Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Finland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

In Finland wordt de goedkeuring voor de plaatsing van een kind op grond van artikel 82 van Verordening (EU) 2019/1111 gegeven door de dienst gezondheid en welzijn van het district waar het kind moet worden geplaatst. Indien in het verzoek geen locatie is vermeld, wordt de goedkeuring gegeven door de overeenkomstig artikel 17 van de Wet 417/2007 inzake kinderwelzijn vastgestelde districtsdienst gezondheid en welzijn — dat wil zeggen de locatie van de gemeente waar het kind of de ouders van het kind het laatst hebben gewoond of verbleven. Indien het kind of de ouders van het kind niet in een gemeente in Finland hebben gewoond of verbleven, berust de beslissingsbevoegdheid bij de autoriteiten van de stad Helsinki.

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

Voor de goedkeuringsprocedure gelden geen specifieke regels. De in artikel 82, lid 1, van de verordening voorgeschreven informatie is essentieel om ervoor te zorgen dat de districtsdienst gezondheid en welzijn de diensten kan regelen, de behoeften van het kind kan ondersteunen en toezicht kan houden op de plaatsing. De districtsdienst gezondheid en welzijn registreert de kinderen die op zijn grondgebied zijn geplaatst. Een kind dat in Finland wordt geplaatst, heeft specifieke rechten, zoals het recht op een goede behandeling en hoogwaardige pleegzorg.

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

In Finland is voor alle plaatsingen op grond van artikel 82 van de verordening voorafgaande goedkeuring vereist.

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

Neen.

Laatste update: 20/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.