Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Portugall
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Liema awtorità għandha tiġi kkonsultata u biex jingħata kunsens minn qabel qabel it-tqegħid transfruntier ta’ minuri fit-territorju tiegħek?

L-awtorità ċentrali tal-Portugall responsabbli għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 hija:

DGRSP — Direttorat Ġenerali għar-Rijabilitazzjoni u s-Servizzi tal-Ħabsijiet (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais - DGRSP)

Id-Dipartiment tal-Assistenza Legali u tat-Tilwim (Gabinete Jurídico e Contencioso, GJC)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisbon

Telefon: +351 218 812 200

Faks: (+351) 218 853 653

Email: gjc@dgrsp.mj.pt

Sit web

2 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-kisba tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħra) għat-tqegħid transfruntier tat-tfal fit-territorju tiegħek.

L-istadji involuti fil-kisba ta’ tqegħid għal persuna żagħżugħa fil-Portugall huma kif ġej:

Stadju 1 - Awtorizzazzjoni minn qabel għall-miżura ta’ tqegħid, li għandha tingħata mill-awtorità Portugiża ċentrali (Autoridade Central Portuguesa, ACP)

  • Talba għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni preliminari mill-awtorità ċentrali tal-pajjiż rikjedenti;
  • eżami tad-dokumentazzjoni ppreżentata u evalwazzjoni skont il-kriterji u l-kundizzjonijiet għat-tqegħid;
  • il-ħruġ mill-ACP ta’ approvazzjoni jew rifjut ta’ awtorizzazzjoni minn qabel;
  • skadenza purament indikattiva: xahar jew tliet xhur minn meta jaslu d-dokumenti kollha meħtieġa b’appoġġ għat-talba, skont il-kumplessità tal-każ.

Stadju 2 - Dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà mill-Qorti

  • Rikors għar-rikonoxximent u l-eżegwibbiltà jiġi ppreżentat lill-Qorti (Sezzjoni tal-Familja u l-Minuri (Juízo de Família e Menores) taż-żona fejn tgħix il-familja tar-rispett jew fejn tinsab l-istituzzjoni) mill-familja tar-rispett, l-istituzzjoni b’responsabbiltà ġenerali, jew l-istituzzjoni li lilha l-minuri jkun ġie fdat. Dan ir-rikors irid ikun akkumpanjat minn dokumentazzjoni li tiċċertifika l-kunsens minn qabel tal-ACP u minn dokumenti ta’ sostenn li jagħtu dettalji dwar il-miżura ta’ tqegħid: tul ta’ żmien, pjan ta’ intervent, u dikjarazzjoni mill-familja tar-rispett li hija kapaċi tappoġġa finanzjarjament lilha nfisha.

Jew, alternattivament:

Id-deċiżjoni / is-sentenza ta’ tqegħid maħruġa mill-awtorità amministrattiva jew ġudizzjarja tal-pajjiż ta’ oriġini tintbagħat lill-ACP, flimkien ma’ dokumentazzjoni addizzjonali li tagħti dettalji dwar il-miżura ta’ tqegħid: tul ta’ żmien, pjan ta’ intervent, u dikjarazzjoni mill-familja tar-rispett li hija kapaċi tappoġġa finanzjarjament lilha nfisha.

L-ACP tressaq ir-rikors għall-eżegwibbiltà tal-miżura lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku (Ministério Público) quddiem il-Qorti kompetenti, fejn dan jiġi ppreżentat uffiċjalment f’isem il-minuri.

  • Il-Qorti tagħti d-deċiżjoni tagħha. Fil-każ ta’ dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà, il-Qorti tista’ tinnomina l-Istitut tas-Sigurtà Soċjali (Instituto da Segurança Social (ISS, IP)) bħala l-korp responsabbli għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-miżura fil-Portugall.

Stadju 3 - Implimentazzjoni tal-miżura ta’ tqegħid fil-Portugall

  • Ladarba tkun inħarġet id-deċiżjoni ta’ eżegwibbiltà, il-minuri jew iż-żagħżugħ(a) jistgħu jiġu l-Portugall u jibdew il-miżura ta’ tqegħid tagħhom.
  • Jekk ir-rikors għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà jkun intbagħat permezz tal-ACP (u fi kwalunkwe każ fejn il-Qorti tinforma lill-ACP bid-deċiżjoni tagħha), jenħtieġ li l-ACP tibgħat id-deċiżjoni tal-Qorti lill-kontroparti tagħha.
  • L-Istitut tas-Sigurtà Soċjali jimmonitorja l-miżura u jabbozza rapporti perjodiċi dwar l-implimentazzjoni tal-miżura li għandhom jintbagħtu lill-Qorti u lill-ACP, meta l-Qorti hekk tordna.
  • Kwalunkwe estensjoni tal-miżura hija soġġetta għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni preliminari ġdida mill-ACP, segwita mill-bqija tal-proċedura stabbilita hawn fuq.

Għall-informazzjoni, lista tad-dokumenti meħtieġa mill-AKP qabel ma jiġi awtorizzat it-tqegħid ta’ minuri ma’ familja tar-rispett jew istituzzjoni fil-Portugall tista’ tinstab bl-Ingliż fil-link li ġej

3 L-Istat Membru tiegħek iddeċieda li mhuwiex meħtieġ il-kunsens għal tqegħid transfruntier ta’ tfal fit-territorju tiegħek fejn il-minuri għandu jitqiegħed ma’ ċerti kategoriji ta’ qraba stretti? Jekk iva, x’inhuma l-kategoriji ta’ qraba stretti?

Il-konsultazzjoni u l-kunsens preliminari mhumiex meħtieġa jekk il-minuri jiġi fdat lil qraba, pereż. nanniet, zijiet, jew aħwa akbar fl-età. F’każijiet bħal dawn, huwa biżżejjed li l-awtorità li tiddeċiedi dwar it-tqegħid sempliċiment tinforma lill-awtorità ċentrali għall-Portugall.

4 L-Istat Membru tiegħek għandu fis-seħħ xi ftehimiet jew arranġamenti għas-simplifikazzjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni biex jinkiseb il-kunsens għat-tqegħid transfruntier tat-tfal?

Il-Portugall għandu l-proċedura deskritta f’rispons għall-mistoqsija Nru 2 biex tiġi ssimplifikata l-proċedura ta’ konsultazzjoni għall-kisba tal-kunsens għat-tqegħid transfruntier tat-tfal.

Leġiżlazzjoni rilevanti:

Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 tal-25 ta’ Ġunju 2019

 

Attenzjoni:

Il-Punt ta’ Kuntatt tan-NĠE-Ċivili, il-qrati, u korpi u awtoritajiet oħra mhumiex marbuta bl-informazzjoni stabbilita f’din l-iskeda informattiva. Huwa xorta waħda meħtieġ li jinqraw it-testi ġuridiċi fis-seħħ. Dawn huma soġġetti għal aġġornamenti regolari u interpretazzjoni evoluzzjonarja tal-ġurisprudenza.

L-aħħar aġġornament: 20/09/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.