Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Čehija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

Iestāde, kas ir kompetenta dot piekrišanu bērna ievietošanai atbilstoši procedūrai, kas noteikta Padomes Regulā (ES) Nr. 2019/1111, ir Čehijas Republikas centrālā iestāde minētās Regulas nozīmē, t.i., Bērnu starptautiskās juridiskās aizsardzības birojs (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí) – saskaņā ar 35. panta 2. punkta k) apakšpunktu Likumā Nr. 359/1999 par bērnu sociālo un juridisko aizsardzību, ar grozījumiem.

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Kad birojs tiek informēts par bērnu un tiek lūgts biroja atzinums, tas vienmēr pārbauda ģimenes vēsturi Čehijas Republikā, lai pārliecinātos, vai Čehijas Republikā ir bērna radinieki vai viņam pietuvinātas personas, kuras ir gatavas uzņemties rūpes par bērnu, un izvērtē minētās personas ar tās iestādes starpniecību, kura atbildīga par bērnu sociālo un juridisko aizsardzību. Ja bērna radinieku vai viņam pietuvinātu personu nav, tiek pārbaudīta arī iespēja bērnu ievietot audžuģimenes aprūpē (vai ārkārtas gadījumos – aprūpes iestādē). Ja pastāv piemērota iespēja bērna ievietošanai Čehijas Republikā, birojs informē pieprasītāju iestādi (tiesu, centrālo iestādi, par bērnu sociālo un juridisko aizsardzību atbildīgo ārvalsts iestādi utt.), kā arī vēstniecību (attiecīgā gadījumā) un piedāvā risinājumu. Administratīvajā procesā birojs arī sniedz savu piekrišanu konkrētai bērna ievietošanai.

Ja ārvalsts iestāde lemj par bērna ievietošanu Čehijas Republikā, ir nepieciešams panākt vienošanos par bērna nodošanu un pārvešanu. Ja bērnu nevar atvest viņa konkrētā brīža aprūpētāji vai ārzemēs pārņemt jaunie aprūpētāji, pastāv iespēja bērna pārvešanu noorganizēt sadarbībā ar vēstniecību un Čehijas iestādi, kura atbildīga par bērnu sociālo un juridisko aizsardzību (piemērojot 36. pantu Likumā Nr. 359/1999 par bērnu sociālo un juridisko aizsardzību, ar grozījumiem).

Sarunās ar ārvalsts partneri (centrālo iestādi, par bērnu sociālo un juridisko aizsardzību atbildīgo ārvalsts iestādi, ārvalsts audžuvecākiem vai radinieku, no kura bērns tiek pārņemts) ir jāapspriež pārvešanas process, kas ir vismazāk apgrūtinošs bērnam, kā arī aklimatizācijas režīms. Birojs ar kompetento ārvalsts iestādi jau iepriekš apspriež pārvešanas veidu.

Bērnam ir jābūt ceļošanas dokumentam (pasei vai pagaidu ceļošanas dokumentam) un, ja iespējams, dzimšanas apliecībai (ja viņš nav dzimis Čehijas Republikā), tiesas lēmumam, ieskaitot Regulas “Brisele II a” 36. pantā minēto apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina iespēju atzīt tiesas lēmumu, medicīniskajiem dokumentiem, ieskaitot vakcinācijas pasi un apdrošināšanas apliecību, un izziņai par skolas apmeklējumu.

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Nē.

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Nē.

Lapa atjaunināta: 11/05/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.