Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Cyprus
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

De bevoegde autoriteiten die toestemming moeten geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind, zijn de diensten voor maatschappelijk welzijn (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας) van het staatssecretariaat voor Maatschappelijk Welzijn (Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας), waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

Adres: 63 Leoforos Prodromou, 2063 Strovolos, Nicosia, Cyprus

Tel.: +357 22406602 / +357 22406655

E-mail: central.sws@sws.dmsw.gov.cyhtapanidou@sws.dmsw.gov.cyPTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

Website: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Talen: Grieks, Engels

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

Alle verzoeken moeten worden gericht aan de centrale autoriteit van de Republiek Cyprus, het ministerie van Justitie en Openbare Orde.

Samen met het verzoek om toestemming voor de plaatsing van een kind moet de verzoekende autoriteit de volgende informatie indienen, met een officiële vertaling in het Grieks:

1) een verslag over het kind met:

  • identificatiegegevens van het kind en van de ouders en familieleden van het kind, en waar zij zich bevinden;
  • de redenen waarom de diensten voor maatschappelijk welzijn worden verzocht op te treden, en een samenvatting van de door de verzoekende autoriteit genomen maatregelen;
  • informatie over de huidige lichamelijke, psychologische en sociale ontwikkeling van het kind;
  • informatie over de bijzondere behoeften van het kind, met inbegrip van een medisch rapport als het lijdt aan een medische aandoening, en eventuele speciale onderwijsbehoeften van het kind;
  • de mening van het kind (indien van toepassing) en die van de ouders;
  • informatie over de relatie tussen het kind en de ouders en familieleden van het kind;

2) de redenen voor de voorgestelde plaatsing of zorgverstrekking;

3) de verwachte duur van de plaatsing;

4) regelingen voor contact met ouders, andere familieleden of andere personen met wie het kind een nauwe band heeft, of de redenen waarom dergelijk contact wordt afgeraden;

5) eventueel voorgenomen toezicht op de maatregel;

6) een schriftelijke verklaring van de natuurlijke of rechtspersoon die het gezag over het kind heeft, of van een andere bevoegde entiteit dat hij of zij alle kosten van de plaatsing en de huisvesting van het kind zal dragen;

7) eventuele beslissingen van rechtbanken of andere autoriteiten met betrekking tot het kind;

8) alle andere relevante informatie.

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

Er geldt geen uitzondering op het vereiste van toestemming voor grensoverschrijdende plaatsingen, wanneer het kind bij nauwe verwanten wordt geplaatst. In alle gevallen is toestemming vereist.

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

Dergelijke overeenkomsten of regelingen bestaan niet.

Laatste update: 20/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.