Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Slovākija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

Bērnu un jauniešu starptautiskās tiesiskās aizsardzības centrs (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Spitalska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tālr.: +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

E-pasts: info@cipc.gov.sk

Tīmekļa vietne: http://www.cipc.gov.sk

Valodas: slovāku, čehu un angļu valoda.

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Pieprasījuma iesniedzējas valsts centrālā iestāde Slovākijas Republikas centrālajai iestādei sniedz šādu informāciju:

  1. ziņojums par bērnu, kurā ietverti:

- dati par bērnu, vecāku un radinieku identifikāciju un atrašanās vietu,

- sociālo dienestu iesaistīšanās pamatojums un kopsavilkums par veiktajiem pasākumiem,

- informācija par bērna attiecīgā brīža fizisko, psiholoģisko un sociālo attīstību,

- informāciju par bērna īpašajām vajadzībām, t. sk. ārsta slēdzienu, ja bērns ir slims,

- bērna un vecāku viedoklis,

- informācija par bērna saskarsmi ar vecākiem un radiniekiem;

  1. ierosinātās ievietošanas vai aprūpes sniegšanas iemesli;
  2. ievietošanas paredzamais ilgums;
  3. vienošanās par saskarsmi ar vecākiem, citiem radiniekiem vai citām personām, ar kurām bērnam ir tuvas attiecības, vai iemesli, kāpēc šāda saskarsme nav paredzēta, ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. pantu.
  4. jebkāda iecerētā pasākuma uzraudzība;
  5. informācija par jebkādu iecerēto finansējumu;
  6. jebkāda cita būtiska informācija.

Slovākijas Republikas centrālā iestāde pieprasījumu un tā pielikumus nosūtīs Darba, sociālo lietu un ģimenes birojam (Ustredie práce, sociálnych vecí a rodiny), lai noskaidrotu, vai attiecīgajā gadījumā var dot prasīto piekrišanu.

Piekrišana būtu jādod, ja:

  • ievietošana ir bērna interesēs,
  • bērns uzklausīts tiesvedībā ārvalstīs, izņemot gadījumus, kad tas nebūtu piemēroti bērna vecuma vai brieduma pakāpes dēļ,
  • kompetentā iestāde vai fiziska persona, kurai bērns ir uzticēts, ir devusi piekrišanu, un nav iemeslu, kuru dēļ šāda ievietošana nebūtu vēlama.

Ja bērnu ievieto bērnu un ģimenes centrā, Darba, sociālo lietu un ģimenes biroja īpašais uzdevums ir izvēlēties piemērotu bērnu aprūpes iestādi Slovākijā un nodrošināt bērnam vietu attiecīgajā iestādē.

Darba, sociālo lietu un ģimenes birojs nosūta ieteikumu dot vai nedot piekrišanu Bērnu un jauniešu starptautiskās tiesiskās aizsardzības centram, kas dos vai nedos piekrišanu, pamatojoties uz iegūtajiem pierādījumiem. Lēmumu kopā ar pamatojumu nosūta pieprasījuma iesniedzējai centrālajai iestādei, bērnu un ģimenes centram, kurā bērns tiks ievietots, vai fiziskai personai, kurai bērns tiks uzticēts. Šo lēmumu nevar pārsūdzēt tiesā.

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Jā, attiecībā uz ievietošanu pie vecvecāka, nepilngadīgā brāļa vai māsas vai nepilngadīgā vecāka brāļa vai māsas (sk. Slovākijas komentāru par 82. panta 2. punktu).

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Nē.

Lapa atjaunināta: 06/05/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.