklājības dienesti, kuru kontaktinformācija ir šāda:

Adrese: Leoforos Prodromou 63, 2063 Strovolos, Nikosia

Tālr.: +357 22406602 / +357 22406655

E-pasts: central.sws@sws.dmsw.gov.cyhtapanidou@sws.dmsw.gov.cyPTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

Tīmekļa vietne: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Valodas: grieķu un angļu valoda.

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Visi pieprasījumi jāadresē Kipras Republikas centrālajai iestādei, t. i., Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrijai.

Kopā ar lūgumu dot piekrišanu bērna ievietošanai pieprasījuma iesniedzējai iestādei jānosūta šāda informācija ar oficiālu tulkojumu grieķu valodā:

1) ziņojums par bērnu, kurā ietverti:

  • bērna, viņa vecāku un radinieku identifikācijas dati un viņu atrašanās vieta,
  • sociālo dienestu iesaistīšanās lūguma pamatojums un kopsavilkums par pieprasījuma iesniedzējas iestādes veiktajiem pasākumiem,
  • informācija par bērna fizisko, psiholoģisko un sociālo attīstību,
  • informācija par bērna īpašajām vajadzībām, t. sk. ārsta slēdziens, ja bērns ir slims, un speciālās izglītības vajadzībām,
  • bērna viedoklis (attiecīgā gadījumā) un vecāku viedoklis,
  • informācija par bērna saskarsmi ar vecākiem un radiniekiem;

2) ierosinātās ievietošanas vai aprūpes sniegšanas iemesli;

3) ievietošanas paredzamais ilgums;

4) vienošanās par saskarsmi ar vecākiem, citiem radiniekiem vai citām personām, ar kurām bērnam ir tuvas attiecības, vai iemesli, kāpēc šāda saskarsme nav ieteicama;

5) pasākuma plānotā uzraudzība;

6) fiziskas vai juridiskas personas, kurai ir aizgādības tiesības pār bērnu, vai citas kompetentas iestādes rakstisks paziņojums par apņemšanos segt visus bērna ievietošanas un uzturēšanās izdevumus;

7) tiesu vai citu iestāžu lēmumi par bērnu, ja tādi ir;

8) jebkāda cita būtiska informācija.

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Nē, prasībai par piekrišanu, kas nepieciešama pārrobežu ievietošanai, ja bērns ir jāievieto pie tuviem radiniekiem, nav izņēmumu. Piekrišana ir vajadzīga visos gadījumos.

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Nē, šādu līgumu vai kārtības nav.

Lapa atjaunināta: 20/02/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.