Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Latvija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

Pirms bērna pārrobežu ievietošanas nepieciešams iepriekš apspriesties un saņemt piekrišanu no kompetentās bāriņtiesas, kuras darbības teritorijā tiks ievietots bērns.

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Latvijas Tieslietu ministrija būs centrālais kontaktpunkts, apstrādājot pieprasījumus un nosūtot tos kompetentajai iestādei Latvijā, kura dos piekrišanu ievietošanai.

Nepieciešamie dokumenti:

1.Informācija par bērna juridisko statusu un visu tiesas nolēmumu kopijas ar to tulkojumu latviešu valodā;

2. Informācija par iemesliem, kādēļ bērns tika izņemts no ģimenes ar tulkojumu latviešu valodā;

3.Bērna dzimšanas apliecības kopija;

4.Informācija par bērna vajadzībām (veselības stāvokli, izglītību, emocionālajām vajadzībām un valodām, kādās bērns var sazināties) ar to tulkojumu latviešu valodā;

5. Izziņa no skolas vai pirmsskolas izglītības iestādes un medicīnas dokumentācija (par veiktajiem izmeklējumiem, potēšanu un noteiktajām diagnozēm) ar to tulkojumu latviešu valodā;

6.Informācija par personu vai ģimeni, pie kuras bērnu plānots ievietot.

7.Ja ievietošana notiek uz noteiktu laiku sociālās rehabilitācijas vai korekcijas nolūkos, nepieciešams apliecinājums, ka pieprasītāja dalībvalsts sedz izmaksas, likumiskā aizbildņa piekrišana ievietošanai un lietas kopsavilkums (lietas vēsture, pašreizējā sociālā un ģimenes situācija, problēmu un resursu apraksts, sociālā darbinieka secinājumi un prognozes, mērķu sasniegšana, īss novērtējums).

8. Ja personai, pie kuras plānota bērna ievietošana, nav Latvijas kompetentās iestādes piešķirta audžuģimenes, aizbildņa vai viesģimenes statusa, pieprasītāja dalībvalsts iesniedz izvērtējumu par personas piemērotību uzņemt bērnu savā aprūpē, kā arī apliecinājumu, ka persona neatrodas tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā saistībā ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem, kas varētu ietekmēt spējas aprūpēt bērnu.

9. Informācija par kārtību, kā noris kontakti ar vecākiem, citiem radiniekiem vai citām personām, ar kurām bērnam ir tuvas attiecības, vai iemesliem, kāpēc šādi kontakti nav paredzēti.

10. Latvijas kompetentā iestāde patur tiesības pieprasīt papildinformāciju, ja tāda nepieciešamība radīsies.

*Ja ārvalsts iestādei nav zināma konkrēta persona Latvijā pie kuras bērnu ievietot, bet bērnam ir būtiska saikne ar Latviju, bāriņtiesa palīdzēs atrast bērnam piemērotu aizbildni vai audžuģimeni Latvijā.

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Vispārīgi atbilstoši Latvijas tiesiskajam regulējumam piekrišana nepieciešama ievietošanai pie jebkuriem bērna radiniekiem vai tuviniekiem. Tomēr pastāv izņēmums, kas ir saistīts ar ievietošanas ilgumu. Proti, atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.1 pantā noteiktajam vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem. Šajā gadījumā vecākam jānoformē pilnvara, ar kuru tiek noteikts, kādā apjomā vecāki pilnvaro sava bērna intereses pārstāvēt citu personu.

Vēršam uzmanību, ka minētais nosacījums attiecināms tikai uz tādiem bērniem, kas atrodas vecāku aprūpē un bērna nodošana citas personas aprūpē nav ilgāka par trīs mēnešiem.

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Nolīgumi nav noslēgti un nav paredzēta kārtība vienkāršotai apspriešanas procedūrai.

Lapa atjaunināta: 05/04/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.