Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Slovēnija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kuru iestādi ir iepriekš jāapspriežas un kura iestāde pēc tam dod piekrišanu pirms bērna pārrobežu ievietošanas jūsu valsts teritorijā?

Iepriekšēju konsultāciju procedūru un procedūru, ar ko sniedz piekrišanu bērna pārrobežu ievietošanai, īsteno saskaņā ar 82. pantu Padomes Regulā (ES) 2019/1111 (2019. gada 25. jūnijs) par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija) saistībā ar 33. pantu Hāgas Konvencijā par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem.

Ja bērns ir nodots viena vecāka aizgādībā, kompetentās iestādes piekrišana nav vajadzīga.

Ja bērnu ievieto Slovēnijas teritorijā, centrālā iestāde dod iepriekšēju piekrišanu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu centra labvēlīgu atzinumu.

2 Īsumā aprakstiet apspriešanas un piekrišanas saņemšanas procedūru (tai skaitā nepieciešamos dokumentus, termiņus, procedūras kārtību un citu attiecīgu informāciju) bērna pārrobežu ievietošanai jūsu valsts teritorijā.

Kompetentā centrālā iestāde piekrišanas pārsūtīšanai saskaņā ar 82. panta 1. punktu Padomes Regulā (ES) 2019/1111 (2019. gada 25. jūnijs) par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija) ir:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Darba, ģimenes lietu, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ministrija)

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

gp.mddsz@gov.si

Centrālā iestāde pieprasījumu pārsūta Sociālo pakalpojumu centram izskatīšanai un atzinuma sniegšanai.

Konsultāciju un piekrišanas saņemšanas nolūkā pieprasījuma iesniedzējas valsts centrālajai iestādei jāiesniedz šādi dokumenti:

 • informācija par bērnu, ģimenes stāvokli un likumīgajiem pārstāvjiem;
 • informācija par nepilngadīgā personīgo situāciju, t. sk. nepilngadīgā personiskās un ģimenes situācijas apraksts;
 • iemesli bērna ievietošanai ārvalstīs;
 • ievietošanas datums un paredzamais ilgums;
 • informācija par to personu identitāti, kas ieceltas par aprūpētājiem audžuģimenē, vai informācija par ierosināto iestādi vai personu, kurā vai pie kuras bērns tiks ievietots;
 • iestādes gadījumā — sīka informācija par ievietošanu (došanās prom, apmeklējumi, uzturēšanās);
 • ārsta vai aprūpētāja apstiprinājums;
 • pierādījums par veselības apdrošināšanu;
 • pieprasījuma iesniedzējas iestādes apņemšanās segt izmitināšanas izmaksas;
 • dzīvesvietas uzraudzības pasākumi;
 • visaptveroša informācija par pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetento iestādi, t. sk. kontaktinformācija.

Dokumenti jāiesniedz pirms ievietošanas saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1111 noteikumiem.

3 Vai jūsu dalībvalsts ir nolēmusi, ka piekrišana bērna pārrobežu ievietošanai jūsu teritorijā nav vajadzīga, ja bērns tiks ievietots pie konkrētu kategoriju tuviem radiniekiem? Apstiprinošas atbildes gadījumā — kādas ir tuvo radinieku kategorijas?

Piekrišana ir vajadzīga vienmēr.

4 Vai jūsu dalībvalstī ir noslēgti nolīgumi vai noteikta kārtība apspriešanās procedūras vienkāršošanai nolūkā saņemt piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai?

Nē, šādu mehānismu nav.

Lapa atjaunināta: 20/02/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.