Bērna pārrobežu ievietošana, tai skaitā audžuģimenē

Bērnam var būt vajadzīga jauna ģimene vai nu tāpēc, ka viņš ir bārenis, vai tāpēc, ka vecāki nespēj nodrošināt viņa aprūpi.

Ja bērnu nodod aprūpē pie kāda, kas nav viņa vecāks, – proti, citas ES valsts audžuģimenē, kurā ir viens vai vairāki locekļi, vai aprūpes iestādē (kā bāreņu namā vai bērnu namā), – tiek piemērota Briseles IIb regula. Tas attiecas arī uz “ievietošanu audzināšanas nolūkā”, ko norīkojusi tiesa vai organizējusi kompetentā iestāde ar vecāku vai bērna piekrišanu vai pēc viņu lūguma bērna neatbilstīgas uzvedības dēļ.

Tiesai vai iestādei, kas plāno ievietot bērnu aprūpē citā ES valstī, pirms ievietošanas rīkojuma pieņemšanas vai ievietošanas organizēšanas ir jāsaņem šīs valsts iestāžu piekrišana. Regulā noteikts, ka to, vai nepieciešamas konsultācijas ar iestādēm, vērtē pēc valsts tiesību aktiem:

  • konsultācijas nav nepieciešamas, ja bērnu ievieto aprūpē pie vecāka;
  • katra ES valsts savos tiesību aktos un procedūrās var noteikt, ka nav vajadzīga tās iestāžu piekrišana attiecībā uz ievietošanu aprūpē tās teritorijā pie konkrētām tuvu radinieku kategorijām – papildus vecākiem.

Lūgumam sniegt piekrišanu būtu jāietver vismaz ziņojums par bērnu un jānorāda ierosinātās ievietošanas vai aprūpes sniegšanas iemesli, ievietošanas paredzamais ilgums un informācija par jebkādu iecerēto finansējumu. To papildina ar jebkādu citu informāciju, kuru dalībvalsts, kam izteikts lūgums, varētu uzskatīt par vajadzīgu, piemēram, attiecībā uz jebkādu iecerētā pasākuma uzraudzību, kārtību, kā noris kontakti ar vecākiem, citiem radiniekiem vai citām personām, ar kurām bērnam ir tuvas attiecības, vai iemesliem, kāpēc šādi kontakti nav paredzēti.

Procedūru, kā tiek iegūta piekrišana attiecībā uz ievietošanu, reglamentē katras ES valsts tiesību akti un procedūras.

Praktiskā rokasgrāmata regulas “Brisele IIb” piemērošanai atrodama šajā lapā: Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla publikācijas.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrēto valsti, noklikšķiniet uz šīs valsts karodziņa.

Lapa atjaunināta: 03/04/2024

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.