Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

Centrālā iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar Padomes Regulas (ES) 2019/1111 (2019. gada 25. jūnijs) 103. pantu, ir arī kompetentā iestāde, kas iepriekš apstiprina bērna ievietošanu Luksemburgā:

ģenerālprokurors (Procureur Général d’Etat)

Cité judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tālr.: (+352) 47 59 81 2335

Fakss: (+352) 47 05 50

E-pasts: parquet.general@justice.etat.lu

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Piemēro Padomes Regulas (ES) 2019/1111 (2019. gada 25. jūnijs) 82. pantā noteikto procedūru.

Tās dalībvalsts, kura izteikusi lūgumu, centrālā iestāde pārsūta Luksemburgas centrālajai iestādei lūgumu sniegt piekrišanu, kurš ietver ziņojumu par bērnu un ierosinātās ievietošanas Luksemburgā iemeslus, un jebkuru citu informāciju, ko tā uzskata par būtisku, piemēram, ievietošanas paredzamo ilgumu.

Lūgumam un visiem papildu dokumentiem jāpievieno tulkojums franču, vācu vai angļu valodā.

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Nē.

Īstenojot Regulu (ES) 2019/1111, tā pati sistēma attiecas uz bērna ievietošanu Luksemburgā audžuģimenē (famille d’accueil) vai uzticamas personas (personne digne de confiance) mājās, un tai ir nepieciešama iepriekšēja apspriešanās un apstiprinājums no Luksemburgas centrālās iestādes.

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Nē.

Lapa atjaunināta: 11/01/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.