Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Tsjechië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

De bevoegde autoriteit om de plaatsing van een kind ingevolge de procedure van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad goed te keuren is de centrale autoriteit van de Tsjechische Republiek in de zin van deze verordening. Het betreft hier het bureau voor internationale rechtsbescherming van kinderen (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, hierna het “bureau”) overeenkomstig artikel 35, lid 2, punt k), van Wet nr. 359/1999 Rec. betreffende de sociaalrechtelijke bescherming van kinderen, zoals nadien gewijzigd.

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

Als het bureau op de hoogte wordt gesteld van de situatie van een kind en daartoe om advies wordt gevraagd, onderzoekt het altijd de familiegeschiedenis in Tsjechië om vast te stellen of hier een ouder of naast familielid woonachtig is die zich over het kind zou kunnen ontfermen en daartoe bereid is. Het bureau maakt hiervan een beoordeling door tussenkomst van de autoriteit die met de sociaalrechtelijke bescherming van kinderen is belast. Als er geen ouder of naast familielid wordt gevonden, kijkt het bureau naar de mogelijkheden om het kind in pleegzorg of, in het uiterste geval, in een inrichting te plaatsen. Als het kind op een bevredigende manier in Tsjechië kan worden geplaatst, stelt het bureau de verzoekende autoriteit (gerecht, centrale autoriteit, de met de sociaalrechtelijke bescherming van kinderen belaste autoriteit enz.) en, eventueel, de diplomatieke vertegenwoordiging hiervan op de hoogte en stelt het een oplossing voor. In administratieve procedures verleent het bureau bovendien goedkeuring voor de concrete plaatsing van het kind.

Als de buitenlandse autoriteit beslist om een kind in Tsjechië te plaatsen, moeten er voorzieningen worden getroffen voor het vervoer en de overdracht van het kind. Als het kind niet kan worden gebracht door de personen die het voorheen onder hun hoede hadden, of als de toekomstige verzorgers niet in staat zijn het kind in het buitenland op te halen, kunnen er voorzieningen voor het vervoer van het kind worden getroffen in samenwerking met de diplomatieke vertegenwoordiging en de autoriteit die met de sociaalrechtelijke bescherming van kinderen is belast in Tsjechië (overeenkomstig artikel 36 van Wet nr. 359/1999 Rec. betreffende de sociaalrechtelijke bescherming van kinderen, zoals nadien gewijzigd).

In de gesprekken met de buitenlandse partner (centrale autoriteit, de met de sociaalrechtelijke bescherming van kinderen belaste autoriteit, de pleegouder of het naaste familielid dat het kind voorheen onder zijn hoede had) moet een overdracht worden afgesproken die voor het kind zo min mogelijk belastend is en waarbij een aanpassingsregeling is getroffen. Het bureau treft de voorzieningen voor de overdracht in voorafgaand overleg met de bevoegde buitenlandse entiteit.

Het kind moet in het bezit zijn van een reisdocument (paspoort of tijdelijk noodreisdocument) en, voor zover mogelijk, van een geboorteakte (als het kind is geboren in een ander land dan Tsjechië), de rechterlijke beslissing met inbegrip van het certificaat als bedoeld in artikel 36 van Verordening Brussel II ter of een ander document waaruit blijkt dat de rechterlijke beslissing kan worden erkend, een medisch dossier (in het bijzonder een vaccinatiepaspoort en een verzekeringsbewijs) en een bewijs van schoolbezoek.

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

Nee.

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

Nee.

Laatste update: 11/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.