Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Portugāle
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

Portugāles centrālā iestāde, kas atbildīga par Padomes Regulas (ES) Nr.2019/1111 piemērošanu, ir

Reintegrācijas un penitenciāro dienestu ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais - DGRSP)

Juridiskās palīdzības un strīdu departaments (Gabinete Jurídico e Contencioso, GJC)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisbon

Tālrunis: +351 218 812 200

Fakss: (+351) 218 853 653

E-pasts: gjc@dgrsp.mj.pt

Tīmekļa vietne

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Jauniešu ievietošanas procedūras posmi Portugālē ir šādi.

1. posms — Portugāles centrālās iestādes (Autoridade Central Portuguesa, ACP) iepriekšēja atļauja attiecībā uz ievietošanas pasākumu

  • Iepriekšējas atļaujas pieprasījums no valsts, kura izteikusi lūgumu, centrālās iestādes.
  • Iesniegtās dokumentācijas pārbaude un novērtējums attiecībā uz ievietošanas kritērijiem un nosacījumiem.
  • Iepriekšējas atļaujas apstiprinājuma vai atteikuma izdošana, ko veic ACP.
  • Tikai indikatīvs termiņš: no viena līdz trijiem mēnešiem no visu pieprasījuma atbalstam nepieciešamo dokumentu saņemšanas — atkarībā no lietas sarežģītības.

2. posms — izpildāmības pasludināšana, ko veic tiesa

  • Audžuģimene, vispārējās atbildības iestāde vai iestāde, kurai bērns ir uzticēts, pieteikumu par atzīšanu un izpildāmību iesniedz tiesai (tā rajona Ģimenes un nepilngadīgo lietu nodaļai (Juízo de Família e Menores), kurā dzīvo audžuģimene vai atrodas aprūpes iestāde). Šim pieteikumam ir jāpievieno dokumentācija, kas apliecina ACP iepriekšējo piekrišanu, un apliecinoši dokumenti, kuros sniegta ievietošanas informācija — ilgums, rīcības plāns, audžuģimenes deklarācija par spēju sevi finansiāli uzturēt.

Vai otrs variants:

ACP tiek nosūtīts izcelsmes valsts administratīvās vai tiesu iestādes izdots ievietošanas lēmums/nolēmums kopā ar papildu dokumentāciju, kurā sniegta ievietošanas informācija — ilgums, rīcības plāns, audžuģimenes deklarācija par spēju sevi finansiāli uzturēt.

Pieteikumu par pasākuma izpildāmību ACP pārsūta tās kompetentās tiesas prokuratūrai (Ministério Público), kurai tas tiks oficiāli iesniegts bērna vārdā.

  • Tiesa izdod savu lēmumu. Izpildāmības pasludināšanas gadījumā tiesa var noteikt Sociālā nodrošinājuma institūtu (Instituto da Segurança Social, ISS, IP) kā struktūru, kas ir atbildīga par šā pasākuma īstenošanas uzraudzību Portugālē.

3. posms — ievietošanas pasākuma izpilde Portugālē

  • Pēc tam, kad ir izdots lēmums par izpildāmību, bērns vai jaunietis var doties uz Portugāli un var sākt viņa ievietošanas pasākumu.
  • Ja pieteikums par izpildāmības pasludināšanu ir bijis nosūtīts, izmantojot ACP (un jebkurā gadījumā, ja tiesa par savu lēmumu informē ACP), ACP tiesas lēmums būtu jāpārsūta savai partneriestādei.
  • Sociālā nodrošinājuma institūts uzrauga pasākumu un sagatavo regulārus pasākuma īstenošanas ziņojumus, kas ir nosūtāmi tiesai un ACP pēc tiesas pieprasījuma.
  • Uz jebkuru pasākuma pagarinājumu attiecas jauna ACP iepriekšēja atļauja, pēc kuras saņemšanas tiek veikta pārējā procedūra, kas izklāstīta iepriekš.

Informācijas nolūkā to dokumentu saraksts, kurus ACP pieprasa pirms atļaujas piešķiršanas attiecībā uz bērna ievietošanu audžuģimenē vai aprūpes iestādē Portugālē, ir atrodams angļu valodā, sekojot šai saitei

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Apspriešanās un iepriekšēja piekrišana nav nepieciešama, ja bērns tiek uzticēts personai, kurai ar šo bērnu ir radniecība, piemēram, vecvecākiem, vecāku brāļiem un māsām vai vecākajiem brāļiem un māsām. Šādos gadījumos ir pietiekami, ja iestāde, kas pieņem lēmumus par ievietošanu, vienkārši informē Portugāles centrālo iestādi.

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Portugālē pastāv procedūra, kā izklāstīts atbildē uz 2. jautājumu, ar kuru vienkāršo apspriešanās procedūru nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai.

Saistītie tiesību akti

Padomes 2019. gada 25. jūnija Regula (ES) 2019/1111

 

Brīdinājums.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla pilsoniskās sabiedrības kontaktpunktam, tiesām, kā arī citām struktūrām un iestādēm šajā faktu lapā sniegtā informācija nav saistoša. Ir jāiepazīstas ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Jāņem vērā, ka tie var tikt regulāri atjaunināti un to interpretācija tiesās ar laiku var mainīties.

Lapa atjaunināta: 20/09/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.