Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Slovenja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Liema awtorità għandha tiġi kkonsultata u biex jingħata kunsens minn qabel qabel it-tqegħid transfruntier ta’ minuri fit-territorju tiegħek?

Il-proċeduri dwar il-konsultazzjoni minn qabel u l-kunsens qabel it-tqegħid transfruntier ta’ minuri jitwettqu skont l-Artikolu 82 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 tal-25 ta’ Ġunju 2019 dwar il-ġuriżdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u dwar sekwestru internazzjonali ta’ minuri (riformulazzjoni) flimkien mal-Artikolu 33 tal-Konvenzjoni tal-Aja dwar il-Ġuriżdizzjoni, il-Liġi Applikabbli, ir-Rikonoxximent, l-Infurzar u l-Kooperazzjoni fir-rigward tar-Responsabbiltà tal-Ġenituri u l-Miżuri għall-Protezzjoni tat-Tfal.

Il-kunsens tal-awtorità kompetenti mhuwiex meħtieġ jekk il-minuri jitqiegħed fil-kustodja ta’ wieħed mill-ġenituri.

Meta t-tqegħid ta’ minuri jkun fit-territorju tas-Slovenja, il-kunsens minn qabel jinħareġ mill-awtorità ċentrali wara li tirċievi opinjoni favorevoli miċ-ċentru tas-servizzi soċjali.

2 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-kisba tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħra) għat-tqegħid transfruntier tat-tfal fit-territorju tiegħek.

L-awtorità ċentrali kompetenti għall-fini tat-trażmissjoni tal-kunsens f’konformità mal-Artikolu 82(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 tal-25 ta’ Ġunju 2019 dwar il-ġuriżdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u dwar sekwestru internazzjonali ta’ minuri (riformulazzjoni) hija:

Ministeru għax-Xogħol, il-Familja, l-Affarijiet Soċjali u l-Opportunitajiet Indaqs

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

gp.mddsz@gov.si

L-awtorità ċentrali tittrażmetti t-talbiet liċ-ċentru tas-servizzi soċjali għall-ipproċessar u opinjoni.

L-awtorità ċentrali tal-istat rikjedenti trid tissottometti d-dokumenti li ġejjin għall-fini ta’ konsultazzjoni u ksib ta’ kunsens:

 • informazzjoni dwar it-tfal, is-sitwazzjoni tal-familja u r-rappreżentanti legali;
 • informazzjoni dwar is-sitwazzjoni personali tal-minorenni, inkluża deskrizzjoni taċ-ċirkostanzi personali u familjari tal-minorenni;
 • ir-raġunijiet għaliex il-wild minuri jitqiegħed barra mill-pajjiż;
 • id-data u t-tul ta’ żmien ippjanat tat-tqegħid;
 • id-dettalji personali tal-persuni maħtura bħala foster carers, jew informazzjoni dwar l-istituzzjoni proposta jew il-persuni li jospitaw it-tfal;
 • id-dettalji tat-tqegħid, jekk ma’ istituzzjoni (ħruġ, spezzjonijiet, akkomodazzjoni);
 • l-approvazzjoni tat-tabib jew tal-indokratur;
 • prova tal-assigurazzjoni tas-saħħa;
 • il-wegħda tal-awtorità rikjedenti li tkopri l-ispejjeż tat-tqegħid;
 • arranġamenti ta’ monitoraġġ tal-akkomodazzjoni;
 • informazzjoni komprensiva dwar l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru rikjedenti, inklużi d-dettalji ta’ kuntatt.

Id-dokumenti jridu jiġu ppreżentati qabel it-tqegħid f’konformità mar-Regolament 2019/1111.

3 L-Istat Membru tiegħek iddeċieda li mhuwiex meħtieġ il-kunsens għal tqegħid transfruntier ta’ tfal fit-territorju tiegħek fejn il-minuri għandu jitqiegħed ma’ ċerti kategoriji ta’ qraba stretti? Jekk iva, x’inhuma l-kategoriji ta’ qraba stretti?

Il-kunsens huwa dejjem meħtieġ.

4 L-Istat Membru tiegħek għandu fis-seħħ xi ftehimiet jew arranġamenti għas-simplifikazzjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni biex jinkiseb il-kunsens għat-tqegħid transfruntier tat-tfal?

Ma jeżistux ftehimiet bħal dawn.

L-aħħar aġġornament: 20/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.