Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Estland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

De socialeverzekeringsraad – info@sotsiaalkindlustusamet.ee

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

De toestemming wordt verkregen door een verzoek in te dienen bij de socialeverzekeringsraad, en met name door de volgende gegevens en documenten te verstrekken:

 1. de naam, geboortedatum, nationaliteit en moedertaal van het kind;
 2. een beoordeling van de eventuele behoefte aan bijstand van het kind, met inbegrip van informatie over de fysieke, gezondheidsgerelateerde, psychologische, emotionele, cognitieve, opleidingsgerelateerde en economische achtergrond van het kind;
 3. de omstandigheden die tot de plaatsing hebben geleid en de redenen voor de plaatsing in Estland;
 4. de verwachte duur van de plaatsing;
 5. een samenvatting van de mening van het kind of, indien het kind zijn of haar mening niet heeft gegeven, een verklaring waarom dit niet is gebeurd;
 6. informatie over lopende procedures betreffende het kind;
 7. informatie over de wettelijke vertegenwoordiger van het te plaatsen kind;
 8. naam, geboortedatum, nationaliteit en moedertaal van de persoon bij wie het kind zal worden geplaatst, en zijn of haar contactgegevens;
 9. een overzicht van de welzijnsondersteunende maatregelen die het kind na zijn of haar plaatsing in Estland nodig zal hebben;
 10. een overzicht van de wijze waarop de omgang van het kind met zijn of haar ouders en andere familieleden, of met andere personen die dicht bij het kind staan, is geregeld;
 11. informatie over de financiering van de plaatsing van het kind;
 12. rechterlijke beslissingen betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het te plaatsen kind;
 13. andere relevante documenten.

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

Er is geen afzonderlijk besluit genomen. Indien het kind bij een naast familielid moet worden geplaatst, moeten het welzijn van het kind en de noodzaak tot plaatsing in deze context nog steeds worden onderzocht en onderbouwd. Toestemming is niet vereist voor de plaatsing van een kind bij de andere ouder indien deze het gezagsrecht heeft.

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

Momenteel niet.

Laatste update: 22/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.