Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Igaunija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

Sociālās apdrošināšanas pārvalde — info@sotsiaalkindlustusamet.ee

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Piekrišana tiek saņemta, iesniedzot pieprasījumu Sociālās apdrošināšanas pārvaldei, konkrēti, iesniedzot šādu informāciju un dokumentus:

 1. bērna vārds, uzvārds, dzimšanas datums, valstspiederība un dzimtā valoda;
 2. novērtējums par jebkādām bērna atbalsta vajadzībām, tostarp informācija par bērna fizisko, veselības, psiholoģisko, emocionālo, kognitīvo, izglītības un ekonomisko stāvokli;
 3. apstākļi, kas ir pamatā ievietošanai Igaunijā, un ievietošanas iemesli;
 4. paredzamais ievietošanas ilgums;
 5. bērna viedokļa kopsavilkums vai paziņojums par iemesliem, kāpēc bērna viedoklis nav sniegts;
 6. informācija par notiekošajām procedūrām attiecībā uz bērnu;
 7. informācija par ievietojamā bērna likumīgo pārstāvi;
 8. tās personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums, valstspiederība un dzimtā valoda, pie kuras bērns jāievieto, un šīs personas kontaktinformācija;
 9. pārskats par labklājības atbalsta pasākumiem, kas bērnam būs vajadzīgi pēc ievietošanas Igaunijā;
 10. pārskats par to, kā ir organizēta bērna saskarsme ar vecākiem un citiem radiniekiem vai citām bērnam tuvām personām;
 11. informācija par bērna ievietošanas finansējumu;
 12. tiesas lēmumi par vecāku atbildību attiecībā uz ievietojamo bērnu;
 13. cita attiecīga dokumentācija.

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Atsevišķs lēmums netiek pieņemts. Ja bērns ir jāievieto pie tuva radinieka, šajā kontekstā joprojām ir jāizvērtē un jāpamato bērna labklājības un ievietošanas vajadzības. Bērna ievietošanai pie otra vecāka, kuram ir aizgādības tiesības, piekrišana nav nepieciešama.

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Uz doto brīdi – nē.

Lapa atjaunināta: 22/02/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.