Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Latvja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Liema awtorità għandha tiġi kkonsultata u biex jingħata kunsens minn qabel qabel it-tqegħid transfruntier ta’ minuri fit-territorju tiegħek?

Qabel ma jiġi ordnat it-tqegħid transfruntier ta’ minuri, il-qorti tal-familja kompetenti (bāriņtiesa), li jkollha ġuriżdizzjoni fuq it-territorju fejn se jitqiegħed il-minuri, għandha tiġi kkonsultata u għandu jinkiseb il-kunsens tagħha.

2 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-kisba tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħra) għat-tqegħid transfruntier tat-tfal fit-territorju tiegħek.

Il-Ministeru għall-Ġustizzja tal-Latvja huwa l-punt ta’ kuntatt ċentrali biex jittratta l-ordnijiet ta’ tqegħid u biex jibgħathom lil awtorità kompetenti fil-Latvja li toħroġ deċiżjonijiet ta’ tqegħid.

Lista ta’ dokumenti meħtieġa:

1. Informazzjoni dwar l-istatus legali tal-minuri u kopji tad-deċiżjonijiet rilevanti kollha tal-qorti, u traduzzjoni tagħhom bil-Latvjan;

2. Informazzjoni dwar ir-raġunijiet għat-tneħħija tal-minuri mill-familja, u traduzzjoni tagħha bil-Latvjan;

3. Kopja taċ-ċertifikat tat-twelid tal-minuri;

4. Informazzjoni dwar il-ħtiġijiet tal-minuri (kundizzjoni tas-saħħa, edukazzjoni, ħtiġijiet emozzjonali, u l-lingwi li jistgħu jintużaw għall-komunikazzjoni mal-minuri), u traduzzjoni tagħha bil-Latvjan;

5. Ċertifikat ta’ attendenza fi skola jew fi skola preprimarja u rekords mediċi (testijiet mediċi, tilqim u dijanjosijiet), u traduzzjoni tagħhom bil-Latvjan;

6. Informazzjoni dwar il-persuna jew il-familja li magħha se jitqiegħed il-minuri.

7. Jekk it-tqegħid ikun għal perjodu ta’ żmien fiss għar-riabilitazzjoni jew l-aġġustament soċjali, minbarra l-kunsens tal-kustodju legali għat-tqegħid u sommarju tal-każ (l-istorja tal-każ, is-sitwazzjoni soċjali u tal-familja attwali, id-deskrizzjoni tal-problemi u r-riżorsi, il-konklużjonijiet u l-projezzjonijiet tal-assistent soċjali, l-objettivi miksuba u valutazzjoni qasira), tkun meħtieġa prova li l-pajjiż rikjedenti se jġarrab l-ispejjeż.

8. Jekk il-persuna li l-minuri jkun se jitqiegħed magħha ma jkollhiex l-istatus ta’ familja tar-rispett, tutur jew familja ospitanti mogħti mill-awtorità kompetenti Latvjana, l-Istat Membru rikjedenti jrid jippreżenta valutazzjoni tal-adattabilità tal-persuna li tieħu minuri fil-kura tagħha, kif ukoll stqarrija li tikkonferma li l-persuna mhix taħt is-sorveljanza tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi għal vjolazzjonijiet tad-drittijiet tat-tfal jew għal reati kriminali, li jistgħu jinfluwenzaw il-kapaċità tagħhom li jieħdu ħsieb il-minuri.

9. Informazzjoni dwar l-arranġamenti għal kuntatt mal-ġenituri, qraba oħrajn, jew persuni oħrajn li l-minuri għandu relazzjoni mill-qrib magħhom, jew ir-raġunijiet għala kuntatt ta’ dan it-tip ma jkunx ikkontemplat.

10. L-awtorità kompetenti Latvjana tirriżerva d-dritt li titlob informazzjoni addizzjonali jekk jinqala’ l-bżonn.

*Meta awtorità barranija ma tkunx indikat lil individwu partikolari fil-Latvja ma’ min tqiegħed lill-minuri, minħabba s-sinifikat tar-rabtiet mal-Latvja għall-minuri, qorti tal-familja tgħin biex jinstab tutur jew familja tar-rispett xierqa fil-Latvja.

3 L-Istat Membru tiegħek iddeċieda li mhuwiex meħtieġ il-kunsens għal tqegħid transfruntier ta’ tfal fit-territorju tiegħek fejn il-minuri għandu jitqiegħed ma’ ċerti kategoriji ta’ qraba stretti? Jekk iva, x’inhuma l-kategoriji ta’ qraba stretti?

Bħala regola, fil-qafas regolatorju Latvjan, il-kunsens huwa meħtieġ għat-tqegħid ta’ minuri ma’ kwalunkwe wieħed mill-qraba tal-minuri jew persuni li magħhom il-minuri għandu relazzjoni mill-qrib. Madankollu, issir eċċezzjoni fir-rigward tat-tul tat-tqegħid. Jiġifieri, f’konformità mal-Artikolu 451 tal-Liġi dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal, il-ġenituri jistgħu jqiegħdu minuri taħt il-kura ta’ persuna oħra fil-Latvja għal perjodu ta’ mhux iktar minn tliet xhur. F’tali ċirkustanza, wieħed mill-ġenituri jeħtieġ li jfassal prokura, li tispeċifika sa liema punt il-ġenituri jagħtu lill-persuna l-oħra s-setgħa li tirrappreżenta l-aħjar interessi tal-minuri.

Din il-kundizzjoni tapplika biss għal tfal taħt il-kura tal-ġenituri u għal każijiet fejn il-minuri jitqiegħed fil-kura ta’ persuna oħra għal mhux iktar minn tliet xhur.

4 L-Istat Membru tiegħek għandu fis-seħħ xi ftehimiet jew arranġamenti għas-simplifikazzjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni biex jinkiseb il-kunsens għat-tqegħid transfruntier tat-tfal?

Ma hemm l-ebda ftehim jew arranġament fis-seħħ għas-simplifikazzjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 05/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.