Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Frankrijk
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

De Afdeling Europese en internationale zaken (Section des affaires européennes et internationales, SAEI) van de directie jeugdrechtsbescherming (Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, DPJJ) is bevoegd voor de behandeling van verzoeken om plaatsing in Frankrijk en het geven van instemming.

Verzoeken kunnen worden verzonden per post naar het adres 13 place Vendôme, 75041 Paris Cedex 01, Frankrijk, of per e-mail naar saei.dpjj@justice.gouv.fr

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

De centrale autoriteit van de aangezochte staat moet een verzoek om instemming richten aan de SAEI.

Dit verzoek moet de volgende elementen bevatten, vergezeld van een vertaling in het Frans:

 • volledige burgerlijke staat van het kind (met een kopie van de akte van de burgerlijke stand);
 • samenvattende beschrijving van de individuele en gezinssituatie van het kind (beslissingen van de gerechtelijke autoriteiten en rapporten en opmerkingen van onderwijsinstellingen);
 • beschrijving van de redenen van de beoogde plaatsing met inachtneming van het hogere belang van het kind;
 • identiteit en contactgegevens van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, en hun instemming met de beoogde plaatsing;
 • instemming van de minderjarige met de beoogde plaatsing (kopie van het proces-verbaal van het verhoor of de notulen van de hoorzitting, voor zover deze heeft plaatsgevonden);
 • overzicht van de stappen die zijn ondernomen om de plaatsing voor te bereiden;
 • vergunning van het opvangcentrum of pleeggezin;
 • bijzonderheden over de beoogde plaatsing (duur, locatie, identificatie van de opvanglocatie, organisatie van het recht op correspondentie, uitstapjes, bezoek en huisvesting);
 • wijze waarop de follow-up van de plaatsing en de behandeling van eventuele incidenten zijn geregeld;
 • financiering van de plaatsing.

Na ontvangst van deze elementen zal de SAEI overgaan tot de volgende stappen:

 • bij een verzoek om plaatsing naar aanleiding van een rechterlijke beslissing raadpleegt zij de officier van justitie, die zich tot de bevoegde jeugdrechter wendt voor advies.
 • Bij beoogde plaatsing in een tehuis, controleert zij de bevoegdheidsverklaring die door de departementsraad aan de instelling is afgegeven voor de duur van de opvang.
 • Bij beoogde plaatsing in een erkend pleeggezin controleert zij bij de betreffende departementsraad of de vergunning geldig is.
 • Bij plaatsing bij een familielid, worden de gegevens met betrekking tot de leden van het huishouden doorgegeven aan de voorzitter van de betreffende departementsraad. Indien de verzonden informatie volstaat, vindt een controle plaats bij de bevoegde eenheid voor verzameling van verontrustende informatie (Cellule de recueil des informations préoccupantes, CRIP). Indien dit niet mogelijk is, verzoekt de SAEI de departementsraad binnen een vastgestelde termijn een beoordeling uit te voeren.

Na ontvangst van het verzoek neemt de SAEI binnen een termijn van hoogstens drie maanden een besluit tot goedkeuring of afkeuring.

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

Frankrijk heeft bij de Commissie niet gemeld dat er geen instemming vereist is voor andere categorieën van naaste familieleden dan de ouders.

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

Op dit moment past Frankrijk geen overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de overlegprocedure voor grensoverschrijdende plaatsing toe.

Laatste update: 19/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.