Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Somija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

Somijā piekrišanu bērna ievietošanai atbilstoši Regulas (ES) 2019/1111 82. pantam dod tā apgabala bērnu labbūtības dienests, kurā bērns ir jāievieto. Ja pieprasījumā nav norādīta konkrēta vieta, piekrišanu dod tā apgabala bērnu labbūtības dienests, ko nosaka saskaņā ar Bērnu labbūtības likuma (417/2007) 17. pantu, proti, pašvaldībā, kurā bērns vai viņa vecāki visbiežāk ir apmetusies vai uzturējušies. Ja bērna vecāki nav apmetusies vai uzturējušies kādā Somijas pašvaldībā, lēmuma pieņemšana ir Helsinku pilsētas iestādēm.

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Piekrišanas procedūrai nepiemēro īpašus noteikumus. Regulas 82. panta 1. punktā noteiktā informācija ir būtiska tam, lai apgabala bērnu labbūtības dienests varētu organizēt sniedzamos pakalpojumus un atbalstīt bērna vajadzības un uzraudzīt ievietošanu. Apgabala bērnu labbūtības dienests reģistrē bērnus, kas ievietoti tā teritorijā. Somijā ievietotam bērnam ir konkrētas tiesības, piemēram, tiesības uz atbilstīgu aprūpi un audžuģimenes augsta līmeņa aprūpi.

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Somijā iepriekšēja piekrišana ir nepieciešama visos ievietošanas gadījumos saskaņā ar regulas 82. pantu.

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Nē.

Lapa atjaunināta: 19/04/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.