Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Francija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

DPJJ Eiropas un starptautisko lietu nodaļa ir atbildīga par pieteikumiem par ievietošanu Francijā un par apstiprinājuma sniegšanu.

Pieteikumus var nosūtīt pa pastu uz adresi 13, Place de Vendôme, 75041 Paris Cedex 01, vai elektroniski uz adresi saei.dpjj@justice.gouv.fr

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai centrālajai iestādei jāiesniedz apstiprinājuma pieteikums Eiropas un starptautisko lietu nodaļai (SAEI).

Pieprasījumā jāiekļauj šāda informācija, kā arī tulkojums franču valodā:

 • pilns bērna civilstāvoklis (ar civilstāvokļa akta kopiju);
 • kopsavilkums par bērna individuālo un ģimenes stāvokli (tiesu iestāžu lēmumi un izglītības dienestu ziņojumi un piezīmes);
 • plānotās ievietošanas pamatojums, ņemot vērā bērna labākās intereses;
 • to personu identitāte un kontaktinformācija, kurām ir aizgādības tiesības, un viņu piekrišanas plānotajai ievietošanai apstiprinājums;
 • nepilngadīgā piekrišana plānotajai ievietošanai (tiesas sēdes protokola vai uzklausīšanas ieraksta, ja tāds ir veikts, kopija);
 • kopsavilkums par pasākumiem, kas veikti, lai sagatavotos ievietošanai;
 • aprūpes iestādes vai audžuģimenes apstiprinājums;
 • ievietošanas kārtība (ilgums, vieta, uzņēmējas struktūras identifikācija, sarakstes, pasākumu apmeklējumu, saskarsmes un izmitināšanas tiesību organizēšana);
 • kārtība, kādā organizē ievietošanas uzraudzību un jebkādu incidentu risināšanu;
 • ievietošanas finansējums.

Pēc šīs informācijas saņemšanas SAEI veic šādus pasākumus:

 • ja pieteikums par ievietošanu tiek iesniegts, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, tā apspriežas ar prokuroru, kurš lietu nodod kompetentajam bērnu lietu tiesnesim, lai saņemtu atzinumu;
 • ja plānota ievietošana aprūpes iestādē, tā pārbauda atļauju, ko departamenta padome ir izsniegusi iestādei uz uzņemšanas laiku;
 • ja plānota ievietošana apstiprinātā audžuģimenē, tā pārbauda apstiprinājuma derīgumu attiecīgajā departamenta padomē;
 • ja plānota ievietošana pie ģimenes locekļa, informāciju par personām, kas dzīvo šī ģimenes locekļa mājās, nosūta attiecīgās departamenta padomes priekšsēdētājam. Ja sniegtā informācija ir pietiekama, veic pārbaudi attiecīgajā incidentu ziņošanas vienībā. Pretējā gadījumā SAEI noteiktā termiņā iesniegs departamenta padomei lūgumu veikt novērtējumu.

Pēc pieprasījuma saņemšanas SAEI ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā izdod lēmumu par apstiprināšanu vai neapstiprināšanu.

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Francija nav informējusi Komisiju par citām tuvo radinieku kategorijām, kas nav vecāki, attiecībā uz kurām nav vajadzīgs apstiprinājums.

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Pašlaik Francija nepiemēro nevienu nolīgumu vai kārtību, lai vienkāršotu procedūru pieteikumiem par pārrobežu ievietošanu.

Lapa atjaunināta: 19/02/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.