Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Polija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

Piekrišanas pieteikums ir jāiesniedz centrālajai iestādei, kas to pārsūtīs kompetentajai tiesai.

Ja ir iespējams ievietot bērnu audžuģimenē, pamatojoties uz ārvalstu tiesas vai citas iestādes lēmumu, piekrišanu ievietošanai dod aizbildnības tiesa, kurai ir jurisdikcija attiecībā uz turpmākās audžuģimenes aprūpes vietu pēc tam, kad ir konstatēts, ka:

  • šāda ievietošana ir bērna interesēs un
  • bērnam ir būtiska saikne ar Poliju vai
  • bērns ir Polijas pilsonis.

Ja tiesa vai cita ārvalstu iestāde ir norādījusi kandidātus audžuģimenes aprūpes nodrošināšanai vai ģimenes tipa bērnunama vai īpašas aprūpes un izglītības iestādes, reģionālas aprūpes un ārstniecības iestādes vai pirmsadopcijas centra uzturēšanai, kurā bērns tiks ievietots, aizbildnības tiesa var dot piekrišanu bērna ievietošanai audžuģimenē pēc apspriešanās ar municipālā rajona izpildpadomes priekšsēdētāju (starosta), kura atbildībā ir turpmākās ievietošanas vieta. Ja tiesa vai cita ārvalstu iestāde nav norādījusi kandidātus audžuģimenes aprūpes nodrošināšanai vai ģimenes tipa bērnunama vai īpašas aprūpes un izglītības iestādes, reģionālas aprūpes un ārstniecības iestādes vai pirmsadopcijas centra uzturēšanai, aizbildnības tiesa var dot piekrišanu bērna ievietošanai audžuģimenē pēc apspriešanās ar Varšavas mēru.

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Pieteikumā jāiekļauj dokumenti, atzinumi un informācija par bērnu, jo īpaši par bērna ģimenes stāvokli, veselības stāvokli un īpašajām vajadzībām. Ja ārvalstu tiesas vai citas iestādes iesniegumā nav norādīts, kā bērns tiks nogādāts Polijā un kā tiks segtas ar to saistītās izmaksas, un īslaicīgas ievietošanas gadījumā arī tas, kā bērns tiks nogādāts atpakaļ un kā tiks segtas atgriešanās izmaksas, tad šādu informāciju pieprasa aizbildnības tiesa.

Pieteikumus izskata, pieņemot nolēmumu mēneša laikā no dienas, kad tiesa ir saņēmusi pieteikumu.

Bērna ievietošana audžuģimenē vai ģimenes tipa bērnunamā notiek pēc tam, kad ir saņemta piekrišana no audžuvecākiem vai personas, kas vada ģimenes tipa bērnunamu.

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Attiecībā uz Padomes Regulas (ES) 2019/1111 82. pantā minētajiem tuvajiem radiniekiem Polija nav atcēlusi prasību par iepriekšēju piekrišanu bērna ievietošanai pie noteiktu kategoriju tuviem radiniekiem, saglabājot pašreizējo juridisko situāciju un paturot spēkā atbrīvojumu no pienākuma saņemt kompetentās centrālās iestādes piekrišanu bērna ievietošanai citā dalībvalstī tikai vecākiem.

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Polijā nav noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība konsultāciju procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai.

Lapa atjaunināta: 29/12/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.