Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Oostenrijk
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

In het nationale recht zijn verschillende gevallen vastgelegd:

a) Verhuizing naar het buitenland Als het ouderlijk gezag bij twee personen berust, moeten zij in beginsel ook in onderlinge overeenstemming de verblijfplaats bepalen. Dit consensusbeginsel is onverkort van toepassing, dat wil zeggen ook in geval van verhuizing van het kind binnen Oostenrijk, en dus des te meer wanneer de verhuizing een ingrijpende verandering in het leven van het kind meebrengt. Evenzo, en vooral bij verlegging van de woonplaats naar het buitenland, heeft de ouder die wenst te verhuizen toestemming van de andere ouder of de goedkeuring van het gerecht nodig. Het gerecht moet bij zijn beslissing rekening houden met zowel het hogere belang van het kind als de belangen van de ouders.

Als het hoofdgezag bij gerechtelijke beslissing of bij overeenkomst aan één van de ouders wordt toevertrouwd, heeft deze overeenkomstig artikel 162, lid 2, van het Oostenrijkse algemeen burgerlijk wetboek (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) het exclusieve recht om de verblijfplaats te bepalen en is er dus geen toestemming nodig voor een (binnenlandse) verhuizing.

Volgens de huidige rechtspraak moet deze ouder echter ook dan de andere ouder op de hoogte stellen en rekening houden met het hogere belang van het kind, voor zover de verhuizing van het kind een belangrijke gebeurtenis is. Bovendien mag een verlegging van de woonplaats de uitoefening van het ouderlijk gezag door de andere ouder niet ernstig belemmeren. Deze beperking geldt met name voor een verhuizing naar het buitenland.

Hetzelfde geldt voor pleegouders die het ouderlijk gezag uitoefenen, maar in de praktijk gebeurt dit zelden; meestal blijft het gezag in dergelijke gevallen bij de jeugdzorginstantie (Kinder- und Jugendhilfeträger).

b) Plaatsing in een tehuis of bij pleegouders Plaatsingen met instemming van de perso(o)n(en) bij wie het ouderlijk gezag berust (meestal de ouders) vallen onder de wettelijke bepalingen van het jeugdzorgrecht van de deelstaat. Er is daarvoor geen gerechtelijke procedure vereist. Plaatsingen zonder instemming van de perso(o)n(en) bij wie het ouderlijk gezag berust, zijn daarentegen, als noodmaatregel in de zin van het ABGB (artikel 211 ABGB), onderworpen aan gerechtelijke toetsing achteraf.

c) Plaatsing in een andere lidstaat: Indien een gerecht of een bevoegde autoriteit (in de zin van artikel 2, lid 2, punt 1, van verordening Brussel II ter) overweegt het kind (d.w.z. elke persoon jonger dan 18 jaar, overeenkomstig artikel 2, lid 2, punt 6, van Verordening Brussel II ter) te plaatsen in een andere lidstaat, moet het, respectievelijk zij, overeenkomstig artikel 82, lid 1, van de bedoelde verordening, eerst de goedkeuring vragen van de bevoegde autoriteit van die andere lidstaat. De plaatsing wordt slechts gelast of geregeld nadat de bevoegde autoriteit van de aangezochte lidstaat de plaatsing heeft goedgekeurd (artikel 82, lid 5). Voor het verkrijgen van een voorafgaande goedkeuring zijn de bepalingen van de eerder aangehaalde Uniewetgeving van kracht.

Daartoe moet de centrale autoriteit van de verzoekende lidstaat aan de centrale autoriteit van de aangezochte lidstaat waar het kind zal worden geplaatst, een verzoek om goedkeuring zenden (artikel 82, lid 1, van verordening Brussel II ter). De nationale procedure voor het verkrijgen van goedkeuring wordt bepaald door de betreffende nationale wetgevingen.

Indien geen goedkeuring is vereist (zie onder 3)) of geen verschillende administratieve regelingen bestaan (zie onder 4)), moeten goedkeuringsverzoeken via de centrale autoriteit worden ingediend bij de bevoegde jeugdzorginstanties (zie onder 2)).

Oostenrijk heeft negen deelstaten die als jeugdzorginstanties optreden via verschillende organen [zoals het bureau van de regering van de deelstaat (Amt der Landesregierung), het gemeentebestuur (Magistrat) en de districtsautoriteit (Bezirkshauptmannschaft)]. De goedkeuring van een grensoverschrijdende plaatsing wordt verleend door de jeugdzorginstanties van het gebied waarin de plaatsing moet plaatsvinden.

Deelstaat

Adres

Contactpersoon

Burgenland

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Abteilung 6 – Soziales und Gesundheit

Kinder- und Jugendhilfe

Europaplatz 1,

7000 Eisenstadt, Oostenrijk

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Karinthië

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 4 – Soziale Sicherheit

Mießtaler Straße 1

9021 Klagenfurt, Oostenrijk

abt4.kjh@ktn.gv.at

Neder-Oostenrijk

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Gruppe Gesundheit und Soziales

Afdeling jeugdwelzijn

Landhausplatz 1,

3109 St. Pölten, Oostenrijk

post.gs6@noel.gv.at

Dr. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Opper-Oostenrijk

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Oostenrijk

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Salzburg

Amt der Salzburger Landesregierung

Kinder- und Jugendhilfe

Fischer-von-Erlach-Straße 47

BP 527

5010 Salzburg, Oostenrijk

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Stiermarken

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Kinder- und Jugendhilfe

Hofgasse 12,

8010 Graz, Oostenrijk

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Tirol

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe

Leopoldstraße 3

6020 Innsbruck, Oostenrijk

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Vorarlberg

Amt der Vorarlberger Landesregierung

Fachbereich Jugend und Familie

Landhaus

Römerstraße 15

6901 Bregenz, Oostenrijk

jugend.familie@vorarlberg.at

Wenen

MA 11 – Amt für Jugend und Familie

Rüdengasse 11

1030 Wenen, Oostenrijk

gr@ma11.wien.gv.at

Mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

Het verzoek tot overleg moet via de centrale autoriteit, te weten het bondsministerie van Justitie, worden ingediend bij de bevoegde jeugdzorginstantie. De centrale autoriteit zendt dit verzoek aan de jeugdzorginstantie van de deelstaat waarnaar de grensoverschrijdende plaatsing wordt overwogen (zie punt 1)). Alle informatie en bewijsstukken moeten in het Duits worden vertaald.

Overeenkomstig artikel 82 van verordening Brussel II ter moet het verzoek vergezeld gaan van een verslag over het kind, de redenen voor de voorgestelde plaatsing of zorgverstrekking, informatie over eventueel voorgenomen financiering en elke andere informatie die relevant wordt geacht.

Alle jeugdzorginstanties beschouwen de volgende informatie als relevant:

 • informatie over het kind, de gezinssituatie: (ouders, broers en zussen enz.) en de perso(o)n(en) bij wie het ouderlijk gezag berust;
 • redenen waarom de voorgestelde plaatsing in het hogere belang van het kind is, zoals een bijzondere relatie tussen het kind en Oostenrijk;
 • de voorgestelde datum en duur van de plaatsing;
 • de precieze gegevens van de instelling/het pleeggezin (adres, gegevens) waar het kind moet worden geplaatst;
 • toestemming van deze instelling of de perso(o)n(en) bij wie het ouderlijk gezag berust;
 • de volledige gegevens van de bevoegde autoriteit van de verzoekende lidstaat;
 • de bindende verplichting van de verzoekende autoriteit betreffende de vergoeding van de kosten;
 • bewijs van een ziektekostenverzekering of een bestaande dekking voor sociale zekerheid.

De bevoegde jeugdzorginstanties beschouwen ook de volgende voorwaarden en informatie als relevant voor hun goedkeuring, maar behouden zich het recht voor om in bepaalde gevallen om aanvullende informatie en/of documenten te verzoeken.

Voorwaarden

Benodigde documenten

Amt der Burgenländischen Landesregierung (bureau van de regering van de deelstaat Burgenland)

 • Probleembeschrijving (doelen, bevindingen, expertisen, medische certificaten, gerechtelijke beschikkingen)
 • Toestemmingsverklaring van de perso(o)n(en) bij wie het ouderlijk gezag berust

Amt der Kärntner Landesregierung (bureau van de regering van de deelstaat Karinthië)

 • Geschiktheid van de opvangplaats
 • Vereiste goedkeuring krachtens de vreemdelingenwet
 • Toestemming van het kind en de perso(o)n(en) bij wie het ouderlijk gezag berust
 • Lijst van reeds verleende hulp bij de opvoeding
 • Resultaten, diagnosen, expertisen
 • Bestaande omgangsrechten
 • Eventuele rechterlijke beslissingen
 • Beslissing over het gezagsrecht met de volgende vermelding: met de plaatsing van … in … worden de verzorging en de opvoeding overgedragen aan de instelling/het pleeggezin.
 • Kopie van de elektronische identiteitskaart

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (bureau van de regering van de deelstaat Neder-Oostenrijk)

 • Behartiging van het hogere belang van het kind en/of referentiepersoon voor de behartiging van het hogere belang van het kind in Neder-Oostenrijk
 • Geschiktheid van de opvangplaats
 • Erkenning van de beroepsnormen van de deelstaat Neder-Oostenrijk
 • Regelmatige herziening van het hulpplan, met inbegrip van de opvoedingsdoelen, door de verzoekende autoriteit
 • Kennisgeving van een contactpersoon voor het geval dat de maatregel moet worden beëindigd
 • Actuele verslagen over de lichamelijke, emotionele, sociale en educatieve/professionele ontwikkeling
 • Actuele medische bevindingen
 • Kopie van de benodigde documenten van het kind, elektronische identiteitskaart
 • Informatie over geneesmiddelenbehandelingen
 • Hulpplan, met inbegrip van de reeds verleende hulp
 • Probleembeschrijving, sociale en psychologische diagnose, doelbepaling, duur van de maatregel en prognose met betrekking tot de maatregel
 • Verslag van het gesprek met het kind over de voorgenomen maatregel
 • Schriftelijke toestemming van de perso(o)n(en) bij wie het ouderlijk gezag berust
 • Overeenkomst over de regeling van eventueel bezoek

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (bureau van de regering van de deelstaat Opper-Oostenrijk)

 • Vooraf vastgestelde verblijfsstatus
 • Duidelijke taakverdeling tussen de verzoekende lidstaat (aard, omvang en betaling) en de aangezochte lidstaat (toezicht op de instelling)
 • Erkenning van de beroepsnormen van Opper-Oostenrijk door de verzoekende autoriteit
 • Lijst van reeds verleende hulp bij de opvoeding
 • Bevindingen, diagnosen, verslagen, expertisen
 • Verslag van het gesprek met het kind
 • Uiteenzetting van de omgangsrechten van de natuurlijke ouders
 • Toestemmingsverklaring van de perso(o)n(en) bij wie het ouderlijk gezag berust
 • Gerechtelijke beschikkingen
 • Kopie van de benodigde documenten van het kind

Amt der Salzburger Landesregierung (bureau van de regering van de deelstaat Salzburg)

 • Goedkeuring van de plaatselijke bevoegde jeugdzorginstantie wat betreft plaatsing in een gezin of een instelling
 • Lijst van reeds verleende hulp bij de opvoeding
 • Bevindingen, diagnosen en medische/psychiatrische expertisen
 • Verslag van het gesprek met het kind
 • Uiteenzetting van de omgangsrechten van de natuurlijke ouders
 • Toestemmingsverklaring van de perso(o)n(en) bij wie het ouderlijk gezag berust
 • Gerechtelijke beschikkingen
 • Kopie van de elektronische identiteitskaart van het kind

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (bureau van de regering van de deelstaat Stiermarken)

 • Vooraf vastgestelde verblijfsstatus
 • Toestemmingsverklaring van de personen bij wie het ouderlijk gezag berust
 • Gerechtelijke beschikkingen
 • Medische bevindingen
 • Overdrachtsverslag van de bevoegde verzoekende autoriteit (voorgeschiedenis, huidige sociale en gezinssituatie, probleembeschrijving en beschrijving van de hulpmiddelen, diagnose en prognose van de maatschappelijk werkers, verwezenlijking van de doelstelling, beknopte evaluatie)

Amt der Tiroler Landesregierung (bureau van de regering van de deelstaat Tirol)

 • Hulpplan, anamnese en reeds vastgestelde vergoeding voor hulp
 • Eventuele expertisen of psychologische adviezen
 • Schriftelijke toestemming van de perso(o)n(en) bij wie het ouderlijk gezag berust
 • Aantoonbare toestemming van het kind voor de plaatsing – voor zover een gesprek gezien de leeftijd of de (gebleken) mate van rijpheid van het kind niet ongepast lijkt
 • Kopie van een identiteitsbewijs van het kind
 • Vooruitzichten voor het kind na terugkeer

Amt der Vorarlberger Landesregierung (bureau van de regering van de deelstaat Vorarlberg)

 • Beslissing over het gezagsrecht met de volgende vermelding: met de plaatsing van … in … worden de verzorging en de opvoeding overgedragen aan de instelling/het pleeggezin.
 • Reeds verleende hulp bij de opvoeding
 • Overeenkomst over het hulpplan; vooruitzichten
 • Kinder- en jeugdpsychiatrische bevindingen/diagnosen of psychologische adviezen
 • Horen van het kind
 • Schriftelijke toestemming van de perso(o)n(en) bij wie het ouderlijk gezag berust

Magistrat der Stadt Wien (gemeentebestuur van de stad Wenen)

 • Bevindingen, diagnosen, verslagen, expertisen
 • Verslag van het gesprek met het kind
 • Vereiste goedkeuring krachtens de vreemdelingenwet

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

Evenals voor de plaatsing van het kind bij een van de ouders (artikel 82, lid 1, van verordening Brussel II ter) is er geen goedkeuring vereist voor een plaatsing in Oostenrijk bij een van de volgende categorieën van nauwe verwanten:

 • grootouders;
 • broers en zussen van de ouders;
 • meerderjarige broers en zussen van het kind.

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

De centrale autoriteit kent deze regelingen niet.

Laatste update: 10/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.