Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Franza
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Liema awtorità għandha tiġi kkonsultata u biex jingħata kunsens minn qabel qabel it-tqegħid transfruntier ta’ minuri fit-territorju tiegħek?

It-Taqsima tal-Affarijiet Ewropej u Internazzjonali tad-Direttorat għall-Protezzjoni taż-Żgħażagħ u l-Ġustizzja għall-Minorenni (DPJJ) hija responsabbli għall-applikazzjonijiet għal tqegħid fi Franza u biex tagħti l-approvazzjoni tagħha.

L-applikazzjonijiet jistgħu jintbagħtu bil-posta lil 13, Place de Vendôme, 75041 Paris Cedex 01, jew elettronikament lil saei.dpjj@justice.gouv.fr.

2 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-kisba tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħra) għat-tqegħid transfruntier tat-tfal fit-territorju tiegħek.

L-awtorità ċentrali kompetenti tal-Istat rikjest trid tippreżenta applikazzjoni għall-approvazzjoni lid-Dipartiment tal-Affarijiet Ewropej u Internazzjonali tal-Ministeru għall-Ġustizzja (SAEI).

L-applikazzjoni trid tinkludi l-informazzjoni li ġejja, flimkien ma’ traduzzjoni bil-Franċiż:

 • L-Istat ċivili sħiħ tal-minuri (b’kopja tad-dokument tal-istat ċivili);
 • Sommarju tas-sitwazzjoni individwali u familjari tal-minuri (deċiżjonijiet tal-awtoritajiet ġudizzjarji u rapporti u noti mis-servizzi soċjali);
 • Dikjarazzjoni tar-raġunijiet għat-tqegħid propost, filwaqt li jitqiesu l-aħjar interessi tal-minuri;
 • L-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuni li jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri u reġistrazzjoni tal-kunsens tagħhom għall-proġett ta’ tqegħid;
 • Il-kunsens tal-minuri għat-tqegħid propost (kopja tal-proċess verbal tas-seduta jew tar-reġistrazzjonijiet tas-seduta, jekk ikun hemm);
 • Sommarju tal-passi li ttieħdu biex jitħejja t-tqegħid;
 • L-approvazzjoni tal-istituzzjoni jew tal-foster family;
 • L-arranġamenti għat-tqegħid (it-tul ta’ żmien, il-post, l-identifikazzjoni tal-ospitant, l-organizzazzjoni tad-drittijiet għall-korrispondenza, il-ħarġiet, iż-żjarat u s-soġġorni);
 • L-organizzazzjoni tas-segwitu tat-tqegħid u t-trattament ta’ inċidenti potenzjali;
 • Il-finanzjament tat-tqegħid.

Wara li jirċievi din l-informazzjoni, is-SAEI jieħu l-passi li ġejjin:

 • F’każ ta’ talba għal tqegħid fuq il-bażi ta’ deċiżjoni ġudizzjarja, huwa jikkonsulta lill-Prosekutur Pubbliku, li jirreferi l-kwistjoni lill-imħallef kompetenti tal-qorti tal-minuri għal opinjoni;
 • Fil-każ ta’ tqegħid previst f’kura istituzzjonali, huwa jivverifika l-awtorizzazzjoni maħruġa mill-kunsill dipartimentali lill-istabbiliment għad-durata tat-tqegħid;
 • Fil-każ ta’ tqegħid previst ma’ foster family approvata, huwa jivverifika l-validità tal-approvazzjoni mal-kunsill dipartimentali rilevanti;
 • Fil-każ ta’ tqegħid ma’ membru tal-familja, l-informazzjoni dwar il-persuni li jgħixu fid-dar tal-membru tal-familja tingħadda lill-kap tal-kunsill dipartimentali rilevanti. Jekk l-informazzjoni pprovduta tkun biżżejjed, titwettaq verifika mal-unità rilevanti li tirrapporta l-inċidenti. Jekk le, is-SAEI jippreżenta talba għal evalwazzjoni lill-kunsill dipartimentali sa limitu ta’ żmien speċifikat.

Wara li jirċievi t-talba, is-SAEI joħroġ deċiżjoni dwar l-approvazzjoni jew in-nuqqas ta’ approvazzjoni fi żmien mhux aktar minn tliet xhur.

3 L-Istat Membru tiegħek iddeċieda li mhuwiex meħtieġ il-kunsens għal tqegħid transfruntier ta’ tfal fit-territorju tiegħek fejn il-minuri għandu jitqiegħed ma’ ċerti kategoriji ta’ qraba stretti? Jekk iva, x’inhuma l-kategoriji ta’ qraba stretti?

Franza ma nnotifikatx lill-Kummissjoni dwar il-kategoriji ta’ qraba stretti, minbarra l-ġenituri, li għalihom l-approvazzjoni mhijiex meħtieġa.

4 L-Istat Membru tiegħek għandu fis-seħħ xi ftehimiet jew arranġamenti għas-simplifikazzjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni biex jinkiseb il-kunsens għat-tqegħid transfruntier tat-tfal?

Franza bħalissa ma tapplika l-ebda ftehim jew arranġament biex tissimplifika l-proċedura għall-applikazzjonijiet għal tqegħid transfruntier.

L-aħħar aġġornament: 19/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.