Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Kroatië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

Voorafgaand aan de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op het grondgebied van de Republiek Kroatië is het Kroatische ministerie van Arbeid, Pensioenen, Gezinszaken en Sociaal Beleid – en meer in het bijzonder de commissie die binnen dit ministerie is belast met het vaststellen van de voorwaarden voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen en het beoordelen van individuele verzoeken tot instemming voorafgaand aan de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op het grondgebied van de Republiek Kroatië – de autoriteit die moet worden geraadpleegd en waarvan de instemming moet worden verkregen.

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

Het ministerie van Arbeid, Pensioenen, Gezinszaken en Sociaal Beleid heeft, als centrale autoriteit in het kader van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad, een commissie van vijf leden ingesteld die is belast met het vaststellen van de voorwaarden voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen en het beoordelen van individuele verzoeken tot instemming voorafgaand aan de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op het grondgebied van de Republiek Kroatië. Deze commissie komt bijeen om een besluit te nemen over elk van de binnengekomen verzoeken.

Het verzoek gaat vergezeld van een uitvoerig verslag over het kind, inclusief het advies en de conclusie van het team van deskundigen inzake grensoverschrijdende plaatsing, en het verslag bevat het medisch dossier en een uiteenzetting van de redenen voor de grensoverschrijdende plaatsing, de naam van de dienstverlener waar de plaatsing van het kind is voorzien, gegevens over de beoogde start- en einddatum van de plaatsing, een verklaring van de dienstverlener waarin deze bevestigt de dienst aan het kind te zullen verlenen en alle reiskosten van het kind vanaf zijn vertrek in de verzoekende lidstaat tot zijn aankomst in de aangezochte lidstaat, de kosten van het levensonderhoud van het kind, de kosten van de ziektekostenverzekering en de kosten van onderwijs te zullen dragen, een verklaring van het kind waarin het instemt met de grensoverschrijdende plaatsing en bevestigt dat het is ingelicht over het plaatsingsprogramma, een verklaring van de verzoekende lidstaat waarin wordt gewaarborgd dat deze staat een vertegenwoordiger van de dienstverlener zal machtigen om het kind met het oog op de registratie van zijn of haar tijdelijk verblijf te vertegenwoordigen en om alle maatregelen te treffen ter bescherming van het kind, algemene gegevens over de bevoegde autoriteit van de verzoekende lidstaat die de beslissing over de plaatsing neemt, gerechtelijke beslissingen ten aanzien van het kind (bv. beslissingen op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid enz.) en andere documenten die de verzoekende lidstaat relevant acht voor de toepassing van deze procedure.

Het dossier wordt ingediend in de oorspronkelijke versie, in de taal van de verzoekende lidstaat met een vertaling in het Kroatisch. Daar het een spoedprocedure betreft, geeft de commissie, wanneer zij het verzoek en het bijgevoegde dossier heeft beoordeeld, onverwijld een conclusie af op basis waarvan het ministerie van Arbeid, Pensioenen, Gezinszaken en Sociaal Beleid een definitieve beslissing neemt waarin het al dan niet zijn voorafgaande instemming verleent voor de grensoverschrijdende plaatsing op het grondgebied van de Republiek Kroatië.

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

Overeenkomstig artikel 82 van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad is voor de plaatsing van een kind bij een ouder of bij nauwe verwanten, geen toestemming van de Republiek Kroatië vereist. Onder nauwe verwanten als bedoeld in artikel 82, lid 2, van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad wordt verstaan grootouders, ooms en tantes, (half)broers en (half)zussen en de kinderen van (half)broers en (half)zussen.

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

De Republiek Kroatië heeft geen overeenkomsten gesloten of regelingen getroffen om de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen eenvoudiger te maken.

Laatste update: 20/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.