Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Ungārija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

Par to, vai var dot piekrišanu konkrētas personas iecelšanai par aizbildni, lēmumu pieņem aizbildnības iestāde, kas ir kompetenta iespējamā aizbildņa dzīvesvietā Ungārijā, pēc tam, kad tā veikusi iepriekšēju pārbaudi.

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Lai pie aizbildņa Ungārijā ievietotu bērnu, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, aizbildnības iestāde, kas ir kompetenta iespējamā aizbildņa dzīvesvietā, pēc Iekšlietu ministrijas (Belügyminisztérium) pieprasījuma, atsaucoties uz pieprasītājas ārvalsts centrālās aizbildnības iestādes lūgumu, pārbauda to, vai var dot piekrišanu konkrētas personas iecelšanai par aizbildni.

Pēc Iekšlietu ministrijas kā Ungārijas centrālās iestādes pieprasījuma aizbildnības iestāde veic tiesību aktos noteiktos pasākumus, lai novērtētu iespējamā aizbildņa piemērotību. Tā veic vai pieprasa situācijas pārbaudi iespējamā aizbildņa dzīvesvietā. Tā pārbauda, vai konkrētā persona ir juridiski tiesīga būt par aizbildni. Pamatojoties uz iespējamā aizbildņa ienākumu izvērtējumu, tā nosaka, vai bērna aprūpe Ungārijā radīs smagu slogu sociālajiem dienestiem. Ja nepieciešams, tā pieprasa informāciju no ģimenes un bērnu labklājības nodrošināšanas dienestiem par visiem konkrētās personas kā vecāka prasmju aspektiem, kas varētu liecināt par to, ka nebūtu ieteicams šo personu iecelt par aizbildni. Aizbildnības iestāde iztaujā aizbildni par viņa nākotnes plāniem un attiecīgā gadījumā izvērtē to, vai bērnam būs pieejams bērnudārzs vai skola. Ja bērns tiek ievietots pie radiniekiem, ieteicams arī izvērtēt viņu attiecības ar bērnu un to, vai viņi jau iepriekš ir bērnu aprūpējuši. Aizbildnības iestāde izmanto iepriekš minēto informāciju, lai noteiktu, vai ir sniedzama piekrišana. Kad ir pieņemts lēmums par piekrišanu, to ar Ungārijas centrālās iestādes palīdzību nosūta ārvalsts centrālajai iestādei.

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Tā kā Ungārija nav sniegusi deklarāciju saskaņā ar regulas 82. panta 2. punktu, piekrišana bērna ievietošanai Ungārijā ir nepieciešama visos gadījumos, kad bērns netiek ievietots pie vecākiem.

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Nē.

Lapa atjaunināta: 15/01/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.