Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Greċja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Liema awtorità għandha tiġi kkonsultata u biex jingħata kunsens minn qabel qabel it-tqegħid transfruntier ta’ minuri fit-territorju tiegħek?

L-awtorità kompetenti biex tirċievi talbiet mill-Istati Membri tal-UE biex tqiegħed minuri f’istituzzjoni, faċilità għall-protezzjoni tal-minuri jew familja tar-rispett fil-Greċja hija d-Dipartiment tad-Dritt Internazzjonali Privat (Tmíma Idiotikoú Dikaíou) tal-Ministeru tal-Ġustizzja (Ypourgeío Dikaiosýnis), li nħatar bħala l-Awtorità Ċentrali. L-applikazzjonijiet għat-tqegħid tal-minuri fil-Greċja huma approvati mill-Prosekutur Pubbliku tad-Diviżjoni tal-Minorenni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku ta’ Ateni u s-supplenti tagħhom.

2 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-kisba tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħra) għat-tqegħid transfruntier tat-tfal fit-territorju tiegħek.

Flimkien mat-talba għall-awtorizzazzjoni tat-tqegħid ta’ minuri, l-awtorità applikanti għandha tibgħat l-informazzjoni li ġejja, bi traduzzjoni uffiċjali għall-Grieg, lill-Awtorità Ċentrali tal-Greċja. Dawn huma:

  1. l-isem, il-kunjom u n-nazzjonalità tal-ġenitur, id-data, il-post tat-twelid u l-post ta’ residenza tal-wild, u n-numru tas-sigurtà soċjali, jekk ikun hemm;
  2. l-isem, id-data, il-post tat-twelid u l-post ta’ residenza tal-persuna li teżerċita l-awtorità tal-ġenituri jew il-kustodja tal-minuri, in-numru tat-telefon u l-indirizz tal-posta elettronika tagħhom, in-numru tas-sigurtà soċjali, jekk ikun hemm, u l-kunsens tagħha għat-tqegħid. Jekk ma tkun mehmuża l-ebda dikjarazzjoni ta’ kunsens, għandha tiġi ddikjarata r-raġuni għaliex mhijiex meħtieġa;
  3. ċertifikat jew dokument ieħor ekwivalenti maħruġ mill-awtorità kompetenti li juri l-istatus tar-rekord kriminali tal-minuri. Fin-nuqqas ta’ tali ċertifikat jew dokument ekwivalenti ieħor, għandha tiġi pprovduta attestazzjoni minn awtorità kompetenti;
  4. rapport dettaljat dwar il-kundizzjoni u l-personalità tal-minuri, in-neċessità u r-raġunijiet għat-tqegħid u d-durata proposta tat-tqegħid (id-data tal-bidu u tat-tmiem) miktub minn assistent soċjali jew superviżur minorenni jew uffiċjal ieħor mill-awtorità responsabbli tal-aħħar post ta’ residenza jew soġġorn tal-minuri qabel it-tqegħid;
  5. iċ-ċertifikat tal-assigurazzjoni tas-saħħa tal-minuri (iatrofamakeftiki) maħruġ minn istituzzjoni pubblika tas-sigurtà soċjali u ċertifikat tal-istat tas-saħħa tal-minuri, maħruġ fl-aħħar tliet xhur qabel ma jintbagħtu l-minuri u li jindika, b’mod partikolari, l-istatus tal-vaċċinazzjoni tagħhom, kwalunkwe trattament farmaċewtiku, kwalunkwe marda li tittieħed, u kwalunkwe dħul preċedenti f’isptar għal kwalunkwe raġuni;
  6. proposti għall-kuntatt tal-minuri mal-ġenituri jew qraba oħra u d-dettalji kollha tagħhom;
  7. dokumentazzjoni sħiħa mill-awtorità kompetenti tal-aħħar post ta’ residenza tal-minuri rigward ħtiġijiet edukattivi speċjali, jekk ikun hemm;
  8. dikjarazzjoni bil-miktub mill-persuna fiżika jew ġuridika li għandha l-kustodja tal-minuri jew minn korp kompetenti ieħor biex timpenja ruħha li tkopri l-ispejjeż kollha tat-tqegħid u tas-sussistenza tal-minuri. Dikjarazzjoni bħal din għandha tikkostitwixxi rikonoxximent espliċitu tad-dejn u jkun fiha d-dettalji kollha tad-dikjarant, l-indirizz tad-dar u n-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa jew in-numru tas-sigurtà soċjali tiegħu, jekk dawn ikunu previsti skont il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Istat Membru li fih il-kwerelant ikun domiċiljat jew, fil-każ ta’ persuna ġuridika, l-uffiċċju rreġistrat tiegħu;
  9. deċiżjonijiet tal-qrati jew ta’ awtoritajiet oħra li jikkonċernaw il-minuri, jekk ikun hemm;
  10. jekk jiġi propost kollokament lil familja foster partikolari, iridu jiġu pprovduti l-identità u l-indirizz sħaħ tal-membri adulti tagħha u n-numri tat-taxxa jew tas-sigurtà soċjali tagħhom, fejn disponibbli.

L-Awtorità Ċentrali Griega hija responsabbli biex tinforma lill-awtorità applikanti jekk ikun hemm xi nuqqasijiet fid-dokumenti u d-data msemmija hawn fuq. It-talba għall-approvazzjoni tat-tqegħid u d-dokumenti li jakkumpanjawhom iridu mbagħad jintbagħtu lill-Prosekutur Pubbliku tad-Diviżjoni tal-Minorenni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku ta’ Ateni. Il-Prosekutur Pubbliku jaħtar superviżur mis-Servizz tal-Kontrollur tal-Minorenni ta’ Ateni, li jiġbor informazzjoni dwar id-disponibbiltà, kif xieraq, ta’ istituzzjonijiet jew faċilitajiet għall-protezzjoni tal-minuri, u jekk għandhomx l-approvazzjonijiet meħtieġa u humiex issorveljati mill-awtoritajiet Griegi. Ir-rapport li l-Kontrollur għall-Minorenni jissottometti lill-Prosekutur Pubbliku tad-Diviżjoni tal-Minorenni jrid jinkludi, minbarra l-informazzjoni msemmija hawn fuq, proposta għall-istituzzjoni jew faċilità għall-protezzjoni tal-minuri l-aktar xierqa għat-tqegħid tal-minuri kkonċernat. Rapport simili huwa ppreżentat mill-Kontrollur għall-Minorenni f’każijiet fejn it-talba mill-awtorità barranija tikkonċerna t-tqegħid ta’ minuri f’familja tar-rispett fil-Greċja.

Il-Prosekutur Pubbliku tad-Diviżjoni tal-Minorenni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tal-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ Ateni japprova jew jiċħad it-talba għat-tqegħid ta’ minuri fi żmien xahrejn minn meta t-talba u d-dokumenti ta’ akkumpanjament jiġu ppreżentati mid-Dipartiment tad-Dritt Internazzjonali Privat tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

3 L-Istat Membru tiegħek iddeċieda li mhuwiex meħtieġ il-kunsens għal tqegħid transfruntier ta’ tfal fit-territorju tiegħek fejn il-minuri għandu jitqiegħed ma’ ċerti kategoriji ta’ qraba stretti? Jekk iva, x’inhuma l-kategoriji ta’ qraba stretti?

Ma hemm l-ebda eċċezzjoni għall-kunsens meħtieġ għal tqegħid transfruntier fejn il-minuri għandu jitqiegħed ma’ qraba stretti.

4 L-Istat Membru tiegħek għandu fis-seħħ xi ftehimiet jew arranġamenti għas-simplifikazzjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni biex jinkiseb il-kunsens għat-tqegħid transfruntier tat-tfal?

Ma hemm l-ebda ftehim bħal dan.

L-aħħar aġġornament: 11/05/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.